Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobé vízum

 

Dlouhodobá víza jsou určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří mají záměr pobývat v ČR déle než 3 měsíce za jedním z těchto účelů: zdravotní, kulturní, sportovní, oficiální (politický), rodinný, studium, školení, stáž, dobrovolnictví, pracovní dovolenásezónní zaměstnánízácvikpodnikání nebo ostatní. Dlouhodobé vízum lze udělit nejdéle na 1 rok.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. ZJISTĚTĚ, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.

Děti mladší než 12 let otisky prstů neodevzdávají, a proto se nemusí k podání žádosti dostavit osobně. Děti mezi 12 a 15 lety musí být doprovázeny rodičem / zákonným zástupcem, který za ně žádost podá.

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

PAS

FORMULÁŘ Žádost o udělení dlouhodobého víza

2 FOTOGRAFIE

BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

PODPŮRNÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ

 ÚČEL POBYTU – např. potvrzení lázní nebo zdravotního zařízení, potvrzení kulturní nebo sportovní instituce, matriční doklad prokazující rodinné vazby rodný list nebo oddací list, potvrzení o přijetí ke studiu nebo do kurzu, potvrzení o výkonu dobrovolné činnosti, pracovní smlouva, dopis Svazu průmyslu a dopravy o splnění podmínek k absolvování zácviku, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list aj.

UBYTOVÁNÍ

FINANČNÍ PROSTŘEDKY

SOUHLAS RODIČŮ S CESTOU DÍTĚTE – psaný volnou formou a podepsaný oběma rodiči / zákonnými zástupci (ověření podpisu není potřeba); nevyžaduje se od rodiče / zákonného zástupce, který (1) za dítě mladší 15ti let žádost podává – v tom případě se vyžaduje pouze souhlas druhého rodiče / zákonného zástupce, (2) na území ČR již pobývá a se kterým zde dítě bude pobývat – v tom případě se vyžaduje pouze souhlas druhého rodiče / zákonného zástupce nebo (3) prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho / její vůli nezávislých předložit

REJSTŘÍK TRESTŮ

POPLATEK

CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍpouze při schválení víza, nikoliv při podání žádosti

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou pasu, matričních dokladů (rodný list nebo oddací list), diplomů apod. a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

-Pas, dokumenty o účelu pobytu, matriční doklady a souhlas rodičů musí být vždy předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŽÁDOSTI, KTERÉ NEOBSAHUJÍ VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, JSOU NEPŘIJATELNÉ => NEBUDOU PŘIJATY K ŘÍZENÍ A BUDOU VRÁCENY ŽADATELI. (§ 169h zákona o pobytu cizinců)

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o dlouhodobá víza se rozhoduje v zákonné lhůtě do 90-ti dnů. U účelu studium se rozhoduje v zákonné lhůtě do 60-ti dnů. V jednotlivých případech vyžadujících delší prověřování může být zákonná lhůta prodloužena na 120 dnů.

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.

Při vyzvednutí víza předložte úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah.

Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklady týkající se plánovaného pobytu.

 

DALŠÍ INFORMACE K DLOUHODOBÝM VÍZŮM:

O dlouhodobé vízum mohou požádat občané tzv. třetích zemí, tj. států mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. O dlouhodobé vízum nežádají rodinní příslušníci občanů EU ani Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Žádost o dlouhodobé vízum se podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce (a tudíž jej nelze pokrýt krátkodobým schengenským vízem).

Viz též Vízum vs. pobyt.

Žádosti o dlouhodobá víza se podávají na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti. Ty žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které je posuzuje a rozhoduje o nich. V případě schválení vyznačí zastupitelský úřad, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum s maximální dobou platnosti 1 rok.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti dlouhodobého víza požádat na pobočce Ministerstva vnitra podle místa pobytu o jeho prodloužení na nejdéle na 1 rok, případně požádat o udělení povolení k dlouhodobému pobytu. To se uděluje za účelem zaměstnání, studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny, vnitropodnikového převodu, investování a rezidentům jiných členských států EU.

Dlouhodobé vízum umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

 

Právní zdroje:

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů (místní příslušnost: § 169g, sjednání termínu k podání žádosti: § 169f, osobní podání žádosti: § 169d, podání pouze v listinné podobě: § 168 odst. 2, odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3, dlouhodobé vízum: § 30, náležitosti dlouhodobého víza: § 31, náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály): § 55 odst. 1, nepřijatelnost žádosti: § 169h, zákonná lhůta: § 169t odst. 2, cestovní zdravotní pojištění: § 180j)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2)

Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodexpředevším Hlava II – Vnější hranice, Kapitoly I a II

 

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra – Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé), Kontakty, Některé náležitosti žádosti, Informace o stavu řízení, Příjezd do ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Ekonomická migrace, Ekonomická migrace a vládní programy

Ministerstvo spravedlnosti – Evidence znalců a tlumočníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Uznávání vzdělání

Portál uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Portál Cizinci v ČR

Svaz průmyslu a dopravyZácvik cizinců

.