Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sezónní zaměstnání

 

Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání je určeno pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR pracovat v odvětvích závislých na ročních obdobích, a to déle než 3 měsíce, nejdéle však 9 měsíců.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

● PAS

● FORMULÁŘ

● 2 FOTOGRAFIE – Žádost o udělení dlouhodobého víza, v poli 28 – "Účel pobytu" zaškrtněte "Ostatní" a specifikujte "sezónní zaměstnání"

● BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

● PODPŮRNÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ 

○ ÚČEL POBYTU – povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce ČR podle § 96 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo číslo jednací žádosti o vydání tohoto povolení a údaj, na které pobočce Úřadu práce ČR je zažádáno*

○ UBYTOVÁNÍpokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování podle § 100 písm. d) zákona o pobytu cizinců, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v takovém případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní tohoto ubytování

 FINANČNÍ PROSTŘEDKY potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel

● REJSTŘÍK TRESTŮ

● POPLATEK

● CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – pouze při schválení víza, nikoliv při podání žádosti

*pracovní smlouva na dobu určitou, dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou nebo dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou se předkládá při podání žádosti o povolení k zaměstnání

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou pasu a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

-Pas, dokumenty o účelu pobytu (= povolení k zaměstnání) musí být vždy předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŽÁDOSTI, KTERÉ NEOBSAHUJÍ VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, JSOU NEPŘIJATELNÉ => NEBUDOU PŘIJATY K ŘÍZENÍ A BUDOU VRÁCENY ŽADATELI. (§ 169h zákona o pobytu cizinců)

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání se rozhoduje v zákonné lhůtě do 60ti dnů

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.

Při vyzvednutí víza předložte úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah.

Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklady týkající se plánovaného pobytu.

 

DALŠÍ INFORMACE K DLOUHODOBÉMU VÍZU ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ:

O dlouhodobé vízum mohou požádat občané tzv. třetích zemí, tj. států mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. O dlouhodobé vízum nežádají rodinní příslušníci občanů EU ani Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání se podává v případě, kdy práce bude trvat déle než 3 měsíce a nelze ji tudíž pokrýt krátkodobým schengenským vízem za účelem sezónního zaměstnání.

Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání lze udělit nejdéle na 9 měsíců.

Sezónním zaměstnáním je činnost závislá na ročních obdobích, konkrétně jde o činnosti v oblastech (1) rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, (2) lesnictví a těžba dřeva, (3) ubytování, (4) stravování a pohostinství a (5) sportovní, zábavní a rekreační činnosti – dle vyhlášky č. 322/2017  Sb., o stanovení seznamu odvětví, která zahrnují činnosti závislé na ročním období.

Žádosti o dlouhodobá víza se podávají na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti. Ty žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které je posuzuje a rozhoduje o nich. V případě schválení vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání.

Dlouhodobé vízum umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

 

Právní zdroje:

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů (především § 32 týkající se sezónního zaměstnání; dále místní příslušnost: § 169g, sjednání termínu k podání žádosti: § 169f, osobní podání žádosti: § 169d, odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3, dlouhodobé vízum: § 30, náležitosti dlouhodobého víza: § 31, náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály): § 55 odst. 1, nepřijatelnost žádosti: § 169h, zákonná lhůta: § 169t odst. 2, cestovní zdravotní pojištění: § 180j)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2)

○ Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (především § 96)

Vyhláška ze dne 25. září 2017 č. 322/2017  Sb., o stanovení seznamu odvětví, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

○ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci 

○ Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

○ Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) především Hlava II – Vnější hranice, Kapitoly I a II

 

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra – Sezónní zaměstnáváníDlouhodobé vízum (vízum k pobytu nad 90 dnů) za účelem sezónního zaměstnání

.