Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zamítnutí víza

 

V případě neudělení krátkodobého schengenského víza (nebo jeho zrušení nebo prohlášení za neplatné) žadatel obdrží jednotný formulář pro oznámení důvodů neudělení, zrušení nebo prohlášení víza za neplatné, ve kterém je uveden důvod, příp. důvody neudělení, zrušení či prohlášení víza za neplatné, a poučení ohledně opravného prostředku, jímž je žádost o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza.

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza musí být doručena konzulárnímu úřadu, který o žádosti rozhodl, do 15 dnů od převzetí/doručení jednotného formuláře. Žádost lze podat osobně nebo zaslat poštou. V obou případech musí být žádost podepsána žadatelem, příp. zmocněným zástupcem. Přesné instrukce jsou uvedeny na jednotném formuláři.

V žádosti o nové posouzení důvodů žadatel uvede, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí konzulárního úřadu. Informace, které nebyly součástí žádosti o vízum, nemohou být důvodem pro podání žádosti o nové posouzení důvodů.

Je-li žádost o schengenské vízum zamítnuta z důvodu uplatnění negativního stanoviska v rámci tzv. předchozích konzultací, žadatel obdrží jednotný formulář s uvedením jednoho nebo více z následujících důvodů:  

● jeden nebo více členských států považuje žadatele za hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost (důvod č. 7),

● jeden nebo více členských států považuje žadatele za hrozbu pro veřejné zdraví ve smyslu čl. 2 bodu 21 nařízení 2016/399 (Schengenský hraniční kodex) (důvod č. 8), nebo

● jeden nebo více členských států považuje žadatele za hrozbu pro své mezinárodní vztahy (důvod č. 9).

Pokud je ČR členským státem, nebo jedním z členských států, který negativní stanovisko uplatnil, žadatel o schengenské vízum má možnost domáhat se v ČR ochrany proti takovému určení. Pro více informací lze kontaktovat Ředitelství služby cizinecké policie jakožto orgán zodpovědný za provádění konzultací při udělování schengenských víz.

Poplatek za podání žádosti o nové posouzení důvodů činí 80 Euro. V případě rodinných příslušníků občanů EU/ČR je podání žádosti o nové posouzení důvodů zdarma.

Žádost o nové posouzení důvodů je následně postoupena Ministerstvu zahraničních věcí, které ji v 60-ti denní lhůtě přezkoumá. Žadatel je o výsledku informován prostřednictvím konzulárního úřadu, který o žádosti rozhodl.

V případě, že Ministerstvo zahraničních věcí žádost o nové posouzení důvodů zamítne, může žadatel podat proti tomuto rozhodnutí správní žalobu, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí o výsledku žádosti o nové posouzení důvodů. V souladu s § 172 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, je příslušným soudním orgánem krajský soud, v jehož obvodu by žadatel po vstupu na území plnil svou ohlašovací povinnost. Z podkladů k žádosti o vízum musí být zřejmá adresa předpokládaného pobytu žadatele na území ČR.

V případě neudělení dlouhodobého víza se žádost o nové posouzení důvodů zasílá přímo (nikoliv cestou konzulátu) Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky. 

.