Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnáni na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení ze společnosti mimo EU na dobu delší než 3 měsíce.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

 

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

 

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.

 

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ: 

PAS

FORMULÁŘ – Žádost o povolení k dlouhodobému /trvalému pobytu (zelený)

2 FOTOGRAFIE

BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

● PODPŮRNÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ

 ○ ÚČEL POBYTU 

 = *VYSÍLACÍ DOPIS*, který obsahuje

(1) potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo EU, že žadatel bude vnitropodnikově převeden k výkonu zaměstnání do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem nebo umístěním na území ČR na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce

(2) informaci o délce pracovní doby, délce dovolené za kalendářní rok a výši platu

(3) potvrzení, že žadatel bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení do ČR opět převeden do obchodní korporace se sídlem mimo EU

 = *DOKLAD O ZAMĚSTNÁNÍ PŘED VNITROPODNIKOVÝM PŘEVEDENÍM*, tj. doklad prokazující, že žadatel byl bezprostředně přede dnem vnitropodnikového převedení zaměstnán v obchodní korporaci se sídlem mimo EU, v níž nebo z níž má být převeden na území ČR, a to po dobu nejméně 6 měsíců

 ○ *UBYTOVÁNÍ*

● *DOKLAD O SPLNĚNÍ PODMÍNKY POŽADOVANÉ ODBORNÉ KVALIFIKACE*, JE-LI ODBORNÁ KVALIFIKACE VYŽADOVÁNA

● *DOKLAD O SPLNĚNÍ PODMÍNKY PRO VÝKON REGULOVANÉHO POVOLÁNÍ*, JDE-LI O REGULOVANÉ POVOLÁNÍ, přičemž přehled regulovaných povolání a institucí vydávajících doklad lze nalézt v databázi na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: http://uok.msmt.cz/uok/ru_list.php

● *DOKLAD PROKAZUJÍCÍ VZTAH MEZI SUBJEKTY*

(1) žadatel, který je převeden v obchodní korporaci se sídlem mimo EU, se kterou má žadatel během převedení uzavřenou pracovní smlouvu, do jejího odštěpného závodu se sídlem na území ČR, předloží *DOKLAD PROKAZUJÍCÍ, ŽE ODŠTĚPNÝ ZÁVOD, DO NĚHOŽ JE ŽADATEL PŘEVEDEN, JE ODŠTĚPNÝM ZÁVODEM OBCHODNÍ KORPORACE, V NÍŽ JE ŽADATEL PŘEVEDEN*

NEBO

(2) žadatel, který je převeden z obchodní korporace se sídlem mimo EU, se kterou má žadatel během převedení uzavřenou pracovní smlouvu, do obchodní korporace se sídlem na území ČR, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem mimo EU ovládající nebo ovládanou osobou nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou, předloží *DOKLAD PROKAZUJÍCÍ, ŽE OBCHODNÍ KORPORACE, V NICHŽ JE ŽADATEL PŘEVEDEN, JSOU VŮČI SOBĚ OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU NEBO JSOU OBĚ TYTO OBCHODNÍ KORPORACE OVLÁDÁNY STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU*

REJSTŘÍK TRESTŮ

POPLATEK

CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pouze při schválení víza, nikoliv při podání žádosti

 

ŽADATEL, KTERÝ JE ZAMĚSTNANÝM STÁŽISTOU, předloží dále tyto podpůrné dokumenty:

● *DOKLAD O SPLNĚNÍ PODMÍNKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ*

DOHODU O ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ, která obsahuje (1) popis programu odborné přípravy, ze kterého vyplývá, že se jedná o odbornou přípravu za účelem profesního rozvoje nebo odbornou přípravu v oblasti obchodních technik nebo metod s cílem připravit cizince na jeho budoucí pozici v obchodní korporaci, v níž nebo z níž je cizinec převeden, nebo v obchodní korporaci, která tuto obchodní korporaci ovládá nebo je jí ovládána a (2) dobu trvání odborné přípravy a podmínky, za kterých bude zaměstnaný stážista během odborné přípravy pod dohledem

 

***ŽADATEL, KTERÝ JE ÚČASTNÍKEM PROGRAMU CÍLENÉ EKONOMICKÉ MIGRACE, nemusí předkládat náležitosti označené hvězdičkou (*) – TYTO NÁLEŽITOSTI LZE NAHRADIT POTVRZENÍM VYDANÝM OBCHODNÍ KORPORACÍ.

Vzor prohlášení zaměstnavatele (DOCX, 34 KB)

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů s výjimkou pasu, fotografie (odpovídá-li aktuální podobě) a dokladů k prokázání odborné kvalifikace a vzdělání.

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

-Pas a podpůrné dokumenty prokazující účel pobytu musí být předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH, KTERÉ NEBUDOU OBSAHOVAT VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, BUDOU ZASTAVENA A ŽADATEL BUDE VYZVÁN K JEJICH DOPLNĚNÍ (§ 169i + § 169r odst. 4 zákona o pobytu cizinců). PRODLOUŽÍ SE TÍM CELKOVÁ DOBA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI!

 

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance se rozhoduje v zákonné lhůtě do 90ti dnů.

 

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.

Cizinci jsou povinni být při pobytu v ČR pojištěni. Při vyzvednutí víza předložte úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah.

Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

 

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

 

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklad o ubytování, financích, účelu pobytu aj.

 

DALŠÍ INFORMACE KE KARTĚ VNITROPODNIKOVĚ PŘEVEDENÉHO ZAMĚSTNANCE

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je určena k výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení, jde-li o občana tzv. třetí země – tj. země mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Občané těchto států a jejich rodinní příslušníci (v rozsahu definice rodinného příslušníka dle § 15a, resp. 180f zákona o pobytu cizinců) k zaměstnání v rámci vnitropodnikového převodu do ČR kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nepotřebují.

Žádosti o karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se podávají na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti. Ty žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které je posuzuje a rozhoduje o nich. V případě schválení vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Toto vízum se vystaví jako jednorázové s dobou platnosti 60 dní. Během tohoto období žadatel přicestuje do ČR, dostaví se na pobočku Ministerstva vnitra podle místa pobytu, které mu následně – po odevzdání biometrických údajů – vystaví kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti karty na pobočce Ministerstva vnitra pole místa pobytu požádat o její prodloužení.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengenského víza).

 

Právní zdroje:

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 • -místní příslušnost: § 169g
 • -sjednání termínu k podání žádosti: § 169f
 • -osobní podání žádosti: § 169d
 • -podání pouze v listinné podobě: § 168 odst. 2
 • -odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3
 • -karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance: § 42k
 • -náležitosti obecně: § 31, § 42 odst. 6
 • -náležitosti pro kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance: § 42l
 • -náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály): § 55 odst. 1
 • -nepřijatelnost žádosti: § 169h
 • -zastavení řízení a výzva k doplnění žádosti: § 169i + § 169r odst. 4; § 169 odst. 2 (nejsou-li náležitosti v češtině)
 • -zákonná lhůta: § 169t odst. 6 písm. e)
 • -cestovní zdravotní pojištění: § 180j

○ Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád

 • -požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2

○ Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

○ Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

○ Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

○ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) především Hlava II – Vnější hranice, Kapitoly I a II

 

Užitečné odkazy:

○ Ministerstvo vnitraKarta vnitropodnikově převedeného zaměstnanceNěkteré náležitosti žádosti, Podání žádosti a odstranění vad na místě, Informace o stavu řízení, Příjezd do ČR

○ Ministerstvo práce a sociálních věcíVnitropodnikové převádění zaměstnanců 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Ekonomická migrace, Ekonomická migrace a vládní programy

Ministerstvo spravedlnostiEvidence znalců a tlumočníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Uznávání vzdělání

Portál uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Portál Cizinci v ČR

přílohy

Vzor prohlášení zaměstnavatele 33 kB docx (Dokument) 4.5.2020

.