Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vědecký výzkum

 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je určeno pro vědecké nebo akademické pracovníky a hostující profesory z  tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR déle než 3 měsíce vykonávat výzkumnou činnost ve výzkumné organizaci na základě dohody o hostování.

 

Držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu v jiném členském státě EU mohou v ČR za účelem vědeckého výzkumu pobývat po dobu až 1 roku na základě tohoto povolení BEZ DALŠÍHO VÍZA. Slovo "vědec" nebo jeho překlad musí být uvedeno na pobytové kartičce, aby bylo možné tento bezvízový pobyt uplatnit.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

● PAS

● FORMULÁŘ – Žádost o povolení k dlouhodobému /trvalému pobytu (zelený)

● 2 FOTOGRAFIE

● BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

● DOHODU O HOSTOVÁNÍ

● PÍSEMNÝ ZÁVAZEK (pouze pokud tento závazek není uveden v dohodě o hostování) výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území ČR po skončení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, včetně nákladů spojených s vycestováním, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků

● REJSTŘÍK TRESTŮ

● POPLATEK

CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍpouze při schválení víza, nikoliv při podání žádosti

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou pasu a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

-Pas a podpůrné dokumenty prokazující účel pobytu ( v tomto případě dohoda o hostování) musí být předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH, KTERÉ NEBUDOU OBSAHOVAT VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, BUDOU ZASTAVENA A ŽADATEL BUDE VYZVÁN K JEJICH DOPLNĚNÍ (§ 169r odst. 4 zákona o pobytu cizinců). PRODLOUŽÍ SE TÍM CELKOVÁ DOBA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI!

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu se rozhoduje v zákonné lhůtě do 60 dnů.

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.

Při vyzvednutí víza předložte úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah.

Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklad o ubytování, účelu pobytu aj.

 

DALŠÍ INFORMACE K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU:

Pro potřeby této žádosti platí následující definice:

VĚDECKÝ VÝZKUM = činnost výzkumného pracovníka, akademického pracovníka nebo hostujícího profesora u veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace zapsané do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí podle zákona o veřejných výzkumných institucích.

VÝZKUMNÁ ORGANIZACE = veřejná výzkumná instituce, vysoká škola nebo jiná výzkumná organizace zapsaná do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí podle zákona o veřejných výzkumných institucích.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je určeno pro občany tzv. třetích zemí – tj. zemí mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Občané těchto států a jejich rodinní příslušníci (v rozsahu definice rodinného příslušníka dle § 15a, resp. 180f zákona o pobytu cizinců) k pobytu v ČR povolení k dlouhodobému pobytu nepotřebují.

Za účelem vědeckého výzkumu nelze udělit dlouhodobé vízum.

Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu se podávají na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti. Ty žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které je posuzuje a rozhoduje o nich. V případě schválení vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu. Toto vízum se vystaví jako jednorázové s dobou platnosti 60 dní. Během tohoto období žadatel přicestuje do ČR, dostaví se na pobočku Ministerstva vnitra podle místa pobytu, které mu následně – po odevzdání biometrických údajů – vystaví pobytovou kartičku.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti pobytového povolení na pobočce Ministerstva vnitra pole místa pobytu požádat o jeho prodloužení.

Povolení k dlouhodobému pobytu umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

 

Právní zdroje:

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 • -místní příslušnost: § 169g
 • -sjednání termínu k podání žádosti: § 169f
 • -osobní podání žádosti: § 169d
 • -podání pouze v listinné podobě: § 168 odst. 2
 • -odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3
 • -povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu + náležitosti: § 42f
 • -náležitosti obecně: § 31, § 42 odst. 6
 • -náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály): § 55 odst. 1
 • -nepřijatelnost žádosti: § 169h
 • -zastavení řízení a výzva k doplnění žádosti: § 169i + § 169r odst. 4; § 169 odst. 2 (nejsou-li náležitosti v češtině)
 • -zákonná lhůta: § 169t odst. 6 písm. a) bod 2
 • -cestovní zdravotní pojištění: § 180j

○ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • -požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2

○ Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

○ Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

○ Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

○ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) – především Hlava II – Vnější hranice, Kapitoly I a II

 

Užitečné odkazy:

○ Ministerstvo vnitra –Dlouhodobý pobyt – účel vědecký výzkumInformace pro cizince, Některé náležitosti žádosti, Podání žádosti a odstranění vad na místě, Informace o stavu řízení, Příjezd do ČR

Seznam výzkumných organizací  

Rejstřík veřejných výzkumných institucí 

Ministerstvo spravedlnostiEvidence znalců a tlumočníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Uznávání vzdělání

Portál uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Portál Cizinci v ČR

.