Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podnikání

 

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání je určeno pro občany tzv. třetích zemí, kteří mají záměr v ČR podnikat, provozovat živnost, být osobou samostatně výdělečně činnou, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti.
 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

● PAS

● FORMULÁŘ Žádost o udělení dlouhodobého víza (v poli 28. Účel pobytu zaškrtněte “Podnikání”)

● 2 FOTOGRAFIE

● BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

● PODPŮRNÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ 

 ○ ÚČEL POBYTU – doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence, jako např. živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík aj.

 ○ UBYTOVÁNÍ

 ○ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

● REJSTŘÍK TRESTŮ

● POPLATEK

● CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – pouze při schválení víza, nikoliv při podání žádosti

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou pasu, matričních dokladů (rodný list nebo oddací list) a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

-Pas a doklady o účelu pobytu musí být vždy předloženy v originále. Při podání žádosti budou pořízeny kopie a originály vráceny žadateli, bude-li si žadatel přát originály si ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŽÁDOSTI, KTERÉ NEOBSAHUJÍ VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, JSOU NEPŘIJATELNÉ => NEBUDOU PŘIJATY K ŘÍZENÍ A BUDOU VRÁCENY ŽADATELI. (§ 169h zákona o pobytu cizinců)

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o dlouhodobá víza se rozhoduje v zákonné lhůtě do 90 dnů. V jednotlivých případech vyžadujících delší prověřování může být zákonná lhůta prodloužena na 120 dnů.

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.

Při vyzvednutí víza předložte úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah.

Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklady týkající se plánovaného pobytu.

 

DALŠÍ INFORMACE K DLOUHODOBÝM VÍZŮM ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ:

O dlouhodobé vízum za účelem podnikání mohou požádat občané tzv. třetích zemí, tj. států mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. O dlouhodobé vízum nežádají rodinní příslušníci občanů EU ani Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Žádosti o dlouhodobá víza se podávají na  zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti. Ty žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které je posuzuje a rozhoduje o nich. V případě schválení víza vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum s maximální dobou platnosti 1 rok.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti dlouhodobého víza požádat na pobočce Ministerstva vnitra podle místa pobytu o jeho prodloužení na nejdéle 1 rok, případně požádat o udělení povolení k dlouhodobému pobytu. To se uděluje za účelem zaměstnání, studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny, vnitropodnikového převodu, investování a rezidentům jiných členských států EU.

Dlouhodobé vízum umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

 

Právní zdroje:

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů (místní příslušnost: § 169g, sjednání termínu k podání žádosti: § 169f, osobní podání žádosti: § 169d, odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3, dlouhodobé vízum: § 30, náležitosti dlouhodobého víza: § 31, náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály): § 55 odst. 1, nepřijatelnost žádosti: § 169h, zákonná lhůta: § 169t odst. 2, cestovní zdravotní pojištění: § 180j)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2)

○ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

○ Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

○ Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

○ Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) především Hlava II – Vnější hranice, Kapitoly I a II

 

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra – Účel podnikání, Kontakty, Některé náležitosti žádosti, Informace o stavu řízení, Příjezd do ČR

Ministerstvo průmyslu a obchoduŽivnostenské podnikání

Ministerstvo spravedlnosti – Evidence znalců a tlumočníků

Portál Cizinci v ČR

.