Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rodinní příslušníci občanů EU

 

RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKEM OBČANA EU SE ROZUMÍ

(1) manžel / manželka

(2) rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje

(3) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela / manželky občana EU

(4) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela EU, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU nebo jeho manželem / manželkou, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ČR ve státě, jehož je občanem, nebo ve kterém měl povolen pobyt

(5) cizinec, který je k občanovi ČR přihlášenému v ČR k trvalému pobytu ve vztahu uvedeném v bodech (1) – (4)

(6) příbuzný občana EU nebo občana ČR přihlášeného v ČR k trvalému pobytu,

(i) který je v zemi, z níž pochází, osobou vyživovanou tímto občanem EU / ČR,

(ii) je v zemi, z níž pochází, členem domácnosti tohoto občana EU / ČR,

(iii) u kterého vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana EU / ČR

(7) cizinec, který má s občanem EU nebo občanem ČR přihlášeným v ČR k trvalému pobytu řádně doložený trvalý partnerský vztah.

NA ÚZEMÍ ČR MŮŽETE JAKO RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU PŘECHODNĚ (do 90 dnů) POBÝVAT BEZ VÍZA, JSTE-LI

(1) rodinným příslušníkem a držitelem pobytové karty rodinného příslušníka občana EU podle čl. 10 směrnice 2004/38/ES nebo průkazu trvalého pobytu na území jiného členského státu EU podle čl. 20 směrnice 2004/38/ES a doba pobytu na území ČR nepřekročí 3 měsíce

(2) rodinným příslušníkem občana EU, jehož schengenské vízum pozbylo platnosti, pokud na území ČR pobýváte s občanem EU a doba pobytu nepřekročí 3 měsíce

K ŽÁDOSTI O SCHENGENSKÉ VÍZUM JAKO RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU PŘEDLOŽÍTE:

vyplněný formulář „Žádost o udělení schengenského víza“

platný cestovní doklad

fotografii

doklady prokazující existenci občana EU (kopie občanského průkazu nebo pasu občana EU)

doklad potvrzující, že jste rodinným příslušníkem občana EU (oddací list, rodný list, doklad o závislosti, doklad o vážných zdravotních důvodech, doklady o existenci trvalého vztahu)

doklad o tom, že budete občana EU doprovázet nebo následovat do ČR.

Lhůta pro vyřízení žádosti rodinného příslušníka občana EU je 14 dnů ode dne podání žádosti. Tato lhůta však může být v odůvodněných případech prodloužena na  45 dnů.

Podání žádosti je bezplatné.

--- Rodinní příslušníci uvedení v bodu 6 postupují odchylně - k žádosti předložte náležitosti, které se předkládají při žádosti o schengenské vízum za účelem návštěvy rodiny a přátel. ---

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Rozhodnutí o udělení schengenského víza rodinným příslušníkům občanů EU nelze přijímat automaticky. Zastupitelské úřady ČR jsou oprávněny provádět šetření za účelem zjištění, zda není dán některý z důvodů pro zamítnutí víza uvedený v § 20 odst. 5 zákona o pobytu cizinců:

a) žadatel předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad,

b) je důvodné podezření, že trpí závažnou nemocí,

c) je důvodné nebezpečí, že by při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

d) žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který rodinného příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, pro jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

e) žadatel se dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat vízum k pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určení otcovství,

f) žadatel se dopustil podvodného jednání s cílem získat vízum k pobytu na území (např. předložením podvržených dokumentů během vízového řízení nebo poskytnutím nepravdivých informací během pohovoru),

g) během vízového řízení je zjištěno, že žadatel již není rodinným příslušníkem občana EU nebo jej nedoprovází nebo nenásleduje.

Za účelové sňatky jsou ve smyslu Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě č. COM (2014) 604 final, jehož přílohou je Příručka pro řešení otázky údajných účelových sňatků mezi občany EU a státními příslušníky třetích zemí, v kontextu práva EU o volném pohybu občanů EU, považovány:

(1) „klasické“ účelové sňatky („standard“ marriage of convenience) - oba manželé uzavírají sňatek se záměrem zneužít právo EU (zejména se v této souvislosti upozorňuje na § 341 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který upravuje skutkovou podstatu trestného činu napomáhání neoprávněnému pobytu na území ČR),

(2) podvodné sňatky (marriage by deception) - sňatek, kdy občan EU je oklamán občanem třetí země příslibem řádného a trvalého rodinného života (pro tyto sňatky je typické, ač nikoliv nutně, že jim předchází krátká známost po internetu nebo seznámení během krátkého dovolenkového pobytu),

(3) vynucené sňatky (forced marriage) - často spojené s obchodováním s lidmi,

(4) předstírané sňatky (bogus marriage) - na rozdíl od účelových sňatků nejsou z pohledu práva platné, bývají spojeny s padělanými nebo zneužitými dokumenty.

Rodinní příslušníci občanů EU, jejichž žádost o vízum byla zamítnuta, mohou podat žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza.

V případě zamítnutí žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza může rodinný příslušník občana EU podat proti tomuto rozhodnutí správní žalobu, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení informace o výsledku řízení o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza. Příslušným soudním orgánem je krajský soud, v jehož obvodu by cizinec po vstupu na území ČR plnil svou ohlašovací povinnost (www.justice.cz). Z podkladů k žádosti o vízum musí být zřejmá adresa pobytu žadatele na území ČR.

Výše uvedené informace se týkají řízení o žádosti o schengenské vízum podané rodinným příslušníkem občana EU na zastupitelském úřadu ČR.

**********************************************************

Podání žádosti na hraničním přechodu ČR:

Rodinný příslušník občana EU je oprávněn podat policii žádost o udělení schengenského víza na hraničním přechodu ČR. Je přitom povinen prokázat důvody, na jejichž základě o udělení víza žádá právě na hraničním přechodu.

**********************************************************

Informace o řízení o povolení k přechodnému pobytu z titulu rodinného příslušníka občana EU jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

Právní zdroje:

● Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států

● Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

● Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

● Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra Občané EU a jejich rodinní příslušníci

.