Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Studium

 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je určeno pro studenty z tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR absolvovat jeden z uvedených typů studia, obvykle déle než 1 rok: studium na vysoké škole, vč. jazykové a odborné přípravy s následným studiem na vysoké škole; stipendijní pobyt; studium na vyšší odborné škole, střední škole nebo konzervatoři; stáž nebo odborná praxe; Evropská dobrovolná služba aj. – úplný přehled viz definice studia níže.
 

Držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia v jiném členském státě EU v rámci (1) programu EU, (2) mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility nebo (3) dohody mezi vysokými školami mohou v ČR za účelem studia pobývat po dobu až 1 roku na základě tohoto povolení BEZ DALŠÍHO VÍZA. Výraz "STUDIUM V OBLASTI MOBILITY" nebo jeho obdoba překlad musí být uvedeno na pobytové kartičce, aby bylo možné tento bezvízový pobyt uplatnit.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.

Děti mladší než 12 let otisky prstů neodevzdávají, a proto se nemusí k podání žádosti dostavit osobně. Děti mezi 12 a 15 lety musí být doprovázeny rodičem / zákonným zástupcem, který za ně žádost podá.

Zjistěte, zda můžete svou žádost podat zrychleně za využití REŽIMU STUDENT.

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

● PAS

● FORMULÁŘ – Žádost o povolení k dlouhodobému /trvalému pobytu (zelený)

● 2 FOTOGRAFIE

● BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

● PODPŮRNÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ

 ○ ÚČEL POBYTU – nejčastěji potvrzení školy o přijetí ke studiu

 ○ UBYTOVÁNÍ

 ○ FINANČNÍ PROSTŘEDKYNEBO doklad, že studentovi je k dispozici finanční částka, kterou prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů na bydlení, NEBO doklad, že veškeré náklady na pobyt budou uhrazeny třetí stranou (státním orgánem, právnickou osobou nebo hostitelskou organizací) – např. stipendium, NEBO grant

● SOUHLAS RODIČŮ S CESTOU DÍTĚTE – psaný volnou formou a podepsaný oběma rodiči / zákonnými zástupci (ověření podpisu není potřeba); nevyžaduje se od rodiče / zákonného zástupce, který (1) za dítě mladší 15ti let žádost podává – v tom případě se vyžaduje pouze souhlas druhého rodiče / zákonného zástupce, (2) na území ČR již pobývá a se kterým zde dítě bude pobývat – v tom případě se vyžaduje pouze souhlas druhého rodiče / zákonného zástupce nebo (3) prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho / její vůli nezávislých předložit.

● REJSTŘÍK TRESTŮ

● POPLATEK

CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍpouze při schválení víza, nikoliv při podání žádosti

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů s výjimkou pasu a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

-Pas, podpůrný dokument prokazující účel pobytu (= nejčastěji potvrzení o přijetí ke studiu nebo jiné podobné potvrzení) a souhlas rodičů s cestou dítěte musí být předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH, KTERÉ NEBUDOU OBSAHOVAT VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, BUDOU ZASTAVENA A ŽADATEL BUDE VYZVÁN K JEJICH DOPLNĚNÍ (§ 169i + § 169r odst. 4 zákona o pobytu cizinců). PRODLOUŽÍ SE TÍM CELKOVÁ DOBA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI!

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia se rozhoduje v zákonné lhůtě do 60 dnů.

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.

Cizinci jsou povinni být při pobytu v ČR pojištěni. Při vyzvednutí víza předložte úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah.

Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklad o ubytování, účelu pobytu aj.

 

PRO ÚČELY TĚCHTO ŽÁDOSTÍ SE ZA "STUDIUM" POVAŽUJÍ TYTO OBLASTI STUDIA:

● studium na vysoké škole v akreditovaných studijních programech

● jazyková a odborná příprava ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou (žadatel musí doložit potvrzení, že se jedná o přípravu na studium konkrétního akreditovaného studijního programu na vysoké škole; půjde-li o několik studijních programů, musí být v potvrzení jednoznačně identifikován alespoň jeden akreditovaný studijní program, k němuž bude příprava sloužit)

● účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu EU nebo na základě mezinárodní smlouvy

● vyšší odborné vzdělávání ve vyšší odborné škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, v rámci výměnného programu uskutečňovaného v tuzemské hostitelské organizaci

● střední vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, v rámci výměnného programu uskutečňovaného v tuzemské hostitelské organizaci 

● stipendijní pobyty realizované na základě (1) mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, (2) stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, (3) stipendijního programu EU nebo (4) rozhodnutí vlády ČR

● stáž (odborná praxe) – která není prováděna za úplatu – určená k získání znalostí, praxe a zkušeností uskutečňovaná v hostitelské organizaci v ČR v době studia na zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše 2 let po ukončení studia na vysoké škole, kterou organizačně zajišťuje nebo koordinuje (1) vysoká škola v ČR, (2) Akademie věd České republiky nebo (3) právnická osoba se sídlem v ČR nebo právnická osoba se sídlem mimo ČR, ale s organizační složkou v ČR – tyto právnické osoby musí být k tomuto účelu akreditované Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Evropská dobrovolná služba cizince ve věku od 18 do 30 let nebo dobrovolnická služba, určená k získání praktických a odborných zkušeností, uskutečňovaná v hostitelské organizaci v ČR jako součást programů a iniciativ EU, případně obdobného státního programu ČR a musí být organizačně zajišťována nebo koordinována právnickou osobou se sídlem v ČR nebo právnickou osobou se sídlem mimo ČR, ale s organizační složkou v ČR – tyto právnické osoby musí být k tomuto účelu akreditované Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

● výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ EU nebo v rámci mezinárodních smluv

 

Ostatní typy studia delšího než 3 měsíce pokryje dlouhodobé vízum za účelem studia (studium na střední škole, vyšší odborné škole nebo konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnných programů nebo jazykové a jiné kurzy).

 

DALŠÍ INFCE K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM STUDIA:

Povolení k dlouhodobému pobytu je určeno pro občany tzv. třetích zemí – tj. zemí mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Občané těchto států a jejich rodinní příslušníci (v rozsahu definice rodinného příslušníka dle § 15a, resp. § 180f zákona o pobytu cizinců) k pobytu v ČR povolení k dlouhodobému pobytu nepotřebují.

Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia se podávají na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti. Ty žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které je posuzuje a rozhoduje o nich. V případě schválení vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. Toto vízum se vystaví jako jednorázové s dobou platnosti 60 dní. Během tohoto období žadatel přicestuje do ČR, dostaví se na pobočku Ministerstva vnitra podle místa pobytu, které mu následně – po odevzdání biometrických údajů – vystaví pobytovou kartičku.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti pobytového povolení na pobočce Ministerstva vnitra pole místa pobytu požádat o jeho prodloužení.

Povolení k dlouhodobému pobytu umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

 

Právní zdroje:

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 • -místní příslušnost: § 169g
 • -sjednání termínu k podání žádosti: § 169f
 • -osobní podání žádosti: § 169d
 • -podání pouze v listinné podobě: § 168 odst. 2
 • -odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3
 • -definice studia: § 64
 • -povolení k pobytu za účelem studia + náležitosti: § 42d
 • -dlouhodobé vízum: § 30
 • -náležitosti obecně: § 31, § 42 odst. 6
 • -náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály): § 55 odst. 1
 • -nepřijatelnost žádosti: § 169h
 • -zastavení řízení a výzva k doplnění žádosti: § 169i + 169r odst. 4; § 169 odst. 2 (nejsou-li náležitosti v češtině)
 • -zákonná lhůta: § 169t odst. 6 písm. a) bod 2
 • -cestovní zdravotní pojištění: § 180j

○ Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád

 • -požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2

○ Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

○ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

○ Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

○ Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

○ Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

○ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex– především Hlava II – Vnější hranice, Kapitoly I a II

 

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra – Dlouhodobý pobyt – účel studiumKontakty, Informace pro cizince, Některé náležitosti žádosti, Podání žádosti a odstranění vad na místě, Průběh řízení, Informace o stavu řízení, Příjezd do ČRInformace pro školy a studenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Přehled vysokých škol, Režim studentUznávání vzdělání

Ministerstvo spravedlnostiEvidence znalců a tlumočníků

Portál uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Portál Cizinci v ČR

.