Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Program Občanská společnost

 

Program Občanská společnost je program schválený vládou pro občany Ruska a Běloruska, kteří se nachází v ohrožení z důvodu politické perzekuce v zemi svého původu. Osobám, které budou na základě svých otevřených postojů a aktivit do programu zařazeny, bude poskytnuta možnost dlouhodobě pobývat na území ČR na základě příslušného dlouhodobého víza nebo povolení pobytu. Program realizuje Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo vnitra ve spolupráci s nevládním sektorem.

Osobám, které splní kritéria pro účast v programu, bude garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky. Zajištěno bude facilitované a zrychlené vyřízení žádosti o pobytové oprávnění.

Program je realizován na základě Koncepce zahraniční politiky ČR, Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce a v souladu s významnými lidskoprávními smlouvami systému OSN a regionálních instrumentů (zejména Rady Evropy, OBSE a EU), včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, kterými je ČR vázána.

Program je v souladu se sankčními opatřeními vůči Rusku a Bělorusku.

Program je realizován od 20. května 2022 na dobu jednoho roku s možností prodloužení. Roční kvóta je 500 žadatelů.

 

JAK SE ZÚČASTNIT?

→ Do programu může být zařazen garant, který je nevládní neziskovou organizací a současně splňuje tato kritéria:

• je právním subjektem podle § 7 odst. 1 písm. e, f a i zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a současně nevládní neziskovou organizací; nesmí se současně jednat o územní samosprávné celky, mezinárodní organizace ani dobrovolné svazky obcí

• je daňovým rezidentem v ČR podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (splnění tohoto kritéria není vyžadováno, pokud je garant podle uvedeného zákona poplatníkem daně)

•nemá závazky po lhůtě splatnosti u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven

• nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu

• na vyžádání doloží dostatečné finanční zajištění pro pobyt účastníka programu

• jedná se o realizátora projektu transformační spolupráce v rámci zahraniční rozvojové spolupráce za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu s kladným hodnocením poskytovatele dotace

• je reálně činný v oblasti ochrany a podpory lidských práv, občanské společnosti a nezávislých médií

Nad rámec výše uvedených kritérií může o zařazení garanta do programu rozhodnout ministr zahraničních věcí v zahraničně politickém zájmu.

 

→ Do programu může být zařazen uchazeč, který splňuje tato kritéria:

• je občanem Ruska nebo Běloruska

• prokáže, že je bojovníkem za svobodu, obráncem lidských práv, představitelem občanské společnosti, nezávislých médií nebo akademické sféry, nebo dále že je osobou, která je vystavena pronásledování ze strany státní moci a která je nucena opustit zemi svého původu z bezpečnostních důvodů, z důvodu aktivní obrany demokratických principů a zejména svobody projevu, z důvodu nemožnosti vykonávat svobodně a beztrestně svoji profesi nebo z dalších důvodů hodných zvláštního zřetele spojených s omezováním nebo ohrožováním lidských práv a svobod.

Do programu mohou být zařazeni i nejbližší rodinní příslušníci: manžel / manželka, nezletilé děti nebo zletilé nezaopatřené děti, partneři trvale žijící ve společné domácnosti, včetně partnerů LGBT osob.

Do programu nebudou zařazeni žádní jiní uchazeči ani osoby cestující do ČR krátkodobě.

 

→ O zařazení uchazeče do programu žádá garant.

Garaznt postoupí žádost uchazeče Ministerstvu zahraničních věcí.

 

→ Garanta zařazuje do programu Ministerstvo zahraničních věcí.

Garant, který má zájem o zařazení do programu, kontaktuje e-mailem Odbor lidských práv a transformační spolupráce (pos@mzv.cz). V následné komunikaci mu bude na vyžádání zaslán formulář žádosti a bude požádán o doložení povinných příloh, kterými jsou:

• ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele

• potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (nesmí být starší než 6 měsíců)

• potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (nesmí být starší než 6 měsíců)

• čestné prohlášení o absenci nedoplatků nebo penále ve veřejném zdravotním pojištění

• čestné prohlášení o absenci závazků po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu

• čestné prohlášení o dostatečných finančních prostředcích pro zajištění pobytu cizince na území ČR (tento doklad se předkládá pouze na vyžádání)

Současně se žádostí o zařazení do programu zasílá garant žádost o zařazení alespoň jednoho uchazeče.

Garant, který již do programu zařazen byl, následně zasílá Ministerstvu zahraničních věcí pouze žádosti o zařazení uchazeče.

 

→ Garant zasílá Ministerstvu zahraničních věcí žádost o zařazení účastníka do programu.

 

Ministerstvo zahraničních věcí obdrží od garanta informaci o zařazení účastníka do programu a zároveň uvede, o jaký pobytový titul bude žádat. Ministerstvo zahraničních věcí obratem informuje příslušný zastupitelský úřad, že zde účastník programu bude podávat vízovou / pobytovou žádost. Ministerstvo zahraničních věcí v této fázi komunikuje se žadatelem, účastníkem programu, a informuje jej o podmínkách podání vízové / pobytové žádosti a jejích náležitostech.

 

→ Cizinec, účastník programu, podává žádost o pobytový titul

Účastníci Programu Občanská společnost mohou žádat o následující pobytové tituly, podle povahy jejich pobytu na území:

• zaměstnanecká karta

• modrá karta

• dlouhodobé vízum za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

• povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

• dlouhodobé vízum za účelem podnikání

• dlouhodobé vízum za účelem ostatní

Rodinným příslušníkům jsou nad rámec výše uvedeného k dispozici tyto pobytové tituly:

• dlouhodobé vízum za účelem rodinným

• povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny

 

→ Žádost o pobytový titul zpracovává Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra žádost zpracuje a posoudí v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. O žádosti rozhodne ve zrychlené proceduře 30ti dnů.

 

Právní zdroje:

Program Občanská společnost (DOCX, 49 KB)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 

Užitečné odkazy:

Zastupitelské úřady ČR

Lidská práva a transformační politika

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva – zahájení programu

přílohy

Program Občanská společnost 48 kB docx (Dokument) 7.6.2022

.