Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sloučení rodiny

 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je určeno pro přímé rodinné příslušníky občanů tzv. třetích zemí, kteří budou na území ČR pobývat společně („budou se slučovat“) se svými rodinnými příslušníky, kteří již v ČR pobývají nebo budou pobývat na základě povolení k pobytu.

Toto povolení k pobytu není určeno pro rodinné příslušníky občanů EU nebo rodinné příslušníky, kteří jsou občany EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska – více viz níže.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

 

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.

Děti mladší než 12 let otisky prstů neodevzdávají, a proto se nemusí k podání žádosti dostavit osobně. Děti mezi 12 a 15 lety musí být doprovázeny rodičem / zákonným zástupcem, který za ně žádost podá.

 

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

PAS

FORMULÁŘ – Žádost o povolení k dlouhodobému /trvalému pobytu (zelený)

2  FOTOGRAFIE

BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

PODPŮRNÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ

○ ÚČEL POBYTU doklad potvrzující příbuzenský vztah, nejčastěji rodný list dítěte nebo oddací list manžela / manželky; rodinní příslušníci azylanta mohou příbuzenský vztah prokázat i jiným způsobem, není-li předložení matričního dokladu možné

UBYTOVÁNÍ

FINANČNÍ PROSTŘEDKY – formou výpisu z účtu, potvrzení o pravidelném příjmu apod.; požaduje se, aby tyto finanční prostředky dosahovaly této předepsané výše: úhrnný měsíční příjem rodiny nesmí být nižší než součet částek životních minim členů rodiny* + nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nebo částky, kterou žadatel prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny

◦ na požádání: prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu** rodiny

◦ na požádání v případě, že žadatel předložil k žádosti doklad o příjmu** člena rodiny: prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti

SOUHLAS RODIČŮ S CESTOU DÍTĚTE – psaný volnou formou a podepsaný oběma rodiči / zákonnými zástupci (ověření podpisu není potřeba); nevyžaduje se od rodiče / zákonného zástupce, který (1) za dítě mladší 15ti let žádost podává – v tom případě se vyžaduje pouze souhlas druhého rodiče / zákonného zástupce, (2) na území ČR již pobývá a se kterým zde dítě bude pobývat – v tom případě se vyžaduje pouze souhlas druhého rodiče / zákonného zástupce nebo (3) prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho / její vůli nezávislých předložit.

REJSTŘÍK TRESTŮpouze žadatelé starší 15ti let

POPLATEK

● CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – pouze při schválení víza, nikoliv při podání žádosti

 

* Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 550 Kč. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně: (1) 3 200 Kč u  osoby starší 15ti let, není-li nezaopatřeným dítětem, (2) 2 770 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, (3) 2 420 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku a (4) 1 970 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku – podle  § 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, resp. Nařízení vlády ze dne 17. února 2020 č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima (nařízení vlády o životním a existenčním minimu)

 

**příjem = započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů s výjimkou pasu a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

-Pas, podpůrný dokument prokazující účel pobytu (= nejčastěji matriční doklad) a souhlas rodičů s cestou dítěte musí být předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH, KTERÉ NEBUDOU OBSAHOVAT VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, BUDOU ZASTAVENA A ŽADATEL BUDE VYZVÁN K JEJICH DOPLNĚNÍ (§ 169r odst. 4 zákona o pobytu cizinců). PRODLOUŽÍ SE TÍM CELKOVÁ DOBA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI!

 

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se rozhoduje v zákonné lhůtě do 270 dnů.

 

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.

Při vyzvednutí víza předložte úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah.

Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

 

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

 

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklad o ubytování, účelu pobytu aj.

 

DALŠÍ INFORMACE K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM SLOUČENÍ RODINY:

 

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM SLOUČENÍ RODINY JE URČENO PRO TYTO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY:

MANŽEL / MANŽELKA cizince s povoleným pobytem na území čr

Každému z manželů musí být nejméně 20 let a nositel sloučení musí pobývat na území ČR již nejméně 15 měsíců. Nejsou-li tyto podmínky splněny, žadatel podá žádost o dlouhodobé vízum za účelem rodinným.

Pobývá-li nositel sloučení na území ČR na základě zaměstnanecké karty, pak k tomu, aby jeho manžel / manželka podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, stačí, aby na území pobýval pouze 6 měsíců, nikoliv 15. Pobývá-li nositel sloučení na území ČR méně než 6 měsíců, manžel / manželka podá žádost o dlouhodobé vízum za účelem rodinným.

Pobývá-li nositel sloučení na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo podal-li žádost o toto povolení, pak se neuplatní žádné omezení – manžel / manželka podá žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny bez ohledu na to, jak dlouho nositel sloučení na území ČR již pobývá.

 

NEZLETILÉ DÍTĚ nebo ZLETILÉ NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ cizince s povoleným pobytem na území ČR nebo takové dítě manžela / manželky cizince s povoleným pobytem na území ČR

Nositel sloučení musí pobývat na území ČR již nejméně 15 měsíců. Pobývá-li nositel sloučení na území ČR méně než 15 měsíců, dítě / zákonný zástupce dítěte podá žádost o dlouhodobé vízum za účelem rodinným.

Pobývá-li nositel sloučení na území ČR na základě zaměstnanecké karty, pak k tomu, aby jeho dítě / zákonný zástupce dítěte, podalo žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, stačí, aby na území pobýval pouze 6 měsíců, nikoliv 15. Pobývá-li nositel sloučení na území ČR méně než 6 měsíců, dítě / zákonný zástupce dítěte podá žádost o dlouhodobé vízum za účelem rodinným.

Pobývá-li nositel sloučení na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo podal-li žádost o toto povolení, pak se neuplatní žádné omezení – dítě / zákonný zástupce dítěte podá žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny bez ohledu na to, jak dlouho nositel sloučení na území ČR již pobývá.

 

NEZLETILÉ DÍTĚ, které bylo cizinci s povoleným pobytem na území ČR nebo jeho manželce / jejímu manželovi svěřeno do náhradní rodinné péče NEBO nezletilé dítě, které bylo cizincem s povoleným pobytem na území ČR nebo jeho manželkou / jejím manželem osvojeno ANEBO jehož poručníkem nebo manželem / manželkou jehož poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území ČR, pokud bude o toto nezletilé dítě pečovat na území ČR

Nositel sloučení musí pobývat na území ČR již nejméně 15 měsíců. Pobývá-li nositel sloučení na území ČR méně než 15 měsíců, dítě / zákonný zástupce dítěte podá žádost o dlouhodobé vízum za účelem rodinným.

Pobývá-li nositel sloučení na území ČR na základě zaměstnanecké karty, pak k tomu, aby jeho dítě / zákonný zástupce dítěte, podalo žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, stačí, aby na území pobýval pouze 6 měsíců, nikoliv 15. Pobývá-li nositel sloučení na území ČR méně než 6 měsíců, dítě / zákonný zástupce dítěte podá žádost o dlouhodobé vízum za účelem rodinným.

Pobývá-li nositel sloučení na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo podal-li žádost o toto povolení, pak se neuplatní žádné omezení – dítě / zákonný zástupce dítěte podá žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny bez ohledu na to, jak dlouho nositel sloučení na území ČR již pobývá.

 

OSAMĚLÝ CIZINEC STARŠÍ 65 LET nebo CIZINEC BEZ OHLEDU NA VĚK, KTERÝ SE O SEBE NEDOKÁŽE ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ SÁM POSTARAT, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území ČR nebo jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou azylantem

 

MANŽEL AZYLANTA, pokud manželství vzniklo před vstupem azylanta na území ČR

 

NEZLETILÉ DÍTĚ nebo ZLETILÉ NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ AZYLANTA nebo manžela / manželky azylanta

 

NEZLETILÉ DÍTĚ, které bylo azylantovi nebo manželovi / manželce azylanta SVĚŘENO DO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

 

NEZLETILÉ DÍTĚ, které bylo azylantovi nebo jeho manželce / jejímu manželovi SVĚŘENO DO NÁHRADNÍ RODINNÉ péče NEBO NEZLETILÉ DÍTĚ, které bylo azylantem nebo jeho manželkou / jejím manželem OSVOJENO ANEBO jehož poručníkem nebo manželem / manželkou jehož poručníka je azylant, pokud bude o toto nezletilé dítě PEČOVAT NA ÚZEMÍ ČR

 

RODIČ NEZLETILÉHO AZYLANTA; nemá-li tento nezletilý azylant rodiče, podá za něj žádost jeho jiný přímý příbuzný ve vzestupné linii, a není-li takového příbuzného, podá žádost poručník nezletilého azylanta

 

Cizinec, který před příjezdem do ČR pobýval v jiném členském státě EU jako RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK DRŽITELE MODRÉ KARTY, může žádost podat přímo na území ČR na pobočce Ministerstva vnitra podle místa pobytu, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne vstupu na území ČR.

 

Cizinec, který před příjezdem do ČR pobýval v jiném členském státě EU jako RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK DRŽITELE KARTY VNITROPODNIKOVĚ PŘEVEDENÉHO ZAMĚSTNANCE, může žádost podat přímo na území ČR na pobočce Ministerstva vnitra podle místa pobytu, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne vstupu na území.

 

Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny se podávají na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti. Ty žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které je posuzuje a rozhoduje o nich. V případě schválení vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny. Toto vízum se vystaví jako jednorázové s dobou platnosti 60 dní. Během tohoto období žadatel přicestuje do ČR, dostaví se na pobočku Ministerstva vnitra podle místa pobytu, které mu následně – po odevzdání biometrických údajů – vystaví pobytovou kartičku.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti pobytového povolení na pobočce Ministerstva vnitra pole místa pobytu požádat o jeho prodloužení.

Povolení k dlouhodobému pobytu umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

 

Právní zdroje:

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 • -místní příslušnost: § 169g
 • -sjednání termínu k podání žádosti: § 169f
 • -osobní podání žádosti: § 169d
 • -podání pouze v listinné podobě: § 168 odst. 2
 • -odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3
 • -definice studia: § 64
 • -společné soužití rodiny: § 42a
 • -náležitosti obecně: § 31, § 42 odst. 6
 • -náležitosti pro společné soužití rodiny: § 42b
 • -náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály): § 55 odst. 1
 • -nepřijatelnost žádosti: § 169h
 • -zastavení řízení a výzva k doplnění žádosti: §§ 169i + 169r; § 169 odst. 2 (nejsou-li náležitosti v češtině)
 • -zákonná lhůta: § 169t odst. 6 písm. a) bod 2
 • -cestovní zdravotní pojištění: § 180j

○ Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád

 • -požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2

○ Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

○ Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře  

○ Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

○ Nařízení vlády ze dne 17. února 2020 č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

○ Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

○ Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)  – především Hlava II – Vnější hranice, Kapitoly I a II

 

Užitečné odkazy:

○ Ministerstvo vnitra – Informace pro cizince – rozcestníkDlouhodobý pobyt – účel sloučení rodinyInformace pro cizinceNěkteré náležitosti žádostiPodání žádosti a odstranění vad na místěPrůběh řízeníInformace o stavu řízeníPříjezd do ČR

○ Ministerstvo spravedlnosti – Evidence znalců a tlumočníků

○ Portál Cizinci v ČR

.