Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zácvik

 

Dlouhodobé vízum za účelem zácviku je určeno pro občany tzv. třetích zemí, kteří si budou v ČR zvyšovat kvalifikaci a dovednosti, a to déle než 3 měsíce, nejdéle však 6 měsíců.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

● PAS

● FORMULÁŘ Žádost o udělení dlouhodobého víza (v bodě 28. Účel pobytu vyznačte „ostatní" a specifikujte "zácvik")

2 FOTOGRAFIE

● BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

● PODPŮRNÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ 

○ ÚČEL POBYTU– dopis Svazu průmyslu a dopravy ČR konstatující, že žadatel splnil podmínky pro absolvování zácviku

UBYTOVÁNÍ

FINANČNÍ PROSTŘEDKY

● REJSTŘÍK TRESTŮ

● POPLATEK

● CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pouze při schválení víza, nikoliv při podání žádosti

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou pasu a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

-Pas a podpůrný dokument prokazující účel cesty (zde dopis Svazu průmyslu a dopravy) musí být předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŽÁDOSTI, KTERÉ NEOBSAHUJÍ VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, JSOU NEPŘIJATELNÉ => NEBUDOU PŘIJATY K ŘÍZENÍ A BUDOU VRÁCENY ŽADATELI. (§ 169h zákona o pobytu cizinců)

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o dlouhodobá víza za účelem zácviku se rozhoduje v zákonné lhůtě do 90ti dnů

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.

Při vyzvednutí víza předložte úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah.

Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklady týkající se plánovaného pobytu.

 

DALŠÍ INFORMACE K DLOUHODOBÉMU VÍZU ZA ÚČELEM ZÁCVIKU:

O dlouhodobé vízum za účelem zácviku mohou požádat občané tzv. třetích zemí, tj. států mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. O dlouhodobé vízum nežádají rodinní příslušníci občanů EU ani Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem zácviku se podává v případě, kdy zácvik bude trvat déle než 3 měsíce a nelze jej tudíž pokrýt krátkodobým schengenským vízem za účelem zácviku.

Dlouhodobé vízum za účelem zácviku lze udělit nejdéle na 6 měsíců.

Žádosti o dlouhodobá víza se podávají na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti. Ty žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které je posuzuje a rozhoduje o nich. V případě schválení víza vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum.

Dlouhodobé vízum umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

 

Právní zdroje:

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů (místní příslušnost: § 169g, sjednání termínu k podání žádosti: § 169f, osobní podání žádosti: § 169d, odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3, zácvik: § 178b odst. 4, dlouhodobé vízum: § 30, náležitosti dlouhodobého víza: § 31, náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály): § 55 odst. 1, nepřijatelnost žádosti: § 169h, zákonná lhůta: § 169t odst. 2, cestovní zdravotní pojištění: § 180j)

○ Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád (požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2)

Usnesení vlády č. 962 ze dne 24. listopadu 2014 o podmínkách, za kterých může být cizinec vyslán do české právnické nebo fyzické osoby za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace

○ Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

○ Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) především Hlava II – Vnější hranice, Kapitoly I a II

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra – Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé), Kontakty, Některé náležitosti žádosti, Informace o stavu řízení, Příjezd do ČR

Svaz průmyslu a dopravyZácvik cizinců

Ministerstvo spravedlnosti – Evidence znalců a tlumočníků

Portál Cizinci v ČR

.