Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zaměstnanecká karta

 

Zaměstnanecká karta je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnání déle než 3 měsíce.

Zaměstnanecká karta se vydává pro konkrétní pracovní místo. Volná pracovní místa obsaditelná zahraničními pracovníky lze najít v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Předpokladem pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu je mít číslo volného pracovního místa, tedy číslo, pod kterým je pozice evidována v centrální evidenci volných pracovních míst. Více viz informace na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

 

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

 

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.

 

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

● PAS

● FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O ZAMĚSTNANECKOU KARTU – Ve formuláři je třeba kromě dalších požadovaných údajů uvést také číslo volného pracovního místa zařazeného v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Toto číslo lze nalézt u příslušného pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst.

● 2 FOTOGRAFIE

● BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

● PODPŮRNÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ

 ○ ÚČEL POBYTU

  ◦ *pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, nebo smlouva o smlouvě budoucí*, ze které vyplývá, že žadatel bude za svou práci, bez ohledu na její rozsah, pobírat alespoň minimální mzdu a že týdenní pracovní doba bude nejméně 15 hodin

  ◦ povolení k zaměstnání, je-li pro výkon zaměstnání vyžadováno

○  DALŠÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNÁNÍ

  ◦ *doklady k prokázání ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI*, ze kterých vyplývá, že žadatel má odbornou způsobilost pro výkon zaměstnání, zejména požadované vzdělání nebo odbornou kvalifikaci

  ◦ REGULOVANÉ POVOLÁNÍ: žadatelé, kteří budou vykonávat tzv. regulované povolání, předloží doklad, že splňují podmínky pro jeho výkon (klikněte na profesi ("regulovanou jednotku"))

  ◦ AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁNÍ: žadatelé, kteří budou zaměstnáni prostřednictvím agentury, předloží doklad obsahující údaje o žadateli (jméno, příjmení, příp. rodné příjmení, státní příslušnost, datum a místo narození a bydliště), údaje o zaměstnání (druh a místo výkonu práce, ke které má být žadatel dočasně přidělen) a údaje o uživateli (název a sídlo)

 ○ *UBYTOVÁNÍ*

● REJSTŘÍK TRESTŮ

● POPLATEK

 

***ŽADATEL, KTERÝ JE ÚČASTNÍKEM PROGRAMU CÍLENÉ EKONOMICKÉ MIGRACE: tito žadatelé nemusí předkládat náležitosti označené hvězdičkou (*), tzn. nemusí předkládat (1) doklad o ubytování, (2) pracovní smlouvu / dohodu, ani (3) doklady k prokázání odborné způsobilosti – tito žadatelé namísto uvedených dokumentů MOHOU PŘEDLOŽIT POUZE PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE obsahující informace o ubytování, uzavření pracovní smlouvy / dohody a o odborné způsobilosti.

Vzor prohlášení zaměstnavatele (DOCX, 34 KB)

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou pasu, fotografie (odpovídá-li aktuální podobě) a dokladů k prokázání odborné způsobilosti.

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

-Pas a podpůrné dokumenty prokazující účel pobytu musí být předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH, KTERÉ NEBUDOU OBSAHOVAT VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, BUDOU ZASTAVENA A ŽADATEL BUDE VYZVÁN K JEJICH DOPLNĚNÍ. (§ 169i + § 169r odst. 4) zákona o pobytu cizinců) PRODLOUŽÍ SE TÍM CELKOVÁ DOBA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI!

 

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o zaměstnanecké karty se rozhoduje v zákonné lhůtě do 60 dnů. Ve zvlášť složitých případech nebo při vyžádání závazného stanoviska u Úřadu práce ČR tato lhůta může být prodloužena na 90 dnů.

 

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍPOUZE NA OBDOBÍ 1 MĚSÍCE, KTERÉ POKRYJE OBDOBÍ, NEŽ NASTOUPÍTE DO ZAMĚSTNÁNÍ A STANETE SE ÚČASTNÍKEM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.

Cizí státní příslušníci musí být během svého pobytu v ČR pojištěni. Při vyzvednutí víza předložte úředně ověřený překlad do českého jazyka pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah.

Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

 

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

 

POZNÁMKA: Vízum automaticky neopravňuje ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklady týkající se plánovaného pobytu.

 

DALŠÍ INFORMACE K ZAMĚSTNANECKÉ KARTĚ:

Zaměstnaneckou kartu potřebují k výkonu zaměstnání v ČR občané tzv. třetích zemí – tj. států mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Občané těchto států a jejich rodinní příslušníci (v rozsahu definice rodinného příslušníka dle § 15a, resp. 180f zákona o pobytu cizinců) mají volný přístup na trh práce a k výkonu zaměstnání v ČR tudíž zaměstnaneckou kartu nepotřebují.

ČR nevystavuje za účelem dlouhodobého zaměstnání víza, nýbrž povolení k pobytu. Pro krátkodobé a střednědobé zaměstnání vystavuje schengenská víza za účelem zaměstnání (zaměstnání do 3 měsíců) nebo sezónního zaměstnání (zaměstnání do 3 měsíců v sezónních oborech), dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání (zaměstnání na 3-6 měsíců v sezónních oborech) a mimořádná pracovní víza.

Žádosti o zaměstnanecké karty podávají žadatelé na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti. Ty žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které je posuzuje a rozhoduje o nich. V případě schválení vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí zaměstnanecké karty. Toto vízum se vystaví jako jednorázové s dobou platnosti 60 dní. Během tohoto období žadatel přicestuje do ČR, dostaví se na pobočku Ministerstva vnitra podle místa pobytu, které mu následně – po odevzdání biometrických údajů – vystaví zaměstnaneckou kartu.

V případě, že důvod pobytu trvá, žadatel může požádat – než platnost zaměstnanecké karty vyprší – o její prodloužení na pobočce Ministerstva vnitra podle místa pobytu.

Zaměstnanecká karta umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

 

Právní zdroje:

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 • -místní příslušnost: § 169g
 • -sjednání termínu k podání žádosti: § 169f
 • -osobní podání žádosti: § 169d
 • -podání pouze v listinné podobě: § 168 odst. 2
 • -odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3
 • -zaměstnanecká karta: § 42g
 • -náležitosti obecně: § 31, § 42 odst. 6
 • -náležitosti pro zaměstnaneckou kartu: § 42h
 • -náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály, čeština): § 55 odst. 1, § 169 odst. 2
 • -nepřijatelnost žádosti: § 169h
 • -zastavení řízení a výzva k doplnění žádosti: § 169i, § 169r odst. 4
 • -zákonná lhůta: § 169t odst. 6 písm. c)
 • -cestovní zdravotní pojištění: § 180j

○ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • -požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2

○ Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

○ Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

○ Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

○ Nařízení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

○ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) především Hlava II – Vnější hranice, Kapitoly I a II

 

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra – Zaměstnanecká karta, Kontakty, Některé náležitosti žádosti, Podání žádosti a odstranění vad na místě, Průběh řízení, Informace o stavu řízení, Příjezd do ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Zaměstnanecká kartaZaměstnávání cizincůZahraniční zaměstnávání, Povolování pobytu cizinců zaměstnaných v sociálních a zdravotnických službách, Vydání zaměstnanecké/modré karty cizinci, Centrální evidence volných pracovních míst

Vyhledávání volných pracovních míst

Úřad práce ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Ekonomická migrace, Ekonomická migrace a vládní programy

Ministerstvo spravedlnostiEvidence znalců a tlumočníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Uznávání vzdělání

Portál uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Portál cizinci v ČR

Portál státní správyZaměstnanost

Český statistický úřad – Metodika-Zaměstnanost cizinců

Zaměstnanecká karta – informační leták

přílohy

Zamestnanecka_karta_letak_cestina_2 314 kB pdf (Acrobat dokument) 19.6.2014

.