česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Obecné vízové informace

Zastupitelský úřad České republiky v Tiraně slouží jako vízový úřad s působností pro Albánii. Lze na něm podat žádost o tzv. krátkodobé (schengenské) vízum občany třetích států, kteří mají v Albánii udělený pobytový titul.
Občané Albánie jsou od prosince 2010 osvobozeni od vízové povinnosti při krátkodobých nevýdělečných pobytech do 90 dnů.  O Schengenské vízum za účelem krátkodobé výdělečné činnosti mohou požádat na zastupitelském úřadě v Tiraně. Na zastupitelském úřadě lze dále žádat o dlouhodobá víza a pobyty v České republice.

Občané třetích států, kteří mají v Albánské republice povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt jsou povinni požádat o Schengenské (krátkodobé) vízum i za jinými účely. Informace o náležitostech nezbytných k podání žádosti jsou k dispozici ZDE.

Všichni žadatelé o víza nebo pobytové tituly si musí předem sjednat termín podání žádosti na e-mailové adrese: Tirana.Visa@mzv.gov.cz

Do zprávy uveďte své jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo cestovního pasu, jeho platnost a typ žádosti (u žádostí o zaměstnaneckou kartu uveďte číslo volného místa), platnou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Termín podání žádosti a pohovoru Vám bude zaslán písemně na uvedený e-mail.

V případě, že nehovoříte česky ani anglicky, je třeba si zajistit na termín podání žádosti tlumočníka akreditovaného u Ministerstva spravedlnosti Albánské republiky, Seznam je k dispozici zde.

!!!!!!Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.!!!!!! Výjimku z této povinnosti mají některé kategorie dlouhodobých pobytů (např. za účelem studia, investování, zaměstnanecké a modré karty v rámci vládních programů, atp.) a žadatelé do 15 let a nad 61 let, občané EU a jejich rodinní příslušníci. Veškeré podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.  

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou pasu, matričních dokladů* (rodný list nebo oddací list), diplomů apod. a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).  * Albánské matriční doklady mají platnost 90dnů)

výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců (V Albánii Dëshmi Penaliteti  nesmí být starší 90 dnů)

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

Seznam tlumočníků akreditováných  u Ministerstva spravedlnosti Albánské republiky můžete nalézt zde  Překlad do českého jazyka musí být notářsky ověřen. 

Případně seznam tlumočníků akreditovaných v ČR  z albánského do českého jazyka odkaz zde  (Tlumočník- Jazyk albánský - hledat záznamy"). 

-Pas, dokumenty o účelu pobytu, matriční doklady a souhlas rodičů musí být vždy předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

 

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŽÁDOSTI, KTERÉ NEOBSAHUJÍ VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, JSOU NEPŘIJATELNÉ => NEBUDOU PŘIJATY K ŘÍZENÍ A BUDOU VRÁCENY ŽADATELI. (§ 169h zákona o pobytu cizinců)

 

 

Přehled vízových poplatků naleznete zde

Rozhodnutí o vízu - počítání lhůt naleznete zde 

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu delším než 90 dnů  naleznete zde 

Informace o prodloužení víza naleznete zde 

Ohlašovací povinnost naleznete zde