Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Modrá karta

 

Modrá karta je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnáni déle než 3 měsíce v zaměstnání vyžadujícím vysokou kvalifikaci.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

● PAS

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O MODROU KARTU

● 2 FOTOGRAFIE

● BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

● PODPŮRNÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ

○ ÚČEL POBYTU

◦ pracovní smlouva: pracovní smlouva musí být sjednána nejméně na 1 rok na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu (= standardně 40 hodin týdně, dále viz § 79 zákoníku práce) a obsahovat údaj o výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy (aktuálně 382 620 Kč)  

○ DALŠÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNÁNÍ

◦ doklady k prokázání vysoké kvalifikace

◦ regulovaného povolání: žadatelé, kteří budou vykonávat tzv. regulované povolání, předloží doklad, že splňují podmínky pro jeho výkon 

◦ u agenturního zaměstnání: žadatelé, kteří budou zaměstnáni prostřednictvím agentury, předloží doklad obsahující údaje o žadateli (jméno, příjmení, příp. rodné příjmení, státní příslušnost, datum a místo narození a bydliště), údaje o zaměstnání (druh a místo výkonu práce, ke které má být žadatel dočasně přidělen) a údaje o uživateli (název a sídlo)

● žadatelé, kteří před podáním žádosti o modrou kartu již pobývali jako držitelé modré karty v jiném členském státě EU: doklad o tom, že úhrnný měsíční příjem rodiny nebyl nižší než součet částek životních minim členů rodiny (Tímto dokladem může být nejčastěji doklad o příjmech v jiném členském státě EU. Pro potřeby podání žádosti je výše částek životního minima následující: U osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí částka životního minima měsíčně 3 550 Kč. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně: (1) 3 200 Kč u  osoby starší 15-ti let, NENÍ-LI nezaopatřeným dítětem, (2) 2 770 Kč u nezaopatřeného dítěte ve věku 15–26 let, (3) 2 420 Kč u nezaopatřeného dítěte ve věku 6–15 let a (4) 1 970 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6-ti let věku.) 

○ UBYTOVÁNÍ

● REJSTŘÍK TRESTŮ

● POPLATEK

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů s výjimkou pasu, fotografie (odpovídá-li aktuální podobě) a dokladů k prokázání vysoké kvalifikace.

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

-Pas a podpůrné dokumenty prokazující účel pobytu musí být předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH, KTERÉ NEBUDOU OBSAHOVAT VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, BUDOU ZASTAVENA A ŽADATEL BUDE VYZVÁN K JEJICH DOPLNĚNÍ (§ 169r odst. 4 zákona o pobytu cizinců). PRODLOUŽÍ SE TÍM CELKOVÁ DOBA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI!

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o modré karty se rozhoduje v zákonné lhůtě do 90 dnů.

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – POUZE NA OBDOBÍ 1 MĚSÍCE, KTERÉ POKRYJE OBDOBÍ, NEŽ NASTOUPÍTE DO ZAMĚSTNÁNÍ A STANETE SE ÚČASTNÍKEM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.

Při vyzvednutí víza předložte úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah.

Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklady týkající se plánovaného pobytu.

 

DALŠÍ INFORMACE K MODRÉ KARTĚ:

Modrá karta je určena k výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci občany tzv. třetích zemí – tj. zemí mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Občané těchto států a jejich rodinní příslušníci (v rozsahu definice rodinného příslušníka dle § 15a, resp. 180f zákona o pobytu cizinců) k výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci v ČR modrou kartu nepotřebují.

Za účelem zaměstnání nelze vydat vízum, s výjimkou krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání nebo sezónního zaměstnání (při zaměstnání, které nepřesáhne 3 měsíce), dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání a mimořádného pracovního víza.

Žádosti o modré karty se podávají na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti. Ty žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které je posuzuje a rozhoduje o nich. V případě schválení vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí modré karty. Toto vízum se vystaví jako jednorázové s dobou platnosti 60 dní. Během tohoto období žadatel přicestuje do ČR, dostaví se na pobočku Ministerstva vnitra podle místa pobytu, které mu následně – po odevzdání biometrických údajů – vystaví modrou kartu.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti modré karty na pobočce Ministerstva vnitra podle místa pobytu požádat o její prodloužení.

Modrá karta umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

 

Právní zdroje:

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 • -místní příslušnost: § 169g
 • -sjednání termínu k podání žádosti: § 169f
 • -osobní podání žádosti: § 169d
 • -podání pouze v listinné podobě: § 168 odst. 2
 • -odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3
 • -modrá karta: § 42i
 • -náležitosti obecně: § 31, § 42 odst. 6
 • -náležitosti pro modrou kartu: § 42j
 • -náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály): § 55 odst. 1
 • -nepřijatelnost žádosti: § 169h
 • -zastavení řízení a výzva k doplnění žádosti: §§ 169i + 169r; § 169 odst. 2 (nejsou-li náležitosti v češtině)
 • -zákonná lhůta: § 169t odst. 6 písm. d)
 • -cestovní zdravotní pojištění: § 180j

○ Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád

 • -požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2

○ Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

○ Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

○ Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

○ Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. března 2020 č. 147/2020 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (platí pro období od 1.5.2019 do 30.4.2020)

○ Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodexpředevším Hlava II – Vnější hranice, Kapitoly I a II

 

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra Modrá karta, Některé náležitosti žádosti, Podání žádosti a odstranění vad na místě, Informace o stavu řízení, Příjezd do ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí  Modré karty, Zaměstnávání cizincůZahraniční zaměstnávání, Povolování pobytu cizinců zaměstnaných v sociálních a zdravotnických službách, Vydání zaměstnanecké/modré karty cizinci

Úřad práce ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Ekonomická migrace, Ekonomická migrace a vládní programy

Ministerstvo spravedlnosti – Evidence znalců a tlumočníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Uznávání vzdělání

Portál uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Vyhledávání volných pracovních míst

Portál Cizinci v ČR

Portál státní správyZaměstnanost

Český statistický úřad – Metodika-Zaměstnanost cizinců

.