Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zácvik

 

Žádost o schengenské vízum za účelem jiné (výcvik) podejte, budete-li si v ČR zvyšovat kvalifikaci a dovednosti.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. Zjistěte, na kterém konzulátu nebo v kterém vízovém centru budete žádost podávat.

2. Sjednejte si termín k podání žádosti.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se obvykle podávají osobně a odebírají se biometrické údaje (otisky prstů).

O schengenské vízum se žádá nejdříve 6 měsíců a nejpozději 15 dnů před cestou. 

3. K žádosti předložte následující:

Žádosti jsou přípustné (tj. mohou být přijaty a zpracovány) pouze tehdy, splňují-li VŠE následující: je předložen platný pas, formulář žádosti, fotografie, jsou odebrány otisky prstů, jsou podány nejdříve 6 měsíců a nejpozději 15 dní před cestou, byl uhrazen vízový poplatek.

4. Vyčkejte rozhodnutí.

O žádostech se běžně rozhodne během 3 – 5 dnů. Zákonná lhůta pro vyřízení je 15 dnů. V jednotlivých případech může být zákonná lhůta pro vyřízení prodloužena na 45 dnů, zejména pokud je zapotřebí dalšího posouzení.

5. Vyzvedněte si vízum v případě jeho schválení nebo zamítací formulář v případě zamítnutí víza.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

Zamítací formulář si musí žadatel převzít sám.

6. Poznámka: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do schengenského prostoru / ČR.  Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklad o ubytování, financích, zpáteční letenku aj. Neinformování konzulátu o jakýchkoliv změnách v podmínkách cesty poté, co byla žádost podána nebo poté, co bylo vízum uděleno, může zapříčinit zrušení víza nebo prohlášení víza za neplatné.

 

 Právní zdroje:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci
  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Usnesení vlády č. 962 ze dne 24. listopadu 2014 o podmínkách, za kterých může být cizinec vyslán do české právnické nebo fyzické osoby za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace

Užitečné odkazy:

.