Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Lidská práva a transformační spolupráce

 

V mnoha zemích světa dochází k porušování lidských práv: zastrašování novinářů, umlčování obránců lidských práv, věznění z politických důvodů, mučení vězňů nebo vykonávání trestu smrti. Tyto a mnohé jiné příklady jsou důvodem systematické práce Ministerstva zahraničních věcí v oblasti lidských práv.

Ochrana základních práv a svobod spolu s podporou demokracie jsou jedním ze stěžejních cílů zahraniční politiky České republiky. Tento cíl ČR prosazuje ve vztazích s ostatními státy, v politice Evropské unie i v mezinárodních organizacích. Současně tím ČR přispívá k bezpečnosti, stabilitě a udržitelnému rozvoji ve světě.

Česká republika je v politice podpory lidských práv a demokracie aktivním členem mezinárodního společenství. Zahraniční politika ČR dbá na to, aby mezinárodní vztahy byly založeny na úctě k právu, demokracii a lidským právům. Rozšiřování možností spolupráce s partnery v regionu i ve světě, kteří se přiklánějí ke stejným hodnotám, podporuje politické, bezpečnostní i hospodářské zájmy ČR.

Základní principy zahraniční politiky ČR v oblasti lidských práv jsou obsaženy ve vládním prohlášení, v Koncepci zahraniční politiky ČR a v Koncepci podpory lidských práv a transformační spolupráce. Za problematiku lidských práv odpovídá v rámci MZV ČR Odbor lidských práv a transformační politiky.

Transformační spolupráce je politikou podpory lidských práv a demokracie, která využívá specifické zkušenosti České republiky s procesem společenské transformace, budováním demokracie, jakož i nenásilným odporem proti totalitnímu režimu, který zahájení demokratizace předcházel. Tuto zkušenost Česká republika spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy učinila v 80. a 90. letech minulého století.

Transformační spolupráce se zároveň opírá o principy a hodnoty sdílené euroatlantickým společenstvím, ke kterému Česká republika náleží. Tyto principy a hodnoty mají přitom univerzální platnost. Transformační spolupráce je moderním, systémovým přístupem, založeným na prokázané vzájemné souvislosti a podmíněnosti stavu demokracie a lidských práv.

Odbor lidských práv zpracovává problematiku lidských práv a základních svobod v prostředí mezinárodního společenství, a to zejména v příslušných orgánech mezinárodních organizací, jako jsou Organizace spojených národů (OSN), Rada Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Zajišťuje účast ČR na mezinárodních konferencích, seminářích, zasedáních a jiných akcích ve vztahu k lidským právům.

Sleduje vývoj mezinárodního práva v oblasti lidských práv a zabezpečuje účast ČR na jeho kodifikaci formou sjednávání a zajišťování vnitrostátního projednávání mezinárodních dokumentů o lidských právech.

V rozsahu své působnosti spolupracuje se státními institucemi, které se problematikou lidských práv zabývají, zejména pak se Zmocněnkyní vlády pro lidská práva, s Radou vlády pro lidská práva a s jejími odbornými výbory, s Radou vlády pro národnostní menšiny, s veřejným ochráncem práv, vybranými resorty, orgány Parlamentu, ale i s Nejvyšším soudem či Ústavním soudem. Udržuje kontakty a spolupracuje s nevládními organizacemi působícími v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod, a to jak s domácími, tak i s mezinárodními.

Při své činnosti Odbor lidských práv spolupracuje se všemi útvary MZV a se zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, a to především se stálými misemi při mezinárodních organizacích, zejména s misemi ve Štrasburku (Rada Evropy), v New Yorku a v Ženevě (OSN), ale také s misemi v Bruselu (EU) a ve Vídni (OSN, OBSE) a s velvyslanectvím ve Varšavě (OBSE).

Odbor lidských práv a transformační politiky upozorňuje, že stížnosti k k Evropskému soudu pro lidská práva proti ČR a stížnosti k Výboru pro lidská práva proti ČR vyřizuje pouze Ministerstvo spravedlnosti.

Užitečné zdroje informací z oblasti lidských práv

Lidská práva v ČR:

Nevládní organizace a spolky v ČR:

přílohy

Koncepce zahraniční politiky ČR 392 kB pdf (Acrobat dokument) 21.7.2015

Koncepce podpory lidských práv a transformační... 179 kB pdf (Acrobat dokument) 16.9.2015

Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce

Dne 1. září 2015 byla kolegiem ministra schválena nová Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce. Cílem této Koncepce je definovat úkoly a roli podpory lidských práv a… více ►

.