Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Odbor Organizace spojených národů a globálních otázek

 

Odbor se podílí na formulování a zabezpečuje koordinaci a provádění zahraniční politiky České republiky v OSN a dalších organizacích v působnosti odboru, a to jak z koncepčního, tak z organizačního hlediska. Sleduje, zpracovává a zabezpečuje agendy spojené s činností OSN a jejích specializovaných orgánů v oblasti mezinárodní bezpečnosti a spolupráce. Koordinuje provádění zahraniční politiky České republiky v otázkách globálního zájmu, které jsou na agendě mezinárodních organizací. Podílí se na formulování a provádění multilaterální zahraniční politiky České republiky v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany klimatu a životního prostředí, v oblasti mnohostranných ekonomických vztahů a mezinárodního obchodu v agendě OSN a v oblasti spolupráce s mezinárodními vládními organizacemi v gesci odboru.
 

K agendě v rozsahu své působnosti zajišťuje koordinaci vnitrorezortní na MZV a meziresortní s příslušnými orgány státní správy a dalších institucí, dále zabezpečuje styk MZV se sekretariáty vládních výborů, rad a meziresortních komisí a zajišťuje zastoupení MZV v meziresortních orgánech v oblasti své působnosti.

Odborně i koncepčně řídí Stálou misi České republiky při OSN v New Yorku, Stálou misi České republiky ve Vídni, Stálou misi České republiky při OSN v Ženevě a Stálou misi při OECD v Paříži. V rozsahu své působnosti odborně řídí zastupitelský úřad v Paříži (Stálou delegaci při UNESCO), zastupitelský úřad v Londýně a podle potřeby spolupracuje s dalšími zastupitelskými úřady České republiky.

Odbor zabezpečuje a koordinuje účast České republiky na zasedáních Valného shromáždění OSN a ostatních hlavních orgánů OSN včetně odborných orgánů a organizací v působnosti odboru. Zabezpečuje koordinaci předkládání kandidatur do orgánů OSN a souvisejících mezinárodních organizací a odpovídá za vedení centrální databáze kandidatur v rámci MZV. V součinnosti s příslušnými stálými misemi a zastupitelskými úřady, útvary MZV a popřípadě odbornými resorty zabezpečuje koordinaci a prosazování kandidatur do orgánů systému OSN a dalších mezinárodních organizací. Odbor zajišťuje platby řádných a dobrovolných příspěvků ČR vybraným mezinárodním organizacím v působnosti odboru. Zajišťuje provádění projektů Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj realizovaných českými i zahraničními subjekty v gesci zastupitelských úřadů ČR.

Odbor zabezpečuje a koordinuje agendu konceptu Odpovědnosti chránit a zřizuje národní focal point. Zabezpečuje a koordinuje agendu genderové rovnosti v multilaterálních organizacích a Agendu ženy, mír, bezpečnost, pro kterou zřizuje národní focal point. Koordinuje přípravu a implementaci Národního akčního plánu a řídí meziresortní pracovní skupinu k Agendě ženy, mír, bezpečnost. Vykonává funkci věcného gestora ve vztahu k sankčním seznamům OSN.

Odbor zabezpečuje a koordinuje plnění zahraničněpolitických závazků vyplývajících pro ČR ze smluv a úmluv, které se zabývají mírovým využitím jaderné energie. Ze zahraničněpolitického hlediska sleduje a v těsné spolupráci s ministerstvy obrany a vnitra, popřípadě spravedlnosti a zdravotnictví, zabezpečuje zapojení ČR do mírových misí a operací OSN a řídí činnost delegace ČR na jednání Zvláštního výboru OSN pro mírové operace. Zabezpečuje a koordinuje činnost ČR v mediaci mezinárodních a vnitrostátních konfliktů. Ze zahraničněpolitického hlediska zabezpečuje ve spolupráci s odbornými resorty agendu Kimberleyského procesu o vytvoření mezinárodního certifikačního systému pro nakládání se surovými diamanty. Formuje a uplatňuje zahraniční politiku ČR v UNESCO a rozvíjí spolupráci s UNESCO ve všech oblastech jeho činnosti. Vykonává funkci Sekretariátu České komise pro UNESCO. Koordinuje meziresortní spolupráci zapojování mladistvých do činnosti OSN, včetně vysílání mládežnických delegátů.

Odbor zabezpečuje a koordinuje účast delegace ČR v pracovních výborech EU v působnosti odboru (CONUN, PS Agendy 2030 – gestor MŽP). V rozsahu svěřených agend zpracovává podklady a návrhy stanovisek pro jednání dalších příslušných orgánů EU a NATO.

Agenda ženy, mír a bezpečnost

Rezoluce RB OSN 1325, o ženách, míru a bezpečnosti (dále jen “„rezoluce 1325”)“) byla přijata Radou bezpečnosti OSN dne 31. 10. 2000 jako vůbec první rezoluce RB usilující… více ►

Reforma OSN

Organizace spojených národů vznikla téměř před 75 lety. Za tu dobu došlo ve světě k zásadním změnám. OSN si může zachovat svoji relevantnost pouze, pokud se bude pružně přizpůsobovat měnícímu se… více ►

.