Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj byla založena jako nástupce Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) a vznikla 30. září 1961, kdy vstoupila v platnost její ustavující Úmluva. Sídlo organizace, vedené generálním tajemníkem Angelem Gurríou (MEX), je v Paříži.

Logo OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) byla založena jako nástupce Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) a vznikla 30. září 1961, kdy vstoupila v platnost její ustavující Úmluva. Cílem OECD je podporovat taková opatření, jejichž smyslem je:

  • dosáhnout co nejvyššího udržitelného ekonomického růstu, zaměstnanosti a stoupající životní úrovně členských zemí při udržení finanční stability, a tak přispívat k rozvoji světového hospodářství;
  • přispívat ke zdravému hospodářskému rozvoji v členských i nečlenských zemích;
  • přispívat k rozvoji světového obchodu na mnohostranném nediskriminačním základě v souladu s mezinárodními závazky.

Nejvyšším orgánem OECD je Rada, v níž má každá členská země stálého představitele. Radě předsedá generální tajemník OECD, zasedání mají zhruba čtrnáctidenní frekvenci. Strategický význam pro orientaci činnosti organizace má zasedání Rady na úrovni členů vlád členských zemí, které je organizováno jednou ročně (květen) za předsednictví zvolené členské země. OECD vydává rozhodnutí a doporučení Rady a další instrumenty, schválené převážně konsensem všech členů. Výstupy OECD představují závazky vlád členských zemí organizace. Ke standardům OECD se mohou rovněž přihlásit nečlenské země. Rada zřizuje k podpoře své činnosti stálé orgány, z nichž nejdůležitější jsou Výkonný výbor, Výbor pro vnější vztahy a Rozpočtový výbor.

Těžiště odborné činnosti OECD a smysl její existence spočívá v práci tzv. věcných výborů a jejich pracovních skupin, složených z tvůrců hospodářské politiky a vládních odborníků ze všech členských zemí, s širokou možností spolupráce s nečlenskými ekonomikami. Veškeré instrumenty OECD jsou výsledkem práce ve výborech. Princip dialogu a výměny názorů, založené na objektivní analýze a na pečlivém zkoumání situace v členských i nečlenských zemích, umožňuje OECD reagovat na aktuální směry a nové priority vývoje světové ekonomiky.

OECD se zabývá prakticky všemi oblastmi hospodářské politiky v jejím širokém pojetí (hospodářská, finanční, fiskální politika a podnikové záležitosti, obchod, zemědělství a rybářství, zaměstnanost a sociální věci, doprava, místní rozvoj, životní prostředí, rozvojová spolupráce, veřejná správ, věda, technologie a průmysl, vzdělávání, potravinářství). Jedním z klíčových produktů OECD je tzv. Hospodářský přehled, zpracovávaný pro členské země ve zhruba dvouletém cyklu. Dokument prezentuje strukturovaný, zevrubný odborný názor OECD na  hospodaření posuzované země, včetně konkrétních doporučení.

Ministerstvo zahraničních věcí každoročně informuje vládu ČR o Instrumentech OECD, specifických doporučeních pro ČR přijatých v předchozím roce, o způsobu jejich implementace a o dalších významných skutečnostech spolupráce OECD s ČR.

Více informací lze naleznout na následujících webových stránkách:

Přehled akcí OECD s účastí generálního tajemníka OECD, jeho zástupců nebo výkonných šéfů agentur, spadajících pod strukturu OECD. Informace se poskytuje s ohledem na významné angažmá OECD v otázkách reakcí na světovou finanční a hospodářskou krizi a rovněž v dalších oblastech (např. energetika).

.