Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

klimatická diplomacie

 

Dopady změny klimatu se začínají výrazně projevovat již nyní průměrným globálním zvýšením teploty o více než 1 °C od úrovně před průmyslovou revolucí, delšími obdobími vln veder, sucha, lesními požáry, záplavami, výskytem extrémních meteorologických jevů v oblastech, pro které nebývaly příznačné.

Právě hledání řešení na mezinárodní úrovni ke zpomalování až k zastavení změny klimatu a ke zmírňování jejích dopadů je hlavním cílem klimatické diplomacie. Opírá se přitom zásadním způsobem o Hodnotící a Zvláštní zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu a jejich doporučení se snaží uvádět do praxe.

Klimatická diplomacie tak usiluje o přijímání závazků v oblasti klimatických politik na mezinárodní úrovni. Týkají se zejména snižování emisí skleníkových plynů, tzv. mitigace, a přizpůsobování se negativním dopadům změny klimatu, tzv. adaptace. Nezastupitelnou roli v tomto úsilí sehrává i technologický pokrok a sdílení technologií, zejména s rozvojovými zeměmi. Přijímání opatření se pak neobejde bez značných finančních investic.

EU pod klimatickou diplomacii zahrnuje i úsilí po budování a posilování odolnosti vůči změně klimatu na všech úrovních vládnutí – tedy nastavování účinných systémů prevence a reakce k dopadům změny klimatu na bezpečnost. Odborná komunita v této souvislosti hovoří o politice klimatické bezpečnosti.

Od vydání Zelené dohody pro Evropu se klimatická diplomacie stává integrální součástí obchodní či obranné a bezpečnostní politiky EU.  Dochází k jejímu rozšíření o mnohé sektorové spolupráce v mezinárodním prostředí, zejména v energetice, lesnictví nebo i v oblasti udržitelných financí, a k užšímu propojení s dalšími environmentálními agendami, jako jsou především ochrana biodiversity nebo boj proti znečištění životního prostředí. Cílem klimatické diplomacie se nově stává nejen ochrana klimatu, ale celkově nastavení nové, udržitelné globální ekonomiky. Mnohdy v této souvislosti hovoříme i o zelené diplomacii.

Význam klimatické diplomacie umocňuje přijetí rezoluce Valného shromáždění OSN o lidském právu na čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí v červenci 2022.

.