Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Světová obchodní organizace WTO

 

První pokus o zavedení pravidel řídících mezinárodní obchodní vztahy byl učiněn bezprostředně po druhé světové válce. Tento pokus vyústil v roce 1948 v přijetí Všeobecné smlouvy o clech a obchodu (GATT).

Click here to return to homepage

Pravidla liberalizace mezinárodního obchodu byla dále revidována a modernizována v průběhu osmi kol jednání smluvních stran. Osmé, nejvýznamnější – tzv. Uruguayské kolo jednání o obchodu probíhalo v letech 1986–1994 a jeho nejdůležitějším výsledkem bylo založení Světové obchodní organizace (WTO). WTO byla formálně založena Marakéšskou smlouvou uzavřenou 15. 4. 1994, která vstoupila v platnost 1. 1. 1995.

Pravidla mnohostranného obchodního systému mají smluvní základ a týkají se pěti základních oblastí: obchodu zbožím, obchodu se službami, práv duševního vlastnictví, řešení obchodních sporů a prověrek obchodní politiky.

Mezinárodní obchod zbožím je upraven dohodou GATT novelizovanou v roce 1994 a dále mnohostrannými dohodami o specifických oblastech – například o zemědělství, o antidumpingu, o technických překážkách obchodu, o sanitárních a fytosanitárních opatřeních nebo o subvencích a vyrovnávacích opatřeních. Někteří členové podepsali také plurilaterální dohody o vládních zakázkách a o civilním letectví. Obchod se službami je upraven od roku 1995 v rámci Všeobecné dohody o obchodu se službami (GATS). Minimální standard ochrany a vynucení práv k duševnímu vlastnictví zajišťuje Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).

V době založení bylo účastníky smlouvy 24 států a EU. Postupně do této celosvětové obchodní organizace vstupovaly další státy a v současnosti má WTO 164 členů a 23 pozorovatelů. Členy nemusí být vždy státy, ale také jednotná celní území (tedy celní unie nebo přímo celní území). Sídlem WTO je Ženeva.

Organizace poskytuje obecný institucionální rámec pro vedení obchodních operací mezi členskými státy. Hlavním cílem všech přijatých pravidel a smluv, kterými se musí účastníci smlouvy řídit při vzájemném obchodu, je zjednodušení přístupu na národní trhy a liberalizace obchodní politiky. Systém práv a povinností, který WTO vytvořila, hraje zásadní roli v rozvoji obchodu v globální světové ekonomice. Postupným snižováním cel a odstraňováním obchodních bariér WTO přispívá k růstu životní úrovně, poklesu nezaměstnanosti, optimálnímu využití přírodních zdrojů v souladu s pravidly trvale udržitelného rozvoje a k ochraně životního prostředí. Velmi důležitou roli WTO hraje při poskytování pomoci rozvojovým a zejména nejchudším zemím světa. Organizace poskytuje fórum pro další kola obchodních jednání mezi členskými státy, řeší obchodní spory a prověřuje obchodní politiku členských zemí. Při plnění svého mandátu spolupracuje s řadou dalších mezinárodních vládních organizací i nevládním sektorem.

V současnosti probíhající kolo multilaterálních jednání o liberalizaci mezinárodního obchodu, tzv. „Rozvojová agenda z Doha“ (Doha Development Agenda – DDA) bylo zahájeno již v roce 2001 na IV. ministerské konferenci v Doha a jeho hlavním cílem je snížení obchodních bariér, zjednodušení mezinárodní obchodní výměny a dosažení větší prosperity jednotlivých členských zemí WTO. Mezi nejvýznamnější projednávané oblasti DDA patří liberalizace obchodu zemědělských produktů, nezemědělských výrobků a služeb. Specifickým rysem DDA je rozvojová dimenze, jejíž podstatou je poskytnutí větších výhod rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím s cílem urychlení jejich hlubšího zapojení do systému světového obchodu. Negociace formálně zastřešuje Výbor pro obchodní vyjednávání (TNC), kterému předsedá generální ředitel WTO. Vlastní negociace jsou vedeny v rámci speciálně vytvořených TNC podřízených orgánů i dalších orgánů existujících již před zahájením negociací v rámci DDA. Nejvyšší orgánem WTO je konference ministrů, která se má scházet jednou za dva roky. V období mezi konferencemi je nejvyšším orgánem Generální rada, která řídí činnost Rady pro zboží, Rady pro služby, Rady pro TRIPS, Orgánu pro řešení sporů a Orgánu pro prověrku obchodních politik.

Detailní informace o WTO je možné získat na webových stránkách této organizace. Podrobné informace lze rovněž získat na adrese Ministerstva průmyslu a obchodu, které je gestorem spolupráce ČR s touto mezinárodní organizací a na webových stránkách Stálé mise ČR při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě.

.