Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Prioritní země 2018–2023

 

Prioritní země s programem rozvojové spolupráce na období 2018 - 2023 jsou Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie.
Programy spolupráce s uvedenými zeměmi jsou publikovány zde, informace o jednotlivých projektových aktivitách naleznete na www.czechaid.cz.
 

Na Ukrajině byl s podporou ČRA zahájen projekt, který pomůže lesnickým institucím

V souvislosti s ruskou agresí vydala Ukrajina v loňském roce více než 37 % HDP na obranu. Je tedy logické, že ostatní sektory jsou vystaveny existenčním problémům a téměř nemají prostor na… více ►

ČRA pokračuje v podpoře projektů na zajištění kvality a dostupnosti zdravotně sociálních služeb v Moldavsku

Mladí Moldavané opouští kvůli špatné ekonomické situaci rodnou zemi a míří za prací do zahraničí. Za sebou nechávají seniory, které trápí nedostatečná zdravotní a sociální péče, ale také samota.… více ►

V Sarajevu přibývá díky projektu podpořeném ČRA rodin, které třídí odpad

Česká rozvojová agentura V Bosně a Hercegovině podporuje tříletý projekt realizovaný společností Člověk v tísni s názvem Zefektivnění systému nakládání s odpady v kantonu Sarajevo, jehož cílem je… více ►

ČRA podpořila v Zambii projekt, díky němuž dokáží místní podnikatelé efektivně zpracovat úrodu manga

Mango je v Zambii, především v Západní provincii, hojně produkovaným a konzumovaným ovocem. Zejména během období dešťů hraje důležitou roli při zajišťování potravy i jako zdroj příjmů pro drobné… více ►

Člověk v tísni s podporou ČRA mění tvář etiopské krajiny pomocí stromů odolných suchu

Eroze půdy, odlesňování, narušená krajina, ztráta úrodné země, a s tím související hlad. To jsou problémy, kterým Etiopie, jakožto země závislá na zemědělské produkci, musí čelit. A tyto problémy… více ►

S podporou ČRA byla do Kambodže dodána první část přístrojové techniky pro výuku budoucích biomedicínských inženýrů

V rámci projektu „Podpora vzdělávání a propagace biomedicínského inženýrství v Kambodži“, podporovaného Českou rozvojovou agenturou, byla koncem loňského roku zaslána kambodžským… více ►

Na Moravě proběhlo školení s našimi partnery z Bosny a Hercegoviny týkající se úpraven pitné vody

V rámci projektu „Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić“ se konalo koncem října loňského roku školení, jehož se zúčastnili zástupci moravské společnosti… více ►

Transfer českého know-how a technické asistence v oblasti krajinného managementu v Zambii

V pátek 15.12. 2023 došlo k podpisu smlouvy o spolupráci Evropské unie a České republiky na projektu Udržitelná krajina a integrované hospodaření. Tímto krokem Česká republika formálně zahajuje… více ►

V gruzínské oblasti Aragvi úspěšně probíhá projekt ČRA zaměřený na trvale udržitelné lesnictví

Jednou ze tří hlavních oblastí, kam směřuje v Gruzii česká pomoc, je zemědělství a rozvoj venkova včetně podpory udržitelného rozvoje horských regionů. více ►

ČRA pokračuje v podpoře dostupnosti a kvality zdravotní péče ve venkovských oblastech Gruzie

Gruzínské zdravotnictví dlouhodobě čelí mnoha výzvám, spojeným zejména s dostupností a kvalitou péče ve venkovských oblastech. Na venkově má často na starosti tisíce lidí pouze jeden lékař.… více ►

Týdny globálního vzdělávání

Pod záštitou MZV se ve dnech 2.-25. října 2023 konají Týdny globálního vzdělávání pořádaný organizacemi sdruženými ve FoRS (České fórum pro rozvojovou spolupráci). více ►

Zefektivnění nakládání s pitnou vodou prostřednictvím bezvýkopových sanací potrubí v Bosně a Hercegovině

Jedním z projektů, které pro letošní rok podpořila Česká rozvojová agentura formou Programu B2B, je podnikatelský plán firmy Wombat pro vstup na trh Bosny a Hercegoviny s projektem… více ►

Češi v Gruzii dokončili projekt návrhu sanačních opatření kontaminového území ve městě Batumi

Projekt s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinérie v Batumi“ realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové… více ►

ČRA podporuje ochranu životního prostředí stavěním bioplynáren v západní Zambii

V rámci projektu s názvem Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti komunit v Západní provincii Zambie realizovaného společností Člověk v tísni bylo postaveno již 45 bioplynáren. Ty umí z trusu… více ►

V roce 2022 podpořila Česká rozvojová agentura ve světě 108 projektů, pomoc směřovala také na Ukrajinu

Česká rozvojová agentura (ČRA) během roku 2022 realizovala v různých zemích světa přes sto úspěšných projektů za více než 310 milionů korun. Patří mezi ně např. projekt zaměřený na stabilizaci… více ►

Česká Republika přináší do Moldavska inovativní řešení v zemědělství i cestovním ruchu

V červenci byl ukončen projekt zaměřený na vytvoření pilotní sítě veřejných semenných knihoven v Moldavsku, a to podle vzoru, který funguje v České republice již několik let. Jedná se o jeden z… více ►

Důstojný život pro lidi se změněnými pracovními schopnostmi

thumb

V Moldavsku působí řada českých subjektů. Například CharitaČR už od roku 2004. Zaměřuje se především na rozvoj zdravotnictví a zvyšování dostupnosti a kvality péče, z velké části ve venkovských… více ►

Poptávka experta či expertky v oboru hospodaření s krajinou v rámci nexu: zemědělství, lesnictví, biodiversity, vody a klimatu

V rámci přípravy projektu Delegované spolupráce v Zambii, poptává ČRA službu experta či expertky v oboru hospodaření s krajinou v rámci nexu zemědělství, lesnictví, biodiversity, vody a klimatu.… více ►

Český projekt na záchranu významné vodní plochy v Etiopii

thumb

Awasa (amharsky አዋሳ ሐይቅ ) je jezero ležící v bezodtokové pánvi v Etiopii. Nachází se na hlavním zlomu Etiopského příkopu, 200 km jižně od Addis Abeby. Jezero je dlouhé 16 km a 9 km široké, má… více ►

Vodní elektrárny v Africe – česká řešení

thumb

Věděli jste že…podíl obnovitelných zdrojů v Česku má do roku 2030 vzrůst na 22 %, zatímco například v Ugandě má vláda za cíl, aby do 2030 98% populace mělo přístup k elektřině a aby 90%… více ►

Česká IT řešení pro gruzínské zdravotnictví

thumb

Gruzie se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů především ve venkovských oblastech. Zajištění primární zdravotní péče v celé zemi je prioritou gruzínské vlády. Vedle dostatečného počtu… více ►

Podpora využití biomasy v Zambii

thumb

Zambie je vnitrozemský stát regionu jižní Afriky, bohatý na přírodní zdroje (zemědělská půda, nerostné suroviny, vodní zdroje, lesy). Přesto pouze 4,4 % venkovského obyvatelstva Zambie má přístup… více ►

Česká IT řešení pro gruzínské zdravotnictví

thumb

Gruzie má dlouhodobě nedostatek lékařů především ve venkovských oblastech. Zajištění primární zdravotní péče v celé zemi je prioritou gruzínské vlády. Vedle dostatečného počtu praktických lékařů… více ►

Šetrné nakládání s odpady pomocí českých řešení

Ochrana životního prostředí je jedním z témat, kterými se bosenská vláda i společnost intenzivně zabývají. V zemi zatím neexistuje efektivní celostátní systém nakládání s odpady, který by… více ►

Česká republika podporuje koncept aktivního stárnutí v Moldavsku a přispívá na realizaci projektu „Digitální schopnosti spojují generace“

thumb

Senioři žijící ve venkovských lokalitách patří v Moldavsku, stejně jako například i v Česku, k ohroženým skupinám obyvatel. Je to dáno často horší dostupností služeb a zdravotní péče, ale také… více ►

Česko v Moldavsku pomáhá dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám

thumb

V Moldavsku prozatím státní instituce neposkytují adekvátní podporu osobám s poruchami autistického spektra či jinými genetickými poruchami, ani jejich blízkým. Služby a pomoc nabízí především… více ►

WASH projekt realizovaný v Etiopii

thumb

Dostupnost pitné vody a udržitelné nakládání s odpady je jednou z klíčových priorit Česka, kterou realizuje v afrických zemích. Zde je právě nedostatek vody, a to nejen pitné, a také nešetrné… více ►

Podpora rozvoje moderního zemědělství v Zambii

thumb

Západní provincie v Zambii patří mezi nejchudší v zemi. Je to dáno především nízkou rozvinutostí zpracovatelského průmyslu. Díky svému potenciálu, především pro zemědělský sektor, je toto území… více ►

Inovace v gruzínském pěstitelství díky podpoře České rozvojové agentury

thumb

V oblastech Gruzie postupně dochází k transformaci hospodářství. Vlivy, jako rozdělení bývalého Sovětského svazu, válečné konflikty, nestabilita v některých regionech a podobně, způsobují útlum… více ►

Česká řešení pro sbližování bosenského sektoru zemědělství se standardy EU

thumb

Bosna a Hercegovina se už deset let snaží schválit nový zákon o vínu, harmonizovaný s legislativou Evropské unie. Za tímto účelem se mezi jinými aktivitami uskuteční studijní cesta bosenských… více ►

Výstavba malých vodních elektráren v Zambii

Stejně jako dnes Evropa, se také státy Afriky potýkají s nedostatkem energie potřebné nejen pro domácnosti, ale rovněž pro rozvoj ekonomiky. V Zambii, Rwandě a Ugandě je energetika identifikována… více ►

Projekt na zlepšení podmínek pro děti s poruchou autistického spektra v Gruzii

Včasná identifikace poruchy autistického spektra (ASD) a dostupnost náležité péče a služeb pro osoby s ASD je klíčem ke zlepšení situace nejen dětí s touto diagnózou, ale také jejich rodin, které… více ►

Zahájení projektu poskytování sociálně zdravotních služeb s využitím telemedicíny v Moldavsku

Cílem projektu realizovaného Charitou ČR je ulehčit přetíženému systému sociální péče a služeb a zároveň posílit prevenci a dostupnost pomoci. Telemedicínské konzultace budou poskytovány do roku… více ►

Zahájení prvního projektu delegované spolupráce EU v Gruzii

V prostorách velvyslanectví ČR v Tbilisi byl podpisem příslušných smluv dne 10. 11. 2021 zahájen projekt delegované spolupráce EU „Posilování sociální ochrany v Gruzii“. Tento… více ►

České inovace na pomoc Zambii v boji s klimatickými změnami

thumb

Zambie je další zemí afrického kontinentu, kde česká řešení pomáhají při řešení cílů udržitelného rozvoje. Země se potýká s dopady klimatických změn, které se odrážejí nejen v oblasti životního… více ►

Projekt na podporu ovocnářství v Etiopii

thumb

Etiopie se v současnosti potýká s velkou humanitární krizí, která postihuje obyvatele a rovněž životní prostředí. Míra degradace životního prostředí v Etiopii je závažnou překážkou ekonomického a… více ►

ČRA podporuje v Gruzii úspěšný projekt rozvoje domácí péče o osoby s postižením

Projekt zaměřený na rozvoj sociálních služeb pro dospělé lidi s postižením v Gruzii od roku 2020 realizuje Charita Česká republika s podporou České rozvojové agentury. Cílem projektu je nejen… více ►

Česká rozvojová agentura podporuje v Bosně a Hercegovině rozvoj komerční meteorologie

S podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury zahájila české společnost Meteopres, s. r. o. projekt, jehož hlavním cílem je rozvíjet v cílovém regionu soukromý meteorologický sektor,… více ►

Projekt na podporu domácí péče v Moldavsku

Česká republika, prostřednictvím projektu na zajištění a dostupnost domácí péče v Moldavsku, podporuje místní neziskové organizace usilující o zkvalitnění a rozvoj kapacit a rovněž přípravu… více ►

COVID Lab Charity ČR s podporou České rozvojové agentury pomáhá v Gruzii se zvládáním pandemie Covid-19

thumb

Charita ČR byla díky svému dlouholetému působení v oblasti zdravotnictví v Gruzii schopna rychle reagovat na zhoršující se situaci v důsledku pandemie. více ►

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Zambii na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2021 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Zambii na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument, který odráží… více ►

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Kambodži na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2021 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Kambodži na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument, který… více ►

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Etiopii na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2021 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Etiopii na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument, který odráží… více ►

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Bosně a Hercegovině na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2019 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Bosně a Hercegovině na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument,… více ►

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Moldavsku na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2019 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Moldavsku na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument, který… více ►

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2019 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument, který odráží… více ►

.