Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Dvoustranná rozvojová spolupráce

 

Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce se primárně soustředí na prioritní partnerské země, které ČR vybírá na základě mezinárodně uznávaných principů zakotvených ve Strategii zahraniční rozvojové spolupráce.
Mezi hlavní kritéria patří:
- potřebnost rozvojové spolupráce (= partnerská země patří mezi rozvojové země dle mezinárodní klasifikace OECD),
- zájem o spolupráci s ČR, dosavadní úroveň celkových vzájemných vztahů,
- výsledky dosavadní rozvojové spolupráce a přidaná hodnota ČR,
- dělba práce s ostatními donory.

V období 2010 - 2017 měla ČR pět prioritních partnerských zemí s programem rozvojové spolupráce  (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko); bilaterální ZRS byla dále realizována rovněž v zemích tzv. projektových (Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní území, Srbsko) a v zemích dříve programových, s nimiž byla spolupráce postupně ukončována (Angola, Jemen, Vietnam, Zambie).

Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018 - 2030 stanovila na období 2018 - 2023 šest prioritních zemí s programem spolupráce (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie). Mezi specifické země byly zařazeny Afghánistán, Sýrie a Ukrajina, které měly zvláštními usneseními vlády schválené specifické prostředky na humanitární, stabilizační a rozvojovou spolupráci. 
 

Vedle geografických priorit stanovuje ČR také tematické priority své zahraniční rozvojové spolupráce.

Pro léta 2010–2017 bylo v návaznosti na Rozvojové cíle tisíciletí identifikováno pět prioritních tematických oblastí ZRS: životní prostředí; zemědělství; sociální rozvoj; ekonomický rozvoj; podpora demokracie, lidských práv a společenské transformace.

Na období 2018 - 2030 byly v návaznosti na Cíle udržitelného rozvoje tematické priority stanoveny takto: zemědělství a rozvoj venkova, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, ekonomická transformace a růst, inkluzivní sociální rozvoj, řádná demokratická správa věcí veřejných.

Důraz na řádnou veřejnou správu (good governance), dodržování lidských práv a genderové rovnosti a šetrnost k životnímu prostředí (s ohledem na změnu klimatu) jsou průřezovými principy, jež jsou zohledňovány ve všech rozvojových aktivitách.

 

Předání úpravny vody v provincii Kampong Chhnang představuje milník česko-kambodžského partnerství v oblasti vody a hygieny

Dne 21. listopadu 2023 se v kambodžské provincii Kampong Chhnang odehrálo slavnostní předání projektu s názvem Zlepšení sektoru WASH v provincii Kampong Chhnang, Kambodža. Tento významný projekt,… více ►

Česká rozvojová agentura financuje likvidaci divokých skládek pesticidů v Moldavsku

V říjnu letošního roku byl zahájen projekt realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR s názvem „NÁPRAVA… více ►

V Etiopii proběhlo slavnostní předání dokončené části veřejné zakázky, které v následujícím období bude zásobovat 70 tisíc lidí pitnou vodou

V den oslav vzniku Československého státu, 28. října, proběhla nedaleko Awassy v Etiopii ceremonie u příležitosti předání dokončené části veřejné zakázky k projektu s názvem Zavedení udržitelného… více ►

Součástí projektu ČRA pomáhajícím moldavským dětem s poruchami autistického spektra byla v září studijní návštěva v Praze

V rámci projektu Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku II proběhla v polovině září v České republice studijní návštěva z Moldavska. Celkem se jí zúčastnilo šest zástupců z… více ►

Projekt ČRA pomůže Moldavsku v boji s pašeráky

Česká celní kynologie odstartovala nový projekt podpořený ČRA s názvem Rozvoj efektivity kynologické služby a kapacit práce se služebními psy Celní správy a Pohraniční policie Moldavské republiky… více ►

Další ročník tuzemského projektu zaměřeného na osvětové aktivity mladých lidí o tématech udržitelného rozvoje a jeho globálních souvislostech

ČRA podpořila další ročník tuzemského projektu zaměřeného na osvětové aktivity mladých lidí o tématech udržitelného rozvoje a jeho globálních souvislostech. Projekt pod názvem „Pálí vás to… více ►

Česká rozvojová agentura obdržela v letošním roce od municipality Teslić (Bosna a Hercegovina) ocenění „Zlatá plaketa“

Jedná se o nejvyšší ocenění, které uděluje municipalita významným osobám nebo organizacím, které se podílejí na jejím rozvoji. Ocenění převzala VZÚ Ivana Hlavsová z rukou starosty obce během… více ►

S podporou ČRA se situace dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodin v Gruzii výrazně zlepšila

Za finanční podpory České rozvojové agentury probíhá v Gruzii už dlouhá léta řada projektů zaměřených na podporu osob s poruchou autistického spektra a jejich nejbližších. Realizátory těchto… více ►

Podpora odborného vzdělávání v Kambodži

Česko dlouhodobě podporuje rozvoj odborného a specializovaného vzdělávání v Kambodži, která je jednou z prioritních zemí české rozvojové spolupráce. více ►

Mezinárodní odborná konference k obnově, rekonstrukci a modernizaci Ukrajiny

Mezinárodní odborná konference o obnově, rekonstrukci a modernizaci Ukrajiny se koná dnes, 25. října 2022 v Berlíně. Akci, kterou pořádá Německo z titulu předsednické země uskupení… více ►

ČR daruje Zambii půl milionu vakcín Pfizer

thumb

Dne 30. května 2022 proběhla první dodávka vakcín Pfizer, které ČR daruje Zambii. více ►

Krajinné plánování v Etiopii za pomoci českých řešení

thumb

Šetrné nakládání s přírodními zdroji a zároveň zajištění obživy obyvatel je jedním z cílů české zahraniční rozvojové spolupráce. V Etiopii se díky etablovanému partnerství a dlouholetému působení… více ►

Projekt „.pepper..field“ podpořený ČRA získal prestižní ocenění

thumb

Úspěšný podnikatelský počin, který zároveň naplňuje Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) vznikl v roce 2018 letos získal řadu prestižních kulinářských ocenění jako například Golden Fork (UK) nebo… více ►

Komunitní plánování sociálních služeb v Moldavsku

thumb

Podle zprávy Světové banky (Enhanced Social Safety Nets for Moldova’s Poorest Households (worldbank.org)) je Moldavsko jednou z mála rozvojových zemí, která investuje poměrně dostatečné… více ►

Pomoc se snižováním rizik pro životní prostředí a obyvatele Gruzie

thumb

Gruzie patří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Kromě sociálních a hospodářských problémů je zatížena rovněž ekologickými zátěžemi z minulosti, které je za současné hospodářské… více ►

Úspěchy česko-gruzínské rozvojové spolupráce

thumb

Gruzie patří tradičně mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Prostřednictvím České rozvojové agentury a zastupitelského úřadu Česka v Tbilisi jsou realizovány projekty, které významně… více ►

Rovné příležitosti a zapojení na trh práce pro osoby se změněnou pracovní schopností v Kambodži

Zapojení osob se zdravotním omezením na trh práce je problematické v řadě rozvojových zemí. Kambodža je v tomto směru postižena více, než okolní země, jako například Thajsko, nebo Vietnam. S… více ►

Pětistranné memorandum o ochraně unikátní oblasti Aragvi v Gruzii

thumb

Česko již řadu let rozvíjí spolupráci s Gruzií v oblasti podpory venkova a udržitelného nakládání s přírodním bohatstvím. Jednou z podoblastí této spolupráce je pomoc s udržitelným rozvojem… více ►

Rozšiřování studijních oborů v Kambodži

Kambodžský zdravotní systém je dobře technologicky vybavený, avšak chybí mu kvalifikovaní technici, kteří by zajistili servis a opravy zdravotnické techniky. V návaznosti na rozvojové projekty,… více ►

Podzimní včelařský veletrh BageBee v Tbilisi

V Gruzii patří včelařství k jedné z nejvýdělečnějších zemědělských aktivit. Česká rozvojová agentura zde proto už od roku 2016 podporuje projekt udržitelného včelařství, jehož cílem je přispět ke… více ►

Vyhlášení výzvy v Programu B2B

Česká rozvojová agentura vyhlásila dne 12. 10. 2021 výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor… více ►

Česko v Moldavsku pomáhá dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám

V Moldavsku prozatím státní instituce neposkytují adekvátní podporu osobám s poruchami autistického spektra či jinými genetickými poruchami, ani jejich blízkým. Služby a pomoc nabízí především… více ►

Inkluzivní vzdělávání v Etiopii

thumb

Podpora obzvláště zranitelných skupin lidí – ať již z důvodu etnického původu, pohlaví nebo postižení – patří mezi priority české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci… více ►

Projekt zaměřený na trvale udržitelné lesnictví v Gruzii

Jednou ze tří hlavních oblastí, kam směřuje v Gruzii česká rozvojová spolupráce, je zemědělství a rozvoj venkova včetně podpory udržitelného rozvoje horských regionů, kterým je i oblast Aragvi,… více ►

Projekt ochrany awasského jezera v Etiopii

Mezi hlavní problémy v jižní Etiopii patří neudržitelné hospodaření s půdou, její eroze a znečišťování krajiny. V důsledku špatného hospodaření, daného zejména odlesněním, obnažením svahů pastvou… více ►

.