Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Společná kritéria Evropské Unie uplatňovaná při vývozu vojenského materiálu

 

V roce 2008 přijala Rada EU společný postoj č. 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu. Tento dokument obsahuje ve svém druhém článku následujících osm kritérií, podle kterých je v členských státech hodnocen každý vývoz vojenského materiálu:

1.   Dodržování mezinárodních povinností a závazků členských států, zejména sankcí přijatých Radou bezpečnosti OSN nebo Evropskou unií, dohod o nešíření a jiných tématech, jakož i dalších mezinárodních závazků (sankce RB OSN, EU/ES, OBSE, dohody o non-proliferaci atd.)

2.   Dodržování lidských práv v zemi konečného určení a dodržování mezinárodního humanitárního práva touto zemí.

3.   Vnitřní situace v zemi konečného určení jako výsledek napětí nebo ozbrojených konfliktů.

4.   Zachování regionálního míru, bezpečnosti a stability.

5.   Národní bezpečnost členských států a území, za které členské státy ve vnějších vztazích odpovídají, jakož i bezpečnost spřátelených a spojeneckých zemí.

6.   Chování kupující země vůči mezinárodnímu společenství, zejména pokud jde o její přístup k terorismu, povahu jejích spojeneckých závazků a dodržování mezinárodního práva.

7.   Existence rizika, že vojenské technologie nebo vojenský materiál budou v kupující zemi dodány jinému než deklarovanému odběrateli nebo znovu vyvezeny za nežádoucích podmínek.

8.   Slučitelnost vývozu vojenských technologií nebo vojenského materiálu s technickou a hospodářskou kapacitou přijímající země, přičemž je žádoucí, aby státy své legitimní potřeby v oblasti bezpečnosti a obrany naplňovaly s co nejmenším využitím lidských a hospodářských zdrojů pro potřeby zbrojení.

Výše uvedená kritéria, jejich rozšířený text i komentář a doporučené postupy výkladu jsou obsažené v Uživatelské příručce, která tvoří poměrně detailní popis společného přístupu k exportní politice v oblasti konvenčních zbraní.

Na základě společného postoje Rady 2008/944/SZBP mají členské státy EU rovněž povinnost informovat ostatní členské státy o svých rozhodnutích v případě, že došlo k neudělení licence k vývozu vojenského materiálu do třetích zemí (tzv. denial). Tuto informaci členské státy EU předepsaným způsobem notifikují všem ostatním členským zemím. Informace o denialu jsou vzhledem k jejich možnému zneužití sdíleny ve vyhrazeném režimu.

Kontrolní orgány států EU při posuzování každé licence v databázi denialů ověřují, zda v minulosti jiný stát už podobný případ nevyhodnotil jako odporující kritériím společného postoje Rady 2008/944/SZBP. V případě, že databáze obsahuje informaci o odmítnutí „v zásadě identické“ transakce jakýmkoli členským státem, je povinností hodnotícího státu žádost o licenci konzultovat se státem, který dříve podobnou transakci zamítl. Pokud konzultace prokáže, že jde o případ „v zásadě identický“, je žádost o licenci zamítnuta. Eventuální udělení licence, i přes potvrzující výsledek případné konzultace (undercut), členský stát notifikuje ostatním spolu s podrobným vysvětlením svého postupu.

Evropská unie na úrovni společného postoje rady rovněž reguluje zprostředkování obchodu se zbraněmi (brokering).

.