Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o možném protiprávním jednání (Whistleblowing)

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (dále též "MZV"), jakožto povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedlo vnitřní oznamovací systém, který umožňuje oprávněným oznamovatelům podat elektronické, intuitivní a maximálně zabezpečené "oznámení o možném protiprávním jednání", k němuž došlo nebo má dojít na MZV.

Vnitřní oznamovací systém MZV umožňuje, i po podání oznámení, návaznou zabezpečenou elektronickou komunikaci mezi oznamovatelem a "příslušnou osobou MZV", a to i při zachování maximální důvěrnosti komunikace.


Legislativní rámec:

 • Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů 

 • Zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 


Kdo je "oprávněným oznamovatelem"?

Oprávněným oznamovatelem je fyzická osoba, která podá oznámení o možném protiprávním jednání spadajícím do jedné z vymezených kategorií (viz "Co se může oznamovat"), k němuž došlo něbo má dojít na MZV, pro které oznamovatel, byť i zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo byl nebo je v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti s MZV v kontaktu.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí - závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí také ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Z hlediska osobnosti působnosti zákona není důležité, zda oznamovatel výše uvedenou práci nebo jinou obdobnou činnost v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či ji vykonávalv minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl.


Co se rozumí "oznámením protiprávního jednání"?

Za předpokladu výše popsaného pracovního kontextu lze v režimu zákona o ochraně oznamovatelů oznamovat protiprávní jednání, které

 • má znaky trestného činu;

 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč;

 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů. nebo

 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;

  • daně z příjmů právnických osob;

  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

  • ochrany spotřebitele;

  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;

  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;

  • ochrany životního prostředí;

  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;

  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;

  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;

  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;

  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;

  • ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo

  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení, dle § 2 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů musí obsahovat - údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí výše uvedené údaje obsahovat, pokud oznámení bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.


Jakým způsobem lze "oznámení protiprávního jednání" učinit?

Oznámení protiprávního jednání lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému MZV, který nabízí tyto možnosti:

 • písemně elektronicky on-line prostřednictvím webového formuláře na úvodní nebo této stránce (přístup do schránky mají pouze pověřené osoby MZV)

  Whistleblowing System MZV

  Whistleblowing System MZV

 • písemně elektronicky emailem na adresu - Oznameni_protipravniho_jednani@mzv.cz (přístup do schránky mají pouze pověřené osoby MZV)

 • písemně listinnou verzi oznámení doručené na MZV (Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí č. 5, 118 00 Praha 1) prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jinak (obálka musí být označena textem - "Neotvírat - pouze k rukám příslušné osoby z odboru Generální inspekce a interního auditu MZV";

 • ústně nebo osobně - podání ústního, osobního nebo telefonického oznámení lze dohodnout na telefonním čísle +420 224 182 468, a to od pondělí do pátku v čase od 08:00 hodin do 16:00 hodin.


Kdo se "oznámením protiprávního jednání" na MZV zabývá?

MZV, jakožto povinný subjekt, určilo dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů tyto příslušné osoby k výkonu činností dle § 11 zákona o ochraně oznamovatelů:

 • PhDr. Hana KARALOVÁ, zástupkyně ředitele GIA

 • Mgr. Eva CHMELÍKOVÁ, GIA

 • Mgr. Pavla MEZLÍKOVÁ, GIA

 • JUDr. Silvia ŠIMKOVIČOVÁ, GIA


 

přílohy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o... 2 MB pdf (Acrobat dokument) 10.1.2022

Metodika Ministerstva spravedlnosti k přímé... 872 kB pdf (Acrobat dokument) 10.1.2022

Základní informace pro oznamovatele 204 kB pdf (Acrobat dokument) 23.3.2022

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů 200 kB pdf (Acrobat dokument) 16.8.2023

.