Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program občanská společnost

 

Program Občanská společnost je program schválený vládou pro občany Ruska a Běloruska, kteří se nachází v ohrožení z důvodu politické perzekuce v zemi svého původu. Osobám, které budou na základě svých otevřených postojů a aktivit do programu zařazeny, bude poskytnuta možnost dlouhodobě pobývat na území ČR na základě příslušného dlouhodobého víza nebo povolení pobytu. Program realizuje Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo vnitra ve spolupráci s nevládním sektorem.

Osobám, které splní kritéria pro účast v programu, bude garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky. Zajištěno bude facilitované a zrychlené vyřízení žádosti o pobytové oprávnění.

Program je realizován na základě Koncepce zahraniční politiky ČR, Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce a v souladu s významnými lidskoprávními smlouvami systému OSN a regionálních instrumentů (zejména Rady Evropy, OBSE a EU), včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, kterými je ČR vázána.

Program je v souladu se sankčními opatřeními vůči Rusku a Bělorusku.

Program je realizován od 20. května 2022. Roční kvóta je 500 žadatelů.

 

JAK SE ZÚČASTNIT?

→ Do programu může být zařazen garant, který je nevládní neziskovou organizací a současně splňuje tato kritéria:

• je právním subjektem podle § 7 odst. 1 písm. e, f a i zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a současně nevládní neziskovou organizací; nesmí se současně jednat o územní samosprávné celky, mezinárodní organizace ani dobrovolné svazky obcí

• je daňovým rezidentem v ČR podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (splnění tohoto kritéria není vyžadováno, pokud je garant podle uvedeného zákona poplatníkem daně)

•nemá závazky po lhůtě splatnosti u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven

• nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu

• na vyžádání doloží dostatečné finanční zajištění pro pobyt účastníka programu

• jedná se o realizátora projektu transformační spolupráce v rámci zahraniční rozvojové spolupráce za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu s kladným hodnocením poskytovatele dotace

• je reálně činný v oblasti ochrany a podpory lidských práv, občanské společnosti a nezávislých médií

Nad rámec výše uvedených kritérií může o zařazení garanta do programu rozhodnout ministr zahraničních věcí v zahraničně politickém zájmu.

 

→ Do programu může být zařazen uchazeč, který splňuje tato kritéria:

• je občanem Ruska nebo Běloruska

• prokáže, že je bojovníkem za svobodu, obráncem lidských práv, představitelem občanské společnosti, nezávislých médií nebo akademické sféry, nebo dále že je osobou, která je vystavena pronásledování ze strany státní moci a která je nucena opustit zemi svého původu z bezpečnostních důvodů, z důvodu aktivní obrany demokratických principů a zejména svobody projevu, z důvodu nemožnosti vykonávat svobodně a beztrestně svoji profesi nebo z dalších důvodů hodných zvláštního zřetele spojených s omezováním nebo ohrožováním lidských práv a svobod.

Do programu mohou být zařazeni i nejbližší rodinní příslušníci: manžel / manželka, nezletilé děti nebo zletilé nezaopatřené děti, partneři trvale žijící ve společné domácnosti, včetně partnerů LGBT osob.

Do programu nebudou zařazeni žádní jiní uchazeči ani osoby cestující do ČR krátkodobě.

 

→ O zařazení uchazeče do programu žádá garant.

Garaznt postoupí žádost uchazeče Ministerstvu zahraničních věcí.

 

→ Garanta zařazuje do programu Ministerstvo zahraničních věcí.

Garant, který má zájem o zařazení do programu, kontaktuje e-mailem Odbor lidských práv a transformační spolupráce (pos@mzv.cz). V následné komunikaci mu bude na vyžádání zaslán formulář žádosti a bude požádán o doložení povinných příloh, kterými jsou:

• ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele

• potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (nesmí být starší než 6 měsíců)

• potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (nesmí být starší než 6 měsíců)

• čestné prohlášení o absenci nedoplatků nebo penále ve veřejném zdravotním pojištění

• čestné prohlášení o absenci závazků po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu

• čestné prohlášení o dostatečných finančních prostředcích pro zajištění pobytu cizince na území ČR (tento doklad se předkládá pouze na vyžádání)

Současně se žádostí o zařazení do programu zasílá garant žádost o zařazení alespoň jednoho uchazeče.

Garant, který již do programu zařazen byl, následně zasílá Ministerstvu zahraničních věcí pouze žádosti o zařazení uchazeče.

 

→ Garant zasílá Ministerstvu zahraničních věcí žádost o zařazení účastníka do programu.

Ministerstvo zahraničních věcí obdrží od garanta informaci o zařazení účastníka do programu a zároveň uvede, o jaký pobytový titul bude žádat. Ministerstvo zahraničních věcí obratem informuje příslušný zastupitelský úřad, že zde účastník programu bude podávat vízovou / pobytovou žádost. Ministerstvo zahraničních věcí v této fázi komunikuje se žadatelem, účastníkem programu, a informuje jej o podmínkách podání vízové / pobytové žádosti a jejích náležitostech.

 

→ Cizinec, účastník programu, podává žádost o pobytový titul

Účastníci Programu Občanská společnost mohou žádat o následující pobytové tituly, podle povahy jejich pobytu na území:

• zaměstnanecká karta

• modrá karta

• dlouhodobé vízum za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

• povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

• dlouhodobé vízum za účelem podnikání

• dlouhodobé vízum za účelem ostatní

Rodinným příslušníkům jsou nad rámec výše uvedeného k dispozici tyto pobytové tituly:

• dlouhodobé vízum za účelem rodinným

• povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny

 

→ Žádost o pobytový titul zpracovává Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra žádost zpracuje a posoudí v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. O žádosti rozhodne ve zrychlené proceduře 30ti dnů.

 

Právní zdroje:

Program Občanská společnost (DOCX, 49 KB)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 

Užitečné odkazy:

Zastupitelské úřady ČR

Lidská práva a transformační politika

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva – zahájení programu

.