Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc ČR v roce 2012

 

V roce 2012 poskytla ČR do zahraniční humanitární pomoc v celkové výši téměř 72,8 mil. Kč. Podpořeno bylo 33 projektů v 21 zemích a regionech světa jak v souvislosti s konflikty a katastrofami, tak při komplexních humanitárních problémech.

Informace o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2012

Poskytování humanitární pomoci (dále HP) do zahraničí se řídí zákonem č. 151/2010 Sb.[1]. Podle tohoto zákona je Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) zodpovědné za realizaci HP v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. V souladu se Zásadami zahraniční spolupráce po vstupu ČR do EU (usnesení vlády ze dne 31. března 2004 č. 302 ve znění usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 690) je v pravomoci ministra zahraničních věcí rozhodnout o poskytnutí jednorázové humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč; o poskytnutí pomoci nad 5 mil. Kč rozhoduje vláda. V roce 2012 nepřesáhla žádná ze schválených humanitárních aktivit hodnotu 5 mil. Kč.

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2012 usnesením vlády ze dne 2. června 2011 č. 407 vyčleněna částka 73 mil. Kč v rámci rozpočtu MZV.

Účelem předkládané zprávy je podat členům vlády informaci o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2012. Informace je doplněna tabulkovým přehledem finančních závazků učiněných v rámci schválené částky a konečného stavu jejího čerpání k 31. prosinci 2012.

Základní přehled o humanitární pomoci ČR v roce 2012

V souladu s definicí HP obsaženou v zákonu 151/2010 Sb. poskytovalo MZV z humanitárního rozpočtu na rok 2012 jak okamžitou pomoc zaměřenou na záchranu životů při katastrofách a konfliktech, tak následnou pomoc při obnově základních životních podmínek. Součástí HP ČR byla rovněž pomoc při vleklých (komplexních) humanitárních krizích. V souladu se zákonem bylo poskytování humanitární pomoci průběžně konzultováno s MV – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, které mj. úspěšně nominovalo českého experta do čela mise, jež na podzim 2012 mapovala humanitární potřeby syrských uprchlíků v Jordánsku.

HP ČR byla v r. 2012 poskytována v duchu mezinárodních humanitárních principů lidskosti (cílem je záchrana lidských životů), nestrannosti (pomoc se poskytuje výhradně na základě potřebnosti), neutrality (humanitární pomoc nestraní žádnému aktérovi konfliktů) a nezávislosti (pomoc se neřídí politickými ani jinými zájmy dárce ani příjemce), k nimž se ČR přihlásila v roce 2006 prostřednictvím potvrzení zásad Dobrého humanitárního dárcovství (GHD). V červenci 2012 se ČR spolu s Dánskem ujala ročního předsednictví v této globální iniciativě, se zaměřením na praktickou aplikaci principů GHD a na synergie mezi humanitárními a rozvojovými aktivitami.

Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2012, která byla na počátku roku tradičně zpracována v rámci MZV, byla předložena Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci, stejně jako její střednědobé vyhodnocení z července 2012 (oba dokumenty jsou přístupné na www.mzv.cz/pomoc).

Nejzávažnější humanitární krizí roku 2012 byl konflikt v Sýrii a jeho negativní dopady nejen na obyvatelstvo uvnitř země, ale i na okolní státy (hl. Jordánsko, Libanon a Turecko). Konfliktem bylo postupně zasaženo na 4 mil. lidí uvnitř Sýrie, včetně dlouholetých uprchlíků z Palestiny či Iráku. V okolních zemích byl přijat téměř milion uprchlíků. Přes značné úsilí OSN, EU, vlád sousedních zemí i četných dárců se nepodařilo neustále rostoucí humanitární potřeby v Sýrii a regionu naplnit zejména kvůli omezenému přístupu do některých částí země. ČR během roku 2012 přispěla na pomoc uvnitř země i v regionu z humanitárního rozpočtu MZV celkovou částkou 16,5 mil. Kč.

Také v dalších zemích se humanitární situace zhoršovala vlivem konfliktů – šlo zejména o Mali, oba súdánské státy a východní oblasti Konžské demokratické republiky, dále o Afghánistán, Jemen a Pákistán. Na pomoc těmto zemím bylo z humanitárního rozpočtu MZV vynaloženo 15,7 mil. Kč.

Dopady přírodních katastrof byly v roce 2012 ve srovnání s konflikty méně závažné. ČR podpořila obnovu po suchu v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce Afghánistánu a Etiopii, a dále v Keni a Somálsku; obnovu po záplavách v Nigérii a Pákistánu a okamžitou pomoc na Haiti po hurikánu Sandy – celkem šlo o 17,9 mil. Kč[2].

Celkově 22,8 mil. Kč bylo vynaloženo na pomoc zemím s komplexními humanitárními problémy (Barma a barmští uprchlíci v Malajsii, Jižní Súdán, Konžská demokratická republika, Palestina, Zimbabwe) – šlo převážně o poskytování základní zdravotní péče a přístupu k vodě a k základním zdrojům obživy.

Během roku 2012 proběhla tři dotační řízení na projekty humanitární pomoci v zahraničí v kategoriích komplexní krize (Afghánistán, Barma, Jižní Súdán a Konžská demokratická republika), obnova po katastrofách (Africký roh, Pákistán) a okamžitá pomoc (Sýrie + region). I díky tomu se ve sledovaném období na realizaci humanitární pomoci financované z rozpočtu MZV v zahraničí výrazně podílely české nevládní organizace (44,5% rozpočtu). Obdobný podíl připadl na mezinárodní organizace (43,5%), zbývajících 12% na zahraniční nevládní organizace a zastupitelské úřady ČR v zahraničí.

Celkem bylo v r. 2012 z humanitárního rozpočtu MZV podpořeno 33 projektů v 21 zemích, na něž byly schváleny prostředky ve výši 72,99 mil. Kč; vyčerpáno bylo 72,8 mil. Kč (nedočerpány byly prostředky vyčleněné na projekty rychlého dopadu v Afghánistánu).  Tabulkový přehled čerpání tvoří přílohu této informace.

Geografický přehled humanitární pomoci ČR realizované v roce 2012

Výčet je podán abecedně dle cílových zemí, zatímco tabulkový přehled obsažený v příloze je řazen chronologicky dle data schválení jednotlivých akcí.

Afghánistán: v roce 2012 naposledy probíhala realizace tzv. projektů rychlého dopadu (Quick Impact Projects/QIP) v provincii Lógar. Jde o projekty menšího rozsahu zaměřené na rychlé zlepšení situace místního obyvatelstva. Projekty identifikoval český provinční rekonstrukční tým v Lógaru, prostředky spravovalo velvyslanectví ČR v Kábulu, implementaci zpravidla zajišťovaly místní subjekty. V roce 2012 byly na realizaci QIP uvolněny 3 mil. Kč. Celkem bylo realizováno 17 projektů (vybavení a opravy vzdělávacích a zdravotnických zařízení, podpora drobné zemědělské produkce, pomoc po přírodních a lidmi způsobených katastrofách, příprava na zimu) v hodnotě 2.817.730 Kč.

V návaznosti na dotační řízení pro země s komplexní humanitární krizí byl podpořen projekt Charity ČR ve spolupráci s afghánskou misí slovenské organizace Človek v ohrození zaměřený na posílení potravinového zabezpečení místních komunit v provinciích Parwan a Kapisa formou vybudování chladicích skladů na zemědělskou produkci.

Africký roh (Etiopie, Keňa, Somálsko): v rámci dotačního řízení zaměřeného na obnovu po suchu a hladomoru z předchozího roku byly pro region Afrického rohu schváleny dva projekty. Člověk v tísni se zaměřil na obnovu 460 pasteveckých živností v jižní Etiopii (2 mil. Kč). Organizace Magna Děti v tísni zajistila nutriční a zdravotní péči uprchlíkům na keňsko-somálském pomezí, se zaměřením na podvyživené děti i těhotné a kojící ženy (2 mil. Kč).

Afrika: organizace Omega Plus, která zajišťuje výrobu obvazů pro leprosália v Africe (mj.     v Etiopii, Nigérii, Tanzanii, Ugandě a Zambii), získala dotaci ve výši 90.000 Kč na podporu distribuce vyrobených obvazů do cílových destinací.

Barma/Myanmar: v rámci dotačního řízení pro země s komplexní humanitární krizí byly poskytnuty dotace po dvou mil. Kč na projekty organizací ADRA a Člověk v tísni. ADRA se zaměřila na postkonfliktní obnovu zdravotní a nutriční péče i zemědělské činnosti ve venkovských oblastech Karenského a Monského státu. Člověk v tísni se věnoval poskytování základní zdravotní péče a potravinové pomoci zejména vnitřně vysídlené a konfliktem nadále ohrožované populaci ve východních oblastech Barmy.     

CERF: posláním Ústředního fondu OSN pro naléhavou pomoc je poskytovat zejména granty a v omezeném rozsahu i půjčky na financování okamžité pomoci při náhlých katastrofách, ale i nouzové financování opomíjených krizí. V r. 2012 CERF vynaložil 92 mil. USD na odvrácení hladomoru v Sahelu, 40 mil. USD na pomoc obyvatelstvu obou súdánských států v souvislosti se vzájemným konfliktem těchto zemí a přes 30 mil. USD na neustále rostoucí humanitární potřeby v Sýrii. ČR poskytla příspěvek v tradiční výši 2,5 mil. Kč.

(Etiopie – viz Africký roh)

Guinea: podobně jako jiné země Západní Afriky (zejména oblast Sahelu) je i Guinea postižena chronickou podvýživou a nedostatečnými kapacitami v primární zdravotní péči. ČR proto v rámci globální mobilizace podpořila dvěma mil. Kč projekt Lékařů bez hranic (MSF - Switzerland) zaměřený na komplexní zdravotní a nutriční péči o matky a děti v municipalitě Matam (téměř 250 tisíc obyvatel).

Haiti: během roku 2012 byla tato nejchudší země západní polokoule vystavena sérii přírodních katastrof, která vyvrcholila podzimním úderem hurikánu Sandy. Vzhledem k tomu, že znovu vzrostlo riziko šíření cholery, ČR svým příspěvkem ve výši 2,5 mil. Kč podpořila rychlou obnovu sanitární infrastruktury a dodávek pitné vody v gesci Dětského fondu OSN (UNICEF).

Irák: na základě výzvy Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) byl poskytnut příspěvek 3 mil. Kč na zajištění základních životních potřeb lidí, kteří čekají v tranzitním zařízení Hurriya na přesídlení do zahraničí z rozpouštěného tábora dlouholetých íránských uprchlíků.  

Jemen: během 1. pololetí 2012 eskalovaly konflikty na severu i jihu země, jež dále prohloubily závažné humanitární problémy, zejména podvýživu. Pro tuto nedávnou prioritní zemi zahraniční rozvojové spolupráce ČR proto byly vyčleněny 4 mil. Kč na projekt Světového potravinového programu (WFP), který dívkám ze zranitelných rodin zajišťuje náležitou výživu a zároveň i zapojení do vzdělávacího procesu.

Jižní Súdán: v rámci dotačního řízení pro země s komplexní humanitární krizí byly podpořeny dva projekty, každý částkou 2 mil. Kč. Charita ČR se zaměřila na obnovu zdrojů pitné vody s využitím tradičních postupů ve venkovských oblastech Východního rovníkového státu. Organizace Magna Děti v tísni zabezpečila základní zdravotní a nutriční péči pro matky, děti a další ohrožené skupiny obyvatelstva kraje Terekeka. 

Konžská demokratická republika (KDR): v rámci dotačního výběrového řízení na pomoc zemím s komplexní humanitární krizí byly dotacemi po dvou mil. Kč podpořeny dva projekty. Lékaři bez hranic pokračovali v poskytování komplexní zdravotní a psychosociální péče obětem sexuálního násilí v oblasti Ituri na východě KDR. Organizace Člověk v tísni zajišťovala terénní zdravotní péči pro obyvatelstvo v konfliktních oblastech Jižního Kivu.

            Vzhledem k eskalaci konfliktu na východě země během léta a podzimu bylo v listopadu schváleno poskytnutí naléhavé potravinové pomoci v hodnotě 2 mil. Kč vnitřně vysídlenému obyvatelstvu v provinciích Severní i Jižní Kivu, Katanga, Maniema a Oriental (celkem až 1,2 mil. lidí) prostřednictvím WFP.

Malajsie: v návaznosti na pomoc poskytnutou v letech 2010-11 byl schválen příspěvek ve výši 750.000 Kč na podporu terénního vzdělávání dětí barmských uprchlíků v sedmi svépomocných školách provozovaných nevládní humanitární organizací Taiwan Tzu-Chi Foundation.

Mali: v souvislosti s probíhajícím konfliktem poskytla ČR v roce 2012 humanitární pomoc jak dovnitř země, tak do regionu. Obyvatelstvo, které před konfliktem uprchlo ze severu země na jih, i místní komunity byly příjemcem projektu Charity ČR (ve spolupráci s Caritas Mali) zaměřeného na potravinovou pomoc a zakládání vlastních zemědělských zdrojů obživy (dotace ve výši 2 mil. Kč).

Rovněž dvěma mil. Kč byl na podzim podpořen projekt WFP pro půl milionu uprchlíků z Mali v sousedních zemích (Burkina Faso, Mauretánie a Niger) – opět šlo zejména o potravinovou pomoc a řešení podvýživy dětí.   

Nigérie: až 7,5 mil. lidí bylo postiženo nejhoršími záplavami za posledních 50 let. ČR na žádost Nigérie poskytla 2,5 mil. Kč na humanitární výzvu Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC), jejímž prostřednictvím zajišťoval Nigerijský červený kříž zejména nouzová přístřeší a další nepotravinovou pomoc pro 2 mil. lidí.

Pákistán: v rámci dotační výzvy na obnovu po katastrofách byly na jaře 2012 podpořeny dva projekty. Člověk v tísni (dotace ve výši 1,8 mil. Kč) podporoval místní komunity, stižené záplavami z let 2010 a 2011, při výstavbě nových obydlí. Částkou 640.000 Kč byl podpořen projekt občanského sdružení Czech Hospital zaměřený na obnovu hygienických a zdravotních zařízení a přívodu pitné vody v dolině Basho v provincii Karakoram.

V závěru roku byl vzhledem k negativním dopadům dalších záplav i konfliktu na obyvatelstvo Pákistánu ze zůstatku humanitárního rozpočtu ve výši 2,72 mil. Kč podpořen projekt časné obnovy implementovaný Mezinárodní organizací pro migraci (IOM). Šlo jak     o obnovu obydlí, tak veřejné infrastruktury a komunitních zdrojů obživy.   

Palestina: v rámci každoroční podpory humanitárních projektů na palestinských územích byl Agentuře OSN pro pomoc uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA) poskytnut zvýšený příspěvek 4 mil. Kč, který zohlednil také potřeby palestinské komunity v Sýrii postižené tamním konfliktem.

Sýrie: v průběhu roku 2012 poskytla ČR z humanitárního rozpočtu MZV na pomoc obyvatelstvu Sýrie i syrským uprchlíkům v regionu celkem 16,5 mil. Kč. V březnu 2012 byly uvolněny 3 mil. Kč pro UNHCR na regionální program OSN na pomoc uprchlíkům ze Sýrie   v Jordánsku, Turecku, Libanonu a Iráku.

V červnu 2012 byla poskytnuta humanitární pomoc ve výši 3,5 mil. Kč přímo dovnitř Sýrie, a to prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC). Pomoc implementovaná Syrským arabským Červeným půlměsícem (SARC) byla zaměřena na humanitární ochranu civilistů, zdravotní a psychosociální péči a na distribuci nepotravinové asistence.  

Vzhledem k rostoucím potřebám bylo v srpnu 2012 vyhlášeno dotační řízení, v jehož rámci byly podpořeny tři dotační projekty českých nevládních organizací zaměřené na pomoc jak uvnitř Sýrie, tak v sousedním Jordánsku. Člověk v tísni získal dotaci ve výši 2,5 mil. Kč na zdravotní a psychosociální péči pro obyvatelstvo na jihu Sýrie i uprchlíky těsně po přechodu hranic do Jordánska – tento projekt byl v listopadu 2012 navýšen o dalších 2,5 mil. Kč, když se podařilo získat přístup i k vysídlenému obyvatelstvu na severu Sýrie, kde byla humanitární situace nejkritičtější.

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci získala dotaci ve výši 2.499.959 Kč na zajištění obytných kontejnerů pro uprchlický tábor Zátárí v Jordánsku. Projekt, který usiloval o přípravu převážně stanového tábora na zimu, byl realizován ve spolupráci s Luterskou světovou federací a s UNHCR.

Charita ČR se s dotací ve výši 2,5 mil. Kč zaměřila na pomoc syrským uprchlíkům žijícím neorganizovaně v místních komunitách v Jordánsku. Ve spolupráci s místním partnerem – Caritas Jordan – distribuovala nejzranitelnějším uprchlíkům potravinovou pomoc, oblečení, matrace a přikrývky, více než 600 rodinám pak napomohla k získání či vylepšení přístřeší.   

Zimbabwe: v návaznosti na pomoc poskytnutou v letech 2010-11 v provincii Gweru byly uvolněny 3 mil. Kč na zajištění základních zdravotních a výživových potřeb obyvatel zemědělských oblastí provincie Midlands prostřednictvím nevládní organizace Lékaři bez hranic (MSF - Holland). V rámci základní péče o téměř čtvrt milionu lidí v provincii byla zvláštní pozornost věnována nositelům HIV/AIDS a lidem ohroženým podvýživou.

Závěr

Česká republika v r. 2012 přispěla k záchraně lidských životů zejména v konfliktních oblastech, ale i při záplavách a dalších přírodních katastrofách, pomohla též při obnově po předešlých katastrofách, jakož i při řešení komplexních humanitárních krizí. Vzhledem k množství humanitárních potřeb bylo navrženo využití celého rozpočtu určeného na humanitární pomoc České republiky v zahraničí ve výši 73 mil. Kč; skutečné čerpání činilo 72.817.689,08 Kč, tj. 99,75% vyčleněných prostředků.[1] Zákon č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a      o změně souvisejících zákonů, v platnosti od 1. 7. 2010.

[2] Do této částky je zahrnut též teritoriálně nespecifikovaný příspěvek do Ústředního fondu OSN pro naléhavou pomoc (CERF) ve výši 2,5 mil. Kč.

přílohy

tabulkaHP2012_1 66 kB doc (Word dokument) 16.4.2013

.