Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb. - řazení dle data zveřejnění

 

Hodnosti VZÚ

Dobrý den, děkuji mnohokrát za zaslané informace a dovoluji si vás požádat podle 106/1999 Sb. o doplnění diplomatických hodností u všech osob v seznamu, v rozlišení zda se jedná o přiznanou nebo… více ►

Zastupování ve věci Zámek Štiřín

„Žádám Vás tímto o informace, které se týkají série soudních sporů, které vede stát s bývalým ředitelem státní příspěvkové organizace Zámek Štiřín Zdeňkem Hrubým. Původně tyto spory vedla… více ►

Stanovisko ČR k projednávání SDEU

“ Žádám o zaslání stanoviska České republiky ve věci C‑566/22 projednávané Soudním dvorem EU (v nezbytném případě v anonymizované podobě)“, více ►

Smlouvy mezi ČSR a Švýcarskou konfederací/Rakouskou spolkovou republikou

“ Žádám Vás o zpřístupnění následujících informací: 1. Dohody mezi republikou Československou a konfederací Švýcarskou o uspokojení švýcarských zájmů v Československu, podepsané v Praze… více ►

Dotaz na příbuzného - bývalého pracovníka MZV

„Dobrý den, můj otec xxx xxx, nar. xxx. xxx xxx, pracoval jako řidič na MZV v 60 letech. Pokud archivujete dokumenty bývalých pracovníků, ráda bych se podíla (překlep žadatelky,… více ►

Příprava EXPO 2025

„1.) na přehled všech výdajů spojených dosud s přípravou účasti České republiky na výstavě EXPO 2025 v Japonsku, a to včetně poskytnutí uzavřených smluv a kopií účetních dokladů, faktur… více ►

Seznamy VZÚ

„Podání podle zákona 106/1999 Sb. - Žádost o informaci: Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o zaslání seznamu našich velvyslanců a dalších vedoucích úřadů, kteří nově nastoupili na misi v… více ►

Žádosti o víza na ZÚ Hanoj

„Dobrý den, žádám o poskytnutí informace, v kolik hodin začalo a v kolik hodin skončilo telefonické objednávání zájemců o podání žádosti o pobyt a víza dne 18. 09. 2018 na ZÚ v Hanoji… více ►

Zaměstnanecké karty na ZÚ Hanoj

"Žadatel žádá o poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb., a to sdělení následujícího: 1) Na kolik byla naplněna kapacita 200 žádostí o zaměstnaneckou kartu na rok, stanovenou nařízením… více ►

Problematika šíření dezinformací

„Vážená paní, Vážený pane, prostřednictvím této žádosti bych Vás chtěla požádat o poskytnutí bližších informacích k problematice šíření dezinformací na Vašem ministerstvu. V rámci projektu… více ►

Vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů

0. Žádám o vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů podle Směrnice. 1. Kterým osobám/organizačním složkám správního orgánu byly postupovány oznámení podle Směrnice? 2. Jak jsou… více ►

​Problematika tlumočníků AČR v Afghánistánu

1. Kolik afghánských tlumočníků, které ČR zaměstnávala, již bylo přesídleno do ČR nebo jiné bezpečné země? 2. Na které rodinné příslušníky se možnost přesídlení vztahuje? více ►

Dotaz na příbuzného z Německa

„Dobrý den, hledám svého strýce XXX. Ještě za totality emigroval do Německa, kde přijal německé státní občanství. Vzhledem k tomu že se narodil kolem roku 1940 je možné, že již nežije.… více ►

Ochranná známka českých vín

„Žádáme tedy o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ve vztahu k ochraně slova „Bohemia“ k… více ►

Mediální služby a kampaně

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací: 1) Jakou částku vynaložil váš resort na… více ►

Konzulární služba v zahraničí za roky 2021 a 2022

„Dovolujeme si požádat o informace týkající se poskytování pomoci občanům ČR v zahraničí, v rámci konzulární služby. Konkrétně bychom chtěli znát finanční hodnotu poskytnuté pomoci ze… více ►

Průměrné hrubé příjmy za období leden-červen 2023 státních zaměstnanců Odboru právně legislativního

„Žádám poskytnout informaci o platech státních zaměstnanců zařazených v Odboru právně legislativním Vašeho ministerstva, kteří jsou zařazeni ve 13. a vyšší platové třídě, a to za první… více ►

Bezplatné informace MZV ČR pro občany a také pro portály Proprarodice.cz a eMaminy.cz

"Obracím se na vás s prosbou o spolupráci v souvislosti s nově vznikajícím – pomáhajícím – webovým portálem Proprarodice.cz a již existujícím webem eMaminy.cz, který projde úpravou.… více ►

Prostředky na podporu krajanské činnosti v Rumunsku

„Dobrý den, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Vás žádám o poskytnutí informací a dokumentů, které tyto informace dokladují: 1. Kolik finančních prostředku bylo posláno do Rumunska od… více ►

Statistika žádostí odmítnutých podle § 15 a § 11a zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení, dovoluji si Vás požádat o následující informace: 1) celkový počet žádostí odmítnutých dle §15 InfZ v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 2) z toho počet žádostí odmítnutých na… více ►

Dočasný pobyt českého občana na českém velvyslanectví v Koreji

„- Jakou částku zaplatil pan MUDr. Ivo Kašpárek za pobyt a stravu (za 1 den) v Koreji, kde byl od dubna roku 2023 vyšetřován ohledně obtěžování tamní hygieničky? - Jak dlouho byl v… více ►

Počet zaměstnanců a míst na MZV ČR za období 31. 12. 2022 - 15. 8. 2023

„1. Kolik lidí od začátku roku skončilo ve vašem úřadu a podřízených organizacích k 15. 8. 20203? Prosím zároveň o uvedení počtu zaměstnanců k 31. 12. 2022 a k 15. 8. 2023? 2. A… více ►

Zahraniční cesty ministra od srpna 2018 do prosince 2019 a od ledna 2022 do května 2023 včetně nákladů

„Jaké zahraniční cesty (kam) podnikl bývalý ministr v období od srpna 2018 do prosince 2019 a kolik tyto zahraniční cesty stály (konkretizovaný seznam skutečných nákladů). Jaké zahraniční… více ►

Celkový počet žádostí odmítnutých dle §15 InfZ v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

„Vážení, dovoluji si Vás požádat o následující informace: 1) celkový počet žádostí odmítnutých dle §15 InfZ v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 2) z toho počet žádostí odmítnutých… více ►

Dodržování § 81 zákona o zaměstnanosti

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám tímto o poskytnutí níže specifikovanou informaci: Jak plní… více ►

Vízová statistika ZÚ Hanoj 2012 - 2022

1. Kolik bylo Zastupitelskému Úřadu České republiky v Hanoi (dále jen “Úřad”) doručeno žádostí o udělení víza za jednotlivé roky, v časovém rozmezí od roku 2012 do roku 2022 a v… více ►

Stanovy Sudetoněmeckého sdružení

„Dovoluji si požádat o poskytnutí kopie platného znění stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení, nebo alespoň té části stanov, ze kterých jednoznačně vyplývá, že právní nárok na domovinu… více ►

Sankce vůči Ruské federaci

„Žádám Vás o poskytnutí informace, ohledně zavádění a uplatňování sankcí vůči Ruské federaci. 1) Jakým rozhodnutím OSN, resp. Rady bezpečnosti OSN bylo rozhodnuto o zavedení sankcí… více ►

Zakládací akt NATO-RUSKO

Žádám vás o zaslání odkazu na stažení, nebo přímo o dokument Zakládací akt RUSKO-NATO více ►

Cesta do Velké Británie - dotazy

“Mám doma britské mince, na kterých je ještě vyobrazena dnes již bývalá královna Alžběta II. Mohu s těmito mincemi v Británii stále platit? Nebo je možné platit už jen s penězi, na nichž je… více ►

Výběrové řízení ZÚ Tbilisi

1. Podalo Ministerstva zahraničních věcí ČR v průběhu roku 2023 vládě ČR návrh (nebo plánuje do konce roku 2023 takový návrh podat) na personální obsazení na služební místo vedoucího… více ►

Rozhodovací činnost ministerstva

1. Obsahují správní rozhodnutí o rozkladu vydaná ministrem poučení o možnosti podání žaloby podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, anebo toto poučení obsahuje pouze poučení o tom, že… více ►

Zajištění překladatelských služeb pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Které společnosti se přihlásily do výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění překladatelských služeb pro Ministerstvo zahraničních věci ČR, systémové číslo NEN… více ►

Seznam náměstků člena vlády od 01. 01. 2015 - 31. 12. 2022

Seznam náměstků viz příloha. více ►

Otevření generálního konzulátu Vancouver v Kanadě

„Dobrý den, chtěl bych se dotázat, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přistupu k informacím, jaký je stav jednaní o otevření generálního konzulátu Vancouver v Kanadě a na kdy je… více ►

Služební hodnocení státního tajemníka

„1) Jaké podklady poskytlo MZV nejvyššímu státnímu tajemníkovi PhDr. Jindřichu Fryčovi pro vytvoření služebního hodnocení státního tajemníka/tajemnice? Žádáme o kopie všech zmíněných… více ►

Ruské působení v ČR

„Jako občan České republiky žádám o předložení konkrétních podkladů, kde je jasně uvedeno, kde se píše, mluví o tom, že „Rusko záměrně působí proti politické, ekonomické a společenské… více ►

Přehled kvalifikačních požadavků na služebních místech představených

„Vážení, dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen služební zákon), organizační věci služby stanoví služební předpis, služební předpisy vydává… více ►

Náhrada zvýšených životních nákladů

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací. 1. Kolik zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí pobíralo ke dni 01. 02… více ►

Seznam pracovníků MZV, kteří v 1. polovině roku 2019 absolvovali pracovní cestu spojenou s návštěvou či pobytem v Monackém knížectví

„Seznam pracovníků MZV, kteří v 1. polovině roku 2019 absolvovali pracovní cestu spojenou s návštěvou či pobytem v Monackém knížectví, vč. uvedení názvu jejich pracovní pozice, názvu… více ►

Organizace zřizované ministerstvem

„Jaké organizace zřízené vaším ministerstvem pod vaše ministerstvo patří? Jaký je roční rozpočet těchto organizací? Kolik lidí jaká organizace konkrétně zaměstnává? Můžete… více ►

G. Lira

„Vyvinulo MZV ČR, možná v součinnosti s tím americkým, diplomatický tlak na propuštění amerického novináře Gonzalo Liry, který byl ostentativně zatčen nacistickým a teroristickým režimem… více ►

Partnerská víza

Vážená paní/pane, Zasílám žádost o poskytnutí informace ohledně partnerského víza. S přítelem již 6 měsíců žijeme a cestujeme po světě a plánujeme se vrátit do ČR. Já mám České občanství, přítel… více ►

Diplomatická radiová stanice

Žádám o poskytnutí následujících informací: 1. Provozuje nebo v minulosti provozovalo Ministerstvo zahraničních věcí diplomatickou rádiovou stanici určenou pro komunikaci s ambasádami v zahraničí… více ►

Plán veřejného zadávání na rok 2023

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádáme o poskytnutí následujících informací: 1. Plán veřejného zadávání Vaší organizace a případně i podřízených… více ►

Bezpečnostní situace ve Švédsku

Dobrý den, prosím Vás o vysvětlení k vašemu varování ohledně situace ve Švédsku, o kterém jsem se dověděla prostřednictvím médií: https://www.prahain… více ►

Příspěvky organizacím

Kolik MZV na činnost těchto organizací - Česká centra, Ústav mezinárodních vztahů, Česká rozvojová agentura, Zámek Štiřín, Diplomatický servis - přispívalo (přispívá) od roku 2010 do letošního… více ►

Poradci ministra a jejich platy

Dle zákona 106/1999/sb. prosím o poskytnutí těchto informací: 1. Kolik poradců má ministr vašeho ministerstva? 2. Kolik činí plat jednoho takového poradce? 3. Z čeho jsou tito poradci placeni?… více ►

Migrace ze Srbska

Píšu diplomovou práci na téma pracovní migrace ze Srbska do České republiky a potřebovala bych získat statistické údaje o této pracovní migraci. Obdržena data by byla použita, interpretována a… více ►

Platy úředníků

Vážení, v rámci projektu Platy úředníků (www.platyuredniku.cz), vás i v letošním roce žádáme na základě zákona č. 106/1999 Sb. a zejména pak jeho nové části § 8c - Informování o příjmech… více ►

Informace o vedoucích úřednících ministerstva

„Dobrý den, rád bych vás jako Ministerstvo zahraničí požádal o informace na základě zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Rád bych se dotázal na informace týkající se všech… více ►

Počet mezinárodních smluv

„Dobrý den, žádám o poskytnutí informace, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů: jaký je počet, se kterými státy a územími má Česká… více ►

Zřízení ambasády na Islandu

„Podání podle zákona 106/1999 Sb. - Žádost o informaci: Dobry den, Chtěl bych se Vás touto cestou dotázat zda existuje plán na zřízení české ambasády na Islandu. Žiji zde od roku 2018 a je… více ►

Platy náměstků a ředitelů

1) Jaký plat náležel náměstkům a ředitelům odborů za loňský rok. 2) Jaké byly odměny pro náměstky a vedoucí odborů za loňský rok. Prosím vypsat funkci a odměny po měsících. 3) Dále… více ►

Izrael a lidská práva

„Dobrý den, obracím se na vás jako na úřad - ministerstvo - s dotazem dle zákona 106/1999 Sb., ve věci postoje k událostem v Izraeli a na Západním břehu řeky Jordán a k dodržování lidských… více ►

Napadení českého občana v RF

„Obracím se na vás s dotazem zda došlo v Ruské federaci k napadení občanů od 1.1.2022 do doby podání dotazu v souvislosti s označením České republiky za nepřátelský stát jak uvádí BIS.… více ►

Informace k situaci na Ukrajině

„Žádám vás „všechny“ (v rámci prevence před zavlečením vojáků a občanů České republiky do války) podle zákona č. 106/1999 Sb. o informaci, zda je pravda, že např.: 1) válka na… více ►

Informace o náměstcích ministra zahraničí

„Dobrý deň,na základe Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupuk informacím, si Vás ja, xxxx dovolím požiadať o nasledujúceinformácie: 1, počet funkcií námestkov (obsadených aj… více ►

Stanovisko k výjimce z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o stanovisko k výjimce z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti, konkrétní k pojmu… více ►

Garanti programu Občanská společnost

„Vážení, dovolte nám obrátit se na Vás v souvislosti s programem Občanská společnost zaměřeným na občany Ruské federace a Běloruska, kteří se nachází v ohrožení z důvodu politického… více ►

Jednání za přítomnosti Žarka Jovanoviče

„Z fotografií uveřejněných na profilu https://www.facebook.com/ZarkoJovanovicstranka vyplývá, že tento pro‐ruský dezinformátor byl součástí návštěvy společně s poslancem Janem Hrnčířem a že… více ►

Výdaje na sociální sítě MZV

„Vážení, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o následující informace: 1. Jakou celkovou částku vynaložil Váš úřad v roce 2021 a 2022 (údaje uveďte dle jednotlivých let) na… více ►

Činnost velvyslanectví Ukrajiny v ČR

„Dovolte mi abych využil svého práva o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., a dotázal se vás na činnost velvyslanectví Ukrajiny v ČR. K dnešnímu dni je nemožné se na… více ►

Zámek Štiřín uzavřen

„Několik desítek let jsme navštěvovali Zámek Štiřín. Byla to úžasná oáza klidu, pohody, příjemného prostředí s příjemnými lidmi. Od dnešního dne je zámek uzavřen a jeho stránky jsou… více ►

Počet rozhodnutí ve věcech státní služby

„Ve smyslu ustanovení § 4 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), Vás tímto zdvořile… více ►

Poradci ministra

„Obracím se na Vás, ministra zahraničních věcí, s níže uvedeným dotazem, na který očekávám odpověď v příslušném termínu, v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999… více ►

Brigáda na MZV

„Jsem studentkou třetího ročníku na UPOLu (obor: Evropská studia a diplomacie/Mezinárodní vztahy a bezpečnost) a obracím se na Vás s dotazem, zda od června nebudete nabírat… více ►

Výsledky 2. kola prezidentských voleb v Londýně

„Vážení, žádám o sdělení výsledků 2. kola prezidentských voleb v Londýně. Informace ve sdělení: https://www.mzv… více ►

Platy velvyslanců

„Prosím o poskytnutí informací o měsíčních platech následujících velvyslanců, případně do jaké platové třídy a stupně spadají: Velvyslanec v USA pan Miloslav Stašek Velvyslanec v Rusku… více ►

Parkování na zámku Loket

 více ►

Komunikace MZV v oblasti kyberbezpečnosti s firmami Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE a Samsung

 více ►

Vztahy ČR s Marokem

 více ►

Žádost o dokument upravující vstup občanů Ruské federace

 více ►

Ratifikace Protokoly o přístupu Finské republiky a Švédského království k NATO

 více ►

Odměny vedoucích pracovníků MZV v roce 2022 za jednotlivé měsíce

Žádost o informace: Vážení, rád bych vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal o sdělení, v jaké výši a s jakým odůvodněním byly za měsíce leden až… více ►

.