Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci

 

(Archivní článek, platnost skončena 03.06.2020.)

Dne 1. července 2010 vstoupil v platnost Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Zákon, který završuje proces transformace ZRS ČR, obsahuje definice rozvojové spolupráce i humanitární pomoci a vymezuje pravomoci jednotlivých aktérů při jejich realizaci.

(Anglická verze Zákona zde.)

Zákon

ze dne 21.4. 2010,

o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE A HUMANITÁRNÍ POMOC POSKYTOVANÁ DO ZAHRANIČÍ

Hlava I

Základní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon stanoví podmínky pro uskutečňování zahraniční rozvojové spolupráce a poskytování humanitární pomoci do zahraničí hrazených ze státního rozpočtu a působnost orgánů státní správy a České rozvojové agentury v této oblasti.

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a)        zahraniční rozvojovou spoluprací souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je přispět k odstraňování chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění rozvojových cílů tisíciletí1), k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích,

b)        humanitární pomocí poskytovanou do zahraničí souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.

§ 3

Uskutečňování zahraniční rozvojové spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce se uskutečňuje způsobem, který naplňuje stanovené cíle, zejména realizací rozvojových programů a projektů, vysíláním expertů, poskytováním vládních stipendií ke studiu na vysokých školách v České republice, peněžními dary do zahraničí, finančními příspěvky zahraničním institucím, mezinárodním organizacím a integračním seskupením a poskytováním zvýhodněných půjček a úvěrů.

§ 4

Poskytování humanitární pomoci

Humanitární pomoc do zahraničí se poskytuje způsobem, který účinně naplňuje její cíle, zejména poskytnutím potřebného majetku ve formě daru do postižené oblasti (dále jen „materiální pomoc“), zapojováním do záchranných operací vysíláním záchranářů nebo odborníků s potřebným vybavením podle zákona o integrovaném záchranném systému (dále jen „záchranářská pomoc“), peněžními dary do zahraničí, příspěvky mezinárodním organizacím a integračním seskupením a projekty humanitární pomoci.

§ 5

Pravidla pro nakládání s prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci a na humanitární pomoc

(1)   Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc podle § 3 a 4 se považují za další výdaje podle zákona o rozpočtových pravidlech2).

(2)   Na financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci se nevztahují ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech o programech a jejich financování ze státního rozpočtu3).

(3)   Vláda stanoví, do jakého limitu nebude třeba jejího souhlasu k poskytnutí peněžního daru do zahraničí podle § 3 a 4.

Hlava II

Působnost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

§ 6

Orgány státní správy v rámci své působnosti uskutečňují zahraniční rozvojovou spolupráci v souladu s koncepcí a zásadami schválenými vládou.

§ 7

Ministerstvo zahraničních věcí

(1)   Ministerstvo zahraničních věcí v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce zejména

a)        předkládá vládě návrh koncepce a zásad zahraniční rozvojové spolupráce a její zhodnocení,

b)        připravuje roční plán zahraniční rozvojové spolupráce a předkládá jej vládě ke schválení,

c)        do výše limitu stanoveného vládou rozhoduje o poskytnutí peněžních darů do zahraničí,

d)       poskytuje finanční příspěvky zahraničním institucím podle zásad zahraniční rozvojové spolupráce,

e)        koordinuje činnost ostatních orgánů státní správy, které v rámci své působnosti uskutečňují zahraniční rozvojovou spolupráci,

f)         v souladu s právem Evropské unie podporuje české subjekty usilující o zapojení do realizace projektů v rámci rozvojové spolupráce ostatních dárců,

g)        zajišťuje hodnocení projektů zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

(2)   Ministerstvo zahraničních věcí poskytuje humanitární pomoc do států mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě. Při rozhodování o poskytování materiální a záchranářské pomoci postupuje v součinnosti s Ministerstvem vnitra.

(3)   Ministerstvo zahraničních věcí v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a poskytování humanitární pomoci do zahraničí spolupracuje s institucemi Evropské unie včetně zajištění výměny informací s Komisí Evropských společenství4).

§ 8

Česká rozvojová agentura

(1)   Zřizuje se Česká rozvojová agentura jako organizační složka státu, která plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

(2)   Funkci zřizovatele České rozvojové agentury vykonává Ministerstvo zahraničních věcí, z jehož rozpočtové kapitoly je činnost České rozvojové agentury hrazena.

(3)   Česká rozvojová agentura je účetní jednotkou.

(4)   Česká rozvojová agentura

a)        zajišťuje realizaci zahraniční rozvojové spolupráce v souladu s plánem zahraniční rozvojové spolupráce,

b)        zajišťuje podle požadavků Ministerstva zahraničních věcí realizaci projektů humanitární pomoci,

c)        poskytuje dotace subjektům v České republice v souladu s plánem zahraniční rozvojové spolupráce; jiné dotace může poskytnout pouze se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí.

§ 9

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských států Evropské unie a jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě. O poskytnutí humanitární pomoci informuje Ministerstvo zahraničních věcí.

§ 10

Správa státních hmotných rezerv

Správa státních hmotných rezerv podle požadavku Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra vytváří zásoby pro humanitární pomoc do zahraničí. Takto vytvořené státní hmotné rezervy zařadí do kategorie pohotovostních zásob.

Hlava III

Společná a přechodná ustanovení

§ 11

(1)   Organizační složky státu, které jsou účetními jednotkami a které na základě jiných právních předpisů hospodaří s majetkem státu5), jsou oprávněny tento majetek poskytnout pro účely humanitární pomoci do zahraničí na základě požadavku Ministerstva zahraničních věcí podle § 7 odst. 2 nebo Ministerstva vnitra podle § 9.

(2)   Ministerstvo vnitra je oprávněno pojistit majetek zasílaný do zahraničí při poskytování humanitární pomoci pro případ poškození nebo ztráty při přepravě.

(3)   Na nabývání majetku a nakládání s majetkem pro humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí se nevztahuje zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích6).

§ 12

(1)   Česká rozvojová agentura, zřízená opatřením Ministerstva zahraničních věcí dne 1. ledna 2008, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušuje.

(2)   Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází výkon práv a povinností, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, z České rozvojové agentury, zřízené opatřením Ministerstva zahraničních věcí dne 1. ledna 2008, na Českou rozvojovou agenturu zřízenou tímto zákonem.

(3)   Příslušnost k hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky, s nímž ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přísluší hospodařit České rozvojové agentuře, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou rozvojovou agenturu zřízenou tímto zákonem.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o integrovaném záchranném systému

§ 13

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1.      V § 7 odst. 2 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno j).

2.      V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo vnitra dále

a)        organizuje záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, složkami integrovaného záchranného systému nebo ústředními správními úřady,

b)        průběžně zajišťuje v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, funkci kontaktního místa pro vyžádání humanitární pomoci do zahraničí postiženým státem nebo mezinárodní organizací; tím není dotčena možnost vyžádání humanitární pomoci do zahraničí diplomatickou cestou, nebo oznámení vzniku závažné mimořádné události v zahraničí, která může ohrozit i území České republiky,

c)        informuje příslušné mezinárodní organizace o silách a prostředcích České republiky předurčených pro poskytování humanitární pomoci do zahraničí.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

3.      V § 7 odst. 5 se slova „v odstavcích 2 a 3“ nahrazují slovy „v odstavcích 2 až 4“.

ČÁST třetí

Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv

§ 14

V § 4 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 241/2000 Sb., se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , a pro materiální humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí2d).“

Poznámka pod čarou č. 2d zní: „2d) Zákon č. …/2009 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů.“.

ČÁST ČTvrtá

ÚČINNOST

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

 


1)       Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: „Evropský konsenzus“ (2006/C 46/01).

2)             § 7 odst. 1 písm. v) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

3)       § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 26/2008 Sb.

4)       Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci.

5)             Například zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

6)             Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

přílohy

Zákon o ZRS 391 kB pdf (Acrobat dokument) 2.3.2015

Act_on_Development_Cooperation_1 73 kB pdf (Acrobat dokument) 5.10.2010

.