Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

OBSE

 

Již Helsinský závěrečný akt z roku 1975 zakládající Konferenci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, předchůdkyni dnešní Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE, zahrnoval environmentální spolupráci mezi členskými státy, mj. s cílem zabránit možnému přeshraničnímu přenosu environmentálních problémů nebo špatnému zacházení s přírodními zdroji. Svou pozornost OBSE historicky upínala k zajištění udržitelné správy vody, zejména v přeshraničních oblastech, nebo bezpečnému odstraňování nebezpečného odpadu. Přispívala tak utvářet model, že právě společným hledáním řešení environmentálních problémů je možné hledat spolupráci mezi jinak znesvářenými skupinami v rámci státu či i mezi státy v rámci celých regionů.

Řešením otázek životního prostředí OBSE usiluje také o šíření demokratických hodnot, zejména pak zřizováním Aarhurských center od roku 2002 k prosazování většího zapojení občanů do rozhodování v environmentálních otázkách a zajištění jejich přístupu ke spravedlnosti v této oblasti.

Zřízením iniciativy ENVSEC (Environment and Security Initiative) v roce 2003 ve spolupráci s UNDP, UNEP, UNECE a REC k identifikaci environmentálních bezpečnostních rizik v oblastech jihovýchodní Evropy a střední Asie se OBSE zapojila i do řešení bezpečnostních výzev spojených se změnou klimatu. V rámci této iniciativy probíhají aktuálně projekty k identifikaci konkrétních ohnisek klimatických bezpečnostních rizik v oblastech Střední Asie, Kavkazu, východní Evropy a západního Balkánu, budování kapacit v oblasti klimatické bezpečnosti a draftování adaptačních strategií. Existuje předpoklad rozšíření těchto projektů i do partnerských zemí OBSE, zejména do zemí severní Afriky.

I když již v Madridské ministerské deklaraci o životním prostředí a bezpečnosti z roku 2007 OBSE uznala změnu klimatu jako dlouhodobou bezpečnostní výzvu, zvýšenou pozornost bezpečnostním dopadům změny klimatu věnuje OBSE, a to i v rámci iniciativy ENVSEC, zhruba od roku 2013.  Přelomová byla v tomto ohledu konference ke změně klimatu a bezpečnosti v rámci Bezpečnostních dnů OBSE v roce 2015, a zejména pak přijetí ministerského rozhodnutí o posílení spolupráce k potírání výzev svázaných se změnou klimatu v prosinci 2021.

V roce 2019 došlo z iniciativy Francie ke zřízení Skupiny přátel OBSE pro životní prostředí, jejímž cílem je posílit spolupráci v oblasti životního prostředí jako úsilí k prevenci konfliktu, budování vzájemné důvěry a dobrých sousedských vztahů. ČR patří k zakládajícím členům této skupiny. Česko také patří k nejstarším donorům a trvalým podporovatelům projektu klimatické bezpečnosti OBSE na západním Balkáně

.