Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízové služby pro občany Ruska a Běloruska

 

Česká republika přijala v reakci na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, podporované Běloruskou republikou, řadu opatření. Patří mezi ně i omezení vízových služeb pro občany Ruska a Běloruska.

Omezení se řídí nařízením vlády č. 55 (předchozí č. 200, č. 309 a č. 79) v návaznosti na zákon č. 175/2022 Sb. a navazuje na dřívější usnesení vlády ČR č. 254, o přijetí krizového opatření, a předchozí č. 130 a č. 152, přijatá bezprostředně po napadení Ukrajiny Ruskem.

Zákon č. 175/2022 Sb. umožňuje vládě nařízením stanovit, je-li to nezbytné z důvodu ochrany zahraničně politických zájmů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nepřijatelnost určitých vízových a pobytových žádostí podávaných na zastupitelských úřadech. Zároveň umožňuje vládě nařízením stanovit, na které žádosti a skupiny občanů třetí země se nařízení nevztahuje.

V souladu s nařízením vlády č. 200, ve znění jeho novel podle nařízení vlády č. 309 a č. 79, v návaznosti na zákon č. 175/2022 Sb., mohou občané Ruska a Běloruska žádat o tato víza / povolení k pobytu:

ŽÁDOST O KRÁTKODOBÉ SCHENGENSKÉ VÍZUM MŮŽE PODAT:

Rodinný příslušník občana EU v rozsahu:

● ● manžel / manželka občana EU

● ● rodič občana EU mladšího 21 let, o kterého občan EU skutečně pečuje

● ● potomek občana EU mladší 21 let

● ● potomek manžela/manželky občana EU mladší 21 let

● ● potomek nebo předek občana EU starší 21 let, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU nebo manželem/manželkou občana EU, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem do ČR ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt

● ● potomek nebo předek manžela/manželky občana EU starší 21 let, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU nebo manželem/manželkou občana EU, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem do ČR ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt

Pozn.: Ustanovení, která se vztahují na manžele, se rovněž vztahují i na stejnopohlavní registrované partnery.

občan Běloruska, který cestuje za účelem studia a zároveň je držitelem jednoho z následujících typů stipendia: (1) stipendium podle mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, (2) stipendijní program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, (3) stipendijní program EU nebo (4) nebo stipendium podle rozhodnutí vlády ČR

ŽÁDOST O DLOUHODOBÉ VÍZUM MŮŽE PODAT:

rodinný příslušník držitele doplňkové ochrany na území ČR v rozsahu uvedeném zde

občan Běloruska, který cestuje za účelem studia a zároveň je držitelem jednoho z následujících typů stipendia: (1) stipendium podle mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, (2) stipendijní program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, (3) stipendijní program EU nebo (4) nebo stipendium podle rozhodnutí vlády ČR

ŽÁDOST O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM SLOUČENÍ RODINY MŮŽE PODAT:

● manžel / manželka cizince s povoleným pobytem

● nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince s povoleným pobytem

● nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela/manželky cizince s povoleným pobytem

● nezletilé dítě, které (1) bylo cizinci s povoleným pobytem nebo jeho manželovi/manželce svěřen do náhradní rodinné péče nebo které (2) bylo osvojeno nebo (3) jehož poručníkem nebo manželem jehož poručníka je cizinec s povoleným pobytem, pokud se bude péče o dítě vykonávat v ČR

● osamělý cizinec starší 65 let nebo bez ohledu na věk cizinec, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem

● manžel/manželka azylanta (manželství vzniklo před vstupem azylanta na území ČR); nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě azylanta nebo manžela/manželky azylanta; nezletilé dítě, které bylo azylantovi nebo manželovi/manželce azylanta svěřeno do náhradní rodinné péče nebo které bylo osvojeno nebo jehož poručníkem nebo manželem jehož poručníka je azylant, pokud se bude péče o dítě vykonávat v ČR; rodič dítěte, kterému byl udělen azyl

ŽÁDOST O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU MŮŽE PODAT:

● nezletilé dítě držitele povolení k dlouhodobému pobytu v ČR za účelem společného soužití v ČR

● držitel potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě

ŽÁDOST O TZV. PŘENOS ŠTÍTKU MŮŽE PODAT:

● držitel dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu v ČR, který se nachází mimo ČR a jehož vízum/pobytová karta pozbyla platnost nebo který mimo ČR pobytovou kartu ztratil

ŽÁDOST O VÍZUM NEBO POVOLENÍ K POBYTU MŮŽE PODAT:

osoba, jejíž pobyt je v zájmu ČR, přičemž tento zájem osvědčuje ministr zahraničních věcí, a to výhradně v případech hodných zvláštního zřetele, je-li tento zájem náležitě prokázán a doložen důvěryhodným zdrojem. V praxi jde o žadatele, kteří jsou:

● ● prokazatelně v ohrožení života, potažmo bezpečnosti, v důsledku represe ze strany Ruské federace nebo Běloruské republiky, odporu proti režimu nebo jeho kritiky nebo v případě, kdy hrozí akutní nebezpečí pronásledování z politických či jiných důvodů, pokud se žadatel nenachází v bezpečné zemi – v takové situaci musí být udělení výjimky potvrzeno důvěryhodným zdrojem a dostatečně prokázáno

● ● držiteli Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě vydaného Ministerstvem zahraničních věcí podle usnesení vlády ze dne 8. prosince 2014 č. 1014

účastník Programu Občanská společnost

občan Běloruska, který je držitelem jednoho z následujících typů stipendia – (1) stipendium podle mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, (2) stipendijní program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, (3) stipendijní program EU nebo (4) nebo stipendium podle rozhodnutí vlády ČR – a bude v ČR studovat na základě dlouhodobého víza za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

 

Ve všech ostatních případech zastupitelské úřady ČR vízové a pobytové žádosti občanů Ruska a Běloruska nepřijímají.

 

Právní zdroje:

● Zákon č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

● Nařízení vlády č. 200 ze dne 22. června 2022, o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

● Nařízení vlády č. 309 ze dne 12. října 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

● Nařízení vlády č. 79 ze dne 22. března 2023, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

● Nařízení vlády č. 55 ze dne 21. února 2024, o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

Smlouva o fungování EU, zejm. § 347

 

Užitečné odkazy:

Nejdůležitější právní předpisy, které upřesňují působnost MZV a kterými se MZV řídí ve své činnosti

Program Občanská společnost

Portál Úřadu vlády ČR – Sankce vůči Rusku a Bělorusku

.