česky 

rozšířené vyhledávání

Důchody

Důchodové pojištění v ČR, starobní, invalidní a pozůstalostní důchody, nároky z ciziny – z EU a z ostatních smluvních států
 

V případě dotazů týkajících se důchodů můžete využít emailové adresy posta@mpsv.cz nebo posta@cssz.cz .

Důchodové pojištění (DP) v České republice (ČR)

V České republice důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele upravuje zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Dle tohoto zákona jsou vypláceny starobní, invalidní a pozůstalostní (vdovský, vdovecký a sirotčí) důchody. Účast na důchodovém pojištění je pro určitý okruh osob povinná. Za určitých podmínek je možné se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Další informace o DP v ČR:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Nárok na důchod a další dávky při pobytu v zahraničí - webové stránky ČSSZ zde.

Nároky na důchod v zemích Evropské unie (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP) a Švýcarsko

Podmínky pro účast na důchodovém pojištění a druhy dávek jsou upraveny národními předpisy každého státu.

Například: Každý stát, ve kterém jste byli pojištěni nejméně jeden rok, vám bude vyplácet starobní důchod. Předpokladem je, že splníte podmínky pro nárok na důchod dané právními předpisy tohoto státu, tj. dosažení důchodového věku a potřebné doby pojištění.  Informace k pojištění kratšímu než 1 rok najdete zde.

Jestliže jste například pracovali ve třech různých zemích, budou vám odděleně vypláceny tři starobní důchody.

V rámci EU platí pravidla (tzv. koordinační nařízení), která zajišťují osobám, které se rozhodly pracovat nebo bydlet v jiných členských státech, aby nebyly znevýhodněny nebo poškozeny na svých důchodových právech oproti osobám, které pracují nebo bydlí pouze v jednom členském státě.

Formuláře související s koordinací sociálního zabezpečení

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/evropska-unie.htm

Nároky na důchody v ostatních zemích - na základě bilaterálních smluv se třetími státy

V současné době má ČR uzavřené dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení s Albánií, Austrálií, Běloruskem, Bosnou a Herzegovinou (stará smlouva s Federativní republikou Jugoslávie), Černou Horou, Chille, Indií, Izraelem, Japonskem, Jižní Koreou, Kanadou, Makedonií, Moldavskem, Québecem, Ruskem, Srbskem, Sýrií, Tuniskem, Tureckem, Ukrajinou a USA.

V procesu rozpracování jsou smlouvy s Čínou, Mongolskem, nová smlouva s Bosnou a Herzegovinou, Brazílií, Ázérbájdžánem a Arménií.

Tabulka smluv obsahující oblasti, které smlouvy pokrývají: zde.

Při rozhodování o nároku na důchod v případě, že osoba získala doby pojištění v ČR a v některém ze smluvních států, se posuzuje nárok na důchod nejen podle českých vnitrostátních předpisů, ale současně i podle mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, kterou Česká republika s příslušným státem uzavřela.

Výplata důchodu osobě žijící v zahraničí se provádí po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití“, který je k dispozici v mnoha jazycích.

Další informace k mezinárodním smlouvám:

ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/mezinarodni-smlouvy