česky 

rozšířené vyhledávání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání v ČR, EU a EHP
 

Pracovní úrazy a nemoci z povolání v ČR

Osoba, která utrpěla pracovní úraz nebo se u ní projevila nemoc z povolání má podle českých právních předpisů nárok na nemocenské v případě pracovní neschopnosti nebo na invalidní důchod, pokud jí byla přiznána invalidita. Tyto dávky jsou poskytovány z nemocenského pojištění, resp. důchodového pojištění. V rámci odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání má zaměstnanec právo na náhradu škody od zaměstnavatele, který je pro tyto případy ze zákona pojištěn  u dvou stanovených pojišťoven, Kooperativa pojišťovna, a. s. nebo Česká pojišťovna, a.s. (https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele)

Evropská unie a Evropský hospodářský prostor

Dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání patří mezi oblasti sociálního zabezpečení, které jsou kryty koordinačními nařízeními. Tato koordinační nařízení ponechávají rozdíly mezi jednotlivými národními systémy a pouze upravují ta národní pravidla, která jsou pro migrující osoby nevýhodná, stanoví základní pravidla a obsahují normy kolizní, které řeší přeshraniční poskytování dávek osobám při jejich migraci v rámci Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Poskytování  dávek v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání se řídí právními předpisy toho členského státu, ve kterém je daná osoba pojištěna v okamžiku, kdy došlo k pracovnímu úrazu nebo k onemocnění nemocí z povolání, bez ohledu na místo trvalého či přechodného pobytu.

 V případě, že se u osoby projeví nemoc z povolání poté, co vykonávala činnost způsobilou vyvolat tuto nemoc ve více členských státech, jejichž předpisům v době výkonu podléhala, budou dávky v nemoci z povolání (ať už peněžité či věcné) vypláceny výhradně státem, kde byla předmětná činnost vykonávána naposledy.

Informace o podmínkách v jednotlivých státech lze nalézt zde:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=864&langId=cs

Další údaje o jednotlivých systémech sociálního zabezpečení lze nalézt na webových stránkách Evropské komise a zejména na webových stránkách nositelů pojištění v jednotlivých státech.