česky 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství na Slovensku

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se předkládá při uzavření manželství státního občana České republiky v cizině. Předložení tohoto vysvědčení může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství… více ►

Zápis manželství a vystavení českého oddacího listu

Pokud občan České republiky uzavře manželství v zahraničí, je potřeba, aby manželství registroval v České republice. Změna příjmení, ke které došlo v souvislosti s uzavřením manželství, má vliv na platnost cestovního pasu (cestovní pas platí… více ►

Zápis narození dítěte

Pokud se v zahraničí narodí dítě a alespoň jeden z rodičů je státním občanem České republiky, nabylo toto dítě ze zákona české státní občanství. Českým občanem se stává od narození nebo od data uznání otcovství občanem ČR. Aby mohly být dítěti… více ►

Zápis rozvodu a vystavení českého oddacího listu s doložkou o rozvodu

Pokud se občan České republiky rozvede v zahraničí, je potřeba, aby rozvod registroval v České republice. Žádost o zápis rozvodu může český občan podat u příslušného českého úřadu, který zapisoval jeho sňatek, u zvláštní matriky v Brně, byl-li… více ►

Zápis úmrtí a vystavení českého úmrtního listu

Pokud zemře občan České republiky v zahraničí, je v zájmu pozůstalých, zejména za účelem vyřizování rodinných i majetkoprávních záležitostí v ČR, podat žádost o zápis úmrtí do zvláštní matriky v Brně. Výsledkem procesu vyřízení žádosti je zápis… více ►

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě (státnímu občanu ČR) pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců. O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle trvalého,… více ►

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

Matriční doklady (tj. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela… více ►