česky 

rozšířené vyhledávání

Dovoz zbraní

Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území ČR nebo provézt územím ČR zbraň kategorie A,B nebo C nebo střelivo do této zbraně je možné pouze na základě povolení. Tímto povolením je zbrojní průvodní list (dale jen ZPL).

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým a právnickým osobám vydat zastupitelský úřad ČR, a to v těchto případech:

 1. trvalý dovoz zbraně kategorie A, B, C nebo střeliva do této zbraně na území České republiky za předpokladu, že se jedná o trvalý dovoz neobchodního charakteru (tj. trvale dovážené zbraně nebo střelivo, které nejsou určeny pro podnikatele v oboru zbraní a střeliva, který hodlá tyto předměty trvale dovézt v rámci vlastních obchodních aktivit),
 2. tranzit zbraně kategorie A, B, C nebo střeliva do této zbraně územím České republiky za předpokladu, že se jedná o tranzit neobchodního charakteru (tj. tranzit, který není uskutečňován mezi podnikateli v oboru zbraní a střeliva v rámci jejich obchodních aktivit).

 

Zbrojní průvodní list nemusí být předložen u zbraní kategorie B,C a střeliva do této zbraně, pokud je držitel z členské země EU, je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou a může uvést důvod své cesty.

 

Cestující ze třetí země, který cestuje do členského státu EU, musí při kontrole na vnější hranici EU předložit povolení příslušného orgánu každého členského státu, na jehož území nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo střelivem cestovat.

 

V případě dovozu zbraní a střeliva kategorie A,B.C obchodního charakteru se ZPL nevydává.

 

Náležitosti k vydání ZPL pro trvalý dovoz:

 • vyplněná žádost na předepsaném tiskopisu
 • cestovní pas nebo občanský průkaz k ověření totožnosti žadatele
 • zbrojní pas nebo zbrojní licence
 • uhrazení správního poplatku ve výši 800 CZK (nebo v EUR dle platného kurzu)

 

Držitel ZPL pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně nebo střeliva do této  zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.

 

 

Náležitosti k vydání ZPL pro tranzit:

 • vyplněná žádost na předepsaném tiskopisu
 • souhlas příslušných státních orgánů země, do které se uskutečňuje trvalý vývoz, s překladem do českého jazyka vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Tato povinnost se nevztahuje na souhlas vyhotovený ve slovenském jazyce.
 • úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je tranzit uskutečňován za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na střelecké souteži (Pozn.: Fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím ČR za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, které jsou držiteli evropského zbrojního pasu, může ZPL vydat také útvar policie na hraničním přechodu).
 • cestovní pas nebo občanský průkaz k ověření totožnosti žadatele
 • zbrojní pas nebo zbrojní licence
 • uhrazení správního poplatku ve výši 800 CZK (nebo v EUR dle platného kurzu). Pozn.: Od tohoto správního poplatku jsou osvobozeni cizinci přijíždějící do ČR na pozvání nebo se souhlasem vlády ČR nebo Parlamentu ČR a také jsou od něj osvobozeny osoby účastnící se mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.  Od poplatku jsou osvobozeny rovněž zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

 

Lhůty pro vydání zbrojního průvodního listu

Na řízení o vydání zbrojního průvodního listu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona. Obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.
 

Doba platnosti ZPL

Zbrojní průvodní list se vydává s dobou platnosti nejvýše 3 měsíce, nebo i na dobu kratší, po kterou se zbraň nebo střelivo bude nacházet na území České republiky (§ 51 odst. 4 zákona o zbraních). Jeho doba platnosti se neprodlužuje; po jejím uplynutí je na základě žádosti doložené potřebnými doklady vydáván zbrojní průvodní list nový. Po skončení nebo zániku platnosti dosavadního dokladu je potřeba opětovně požádat o jeho vydání podle stejných podmínek.
 

Účastníci řízení o vydání zbrojního průvodního listu

V řízení o vydání zbrojního průvodního listu je účastníkem správního řízení jen žadatel o vydání tohoto dokladu - fyzická nebo právnická osoba. V řízení může být žadatel zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

 

Opravné prostředky

Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Opravné prostředky lze uplatnit v souladu s tímto zákonem.