česky  english 

rozšířené vyhledávání

Světová zdravotnická organizace

Světová zdravotnická organizace je samostatnou agenturou v rámci systému Organizace spojených národů. Byla založena v roce 1946. ČR se stala jejím členem v roce 1993 jako jeden z nástupnických států Československa, které bylo zakládajícím členem.
 

WHO, jehož sídlem je Ženeva, má dnes 194 členských států, které jsou rozděleny do šesti regionů. Generálním ředitelem organizace je  Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus, který byl do funkce jmenován s účinností od 1. července 2017 Světovým zdravotnickým shromážděním na pětileté období. Sídlo Evropské regionální kanceláře WHO se nachází v Kodani. Regionálním ředitelem WHO pro Evropu je od 1. února 2020 Dr. Hans Henri P. Kluge.

Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při přípravě národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče. Role WHO je nezastupitelná jak při snižování incidence infekčních onemocnění tak i během epidemiologické činnosti expertů v místě výskytu. Význam WHO stoupá i v kontextu narůstajícího nebezpečí bioterorismu a při řešení dalších krizových událostí a humanitární pomoci.

Aktivity WHO jsou shrnuty v následujících bodech:

  • Podpora zdraví
  • Podpora zdravotní bezpečnosti
  • Upevňování zdravotnických systémů
  • Uplatňování výzkumu a dosažených poznatků při formulování priorit a strategií
  • Posilování spolupráce
  • Snaha o zkvalitnění práce organizace

Činnost WHO je směrována k naplnění Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), které vyjadřují závazek členských zemí OSN k potlačení chudoby, zvýšení životní úrovně a podpoře rozvojových zemí.

Nejvyšším orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáždění (World Health Assembly – WHA), které se každoročně koná v květnu v Ženevě za přítomnosti ministrů zdravotnictví všech členských států. Úkolem WHA je schválit program a rozpočet WHO na příští dva roky a projednat důležité otázky zdravotní politiky. Vlastní jednání WHA probíhá formou plenárního zasedání a dále jednání ve dvou technických výborech. Dvakrát ročně také zasedá výkonná rada WHO (Executive Board – EB) složená z odborníků členských států WHO. EB má 34 členů, kteří jsou voleni na tříleté období z řad členských států WHO. Výkonná rada má za úkol usnadňovat práci WHA a implementovat jeho rozhodnutí a strategie.

www.who.int

WHO a COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

ČR a WHO

Kancelář WHO v České republice (WHO Country Office) se nachází v Praze. Vedoucím kanceláře je Dr. Srđan Matić. Kancelář zajišťuje především vzájemnou informovanost poskytováním údajů týkajících se situace ve zdravotnictví. Jejím důležitým úkolem je distribuce informací a materiálů WHO partnerům v České republice. Kancelář WHO ovlivňuje také tvorbu zdravotní politiky na národní i regionální úrovni. Nedílnou součástí tohoto úkolu je zajištění plnění smlouvy o spolupráci mezi WHO/EURO a Ministerstvem zdravotnictví ČR, která se uzavírá na dvouleté období s ohledem na realizaci společných projektů. ČR se v nich zaměřuje např. na zdravé stárnutí, primární péči, nepřenosná onemocnění, připravenost na pandemie a epidemie, či e-health.

https://www.euro.who.int/en/home

https://www.euro.who.int/en/countries/czechia/who-country-office

Sekce WHO na SM Ženeva

Pracovníci sekce WHO na Stálé misi v Ženevě spolupracují s řídícími orgány WHO a podílejí se na koordinacích postojů Evropské unie, které pak země EU společně prosazují v rámci WHO. Po dobu českého předsednictví v Radě EU řídí Česká republika veškerá jednání EU a ve vztahu k WHO je hlavním partnerem.

76. zasedání Světového zdravotnického shromáždění

Ve dnech 21. až 30. května v Ženevě proběhlo Světové zdravotnické shromáždění (WHA). Jde o nejvyšší orgán Světové zdravotnické organizace (WHO) zahrnující všechny její členské státy. více ►

Světové zdravotnické shromáždění schválilo rezoluci k ruské agresi

thumb

Ve dnech 22. až 28. května se konalo Světové zdravotnické shromáždění, které projednalo řadu odborně zaměřených bodů, ale i důležité zahraničně-politické otázky. více ►

EU podpořila rezoluci Regionálního výboru WHO pro Evropu ke zdravotní situaci na Ukrajině

thumb

V kontextu ruské agrese vůči Ukrajině je kladen důraz také na její dopady na zdraví a zdravotnické systémy. 10. května proběhlo zvláštní zasedání Regionálního výboru WHO pro Evropu. Na něm 43 z 53 států regionu, vč. všech členských států EU… více ►

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch promluvil na Světovém zdravotnickém shromáždění

thumb

Ve dnech 18. a 19. května 2020 se uskutečnilo 73. zasedání Světového zdravotnického shromáždění. Poprvé v historii Světové zdravotnické organizace (World Health Organization) se její vrcholné zasedání uskutečnilo virtuální formou. více ►

Data a informace WHO ke COVID-19

thumb

Světová zdravotnická organizace (WHO) v Ženevě průběžně poskytuje aktuální a ověřené informace ke COVID-19. Stálá mise upozorňuje na následující užitečné zdroje. více ►

Česká republika darovala 6 milionu korun na boj proti koronaviru

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR se rozhodlo zapojit do boje s koronavirem COVID-19 a věnovalo finanční příspěvek ve výši 6 milionu korun Světové zdravotnické organizaci (WHO) jako výraz globální solidarity. více ►

WHO – EB 136 návrh rozhodnutí předložený Českou republikou přijat

Ve dnech 26.1. až 3.2. se konalo 136. zasedání Výkonného výboru WHO. více ►