english  česky 

rozšířené vyhledávání

Změna jména nebo příjmení

Povolení změny jména nebo příjmení

 1. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení bude posuzována příslušným obecním úřadem pověřeným vedením matriky podle Vašeho místa trvalého bydliště (popř. posledního trvalého bydliště) v České republice.
 2. Tato agenda je vyřizována pouze během předem sjednaných schůzek. Informace ke sjednání schůzky na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Londýně naleznete v sekci Konzulát a víza - Kontakty.
 3. Je třeba předložit:
 • vyplněnou Žádost o povolení změny jména nebo příjmení /formulář č. 19 pro zletilé nebo formulář č. 20 pro nezletilé/;
 • doklad o státním občanství České republiky (k dokladu se přikládá Prohlášení o tom, že jste od vydání tohoto dokladu nepozbyl/a české státní občanství), popř. vyplněný dotazník ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení (vydání osvědčení je zpoplatněno dle položky č. 159a Sazebníku poplatků);
 • rodný list, popř. oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství;
 • rodné listy nezletilých dětí a osvojenců, na které se změna vztahuje;
 • v případě, že manžel/partner státního občana České republiky je cizinec, je nutné v žádosti rovněž uvést datum uzavření sňatku/registrovaného partnerství a souhlas druhého manžela/partnera s žádostí, popř. kdy došlo ke změně jména či příjmení v cizině;
 • k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení (nezletilí), do níž jsou zahrnuty nezletilé děti, se připojí písemný souhlas druhého rodiče/partnera s podáním žádosti,
 • k žádosti o zápis cizího rozhodnutí státní občan České republiky předloží také cizí rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení opatřené doložkou o nabytí právní moci a úředním překladem do češtiny;
 • je-li žadatel ženatý/vdaná, může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů. Pokud již o změně příjmení jednoho manžela bylo rozhodnuto, je třeba doložit doklad o této změně s apostilou a překladem do češtiny,
 • změna jména a příjmení (kromě změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení) je zpoplatněna dle položky 154b Sazebníku poplatků.

 

V případě, že došlo ke změně jména nebo příjmení v cizině v době, kdy žadatel nebyl státním občanem České republiky, není třeba žádat o povolení změny jména nebo příjmení český matriční úřad, nýbrž postačí požádat o zápis cizího rozhodnutí do matriky v České republice.

přílohy

Žádost o změnu jména nebo příjmení - zletilí 33 KB PDF (Acrobat dokument) 11.9.2016

Žádost o změnu jména nebo příjmení - nezletilí 33 KB PDF (Acrobat dokument) 11.9.2016