english  česky 

rozšířené vyhledávání

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Informace o možnosti ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu v ČR.

Sdělení může podat:

  • občan České republiky starší 15 let
  • zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
  • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR

Sdělení lze podat:

  • osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu, nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas
  • v listinné podobě  s úředně ověřeným podpisem občana
  • formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem
  • prostřednictvím datové schránky


K žádosti je nutné připojit kopii platného dokladu totožnosti.

Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky na příslušný úřad v ČR.

Ukončení trvalého pobytu podléhá správnímu poplatku dle položky 158b.

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

Pokud tak neučiní, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o skončení platnosti občanského průkazu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.

Pozn.:

Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

přílohy

Sdeleni_o_ukonceni_trvaleho_pobytu_na_uzemi_Ceske_republ... 178 KB PDF (Acrobat dokument) 3.11.2023