Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Projektový cyklus, logo

 

Níže shrnujeme hlavní body realizace projektů, včetně požadavků na viditelnost.

Výzva 

Výzva pro předkládání návrhů projektů v rámci dotačního titulu Programu transformační spolupráce bývá zpravidla zveřejňována v průběhu září předcházejícího roku. Potenciální realizátoři podávají na základě výzvy své projektové návrhy prostřednictvím systému Grantys (přístup zde: GrantYS). Okruh přípustných žadatelů a rozsah požadované dokumentace jsou vždy zveřejněny v příslušné dotační výzvě, stejně jako požadovaný podíl vlastních zdrojů pro realizaci projektu. 

Projekty jsou následně hodnoceny výběrovou komisí a na základě předem stanovených kritérií  – relevance tématu, kapacita realizátora, účelnost vynaložených prostředků, proveditelnost, udržitelnost a forma zpracování návrhu. O výsledcích jsou předkladatelé informováni nejčastěji na přelomu roku. 

Dohadovací proces 

S úspěšnými žadateli je následně veden dohadovací proces. V jeho rámci musí žadatelé doplnit vybrané dokumenty pro vydání Rozhodnutí o udělení dotace a případně projekt upravit, pokud to doporučila výběrová komise. V případě, že žadatel projektu nedoloží požadované dokumenty, neprovede požadované úpravy či ztratí o realizaci projektu zájem, jsou osloveni žadatelé z tzv. rezervního seznamu. 

Realizace projektu 

Projekt je realizován v průběhu celého roku. Dotaci žadatel získá ve dvou splátkách. První po vydání Rozhodnutí o udělení dotace, druhou po předložení průběžné zprávy v polovině implementačního období. Do poloviny února následujícího roku pak žadatel musí předložit závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně finančního vypořádání dotace a externího auditu a vrátit případné nevyčerpané prostředky.  

Monitoring 

Monitoring realizace projektu provádějí pracovníci příslušného zastupitelského úřadu, případně pracovníci odboru lidských práv a transformační politiky. Realizátor má povinnost informovat zastupitelský úřad o svých aktivitách v zemi tak, aby bylo možné monitoring naplánovat.  

Viditelnost 

Pokud tomu nebrání zásadní důvody, které jsou předem odsouhlaseny, je realizátor povinen činit kroky k maximální viditelnosti české podpory projektu. Realizátor používá na příslušných materiálech (pozvánky, program, publikace, web atd.) logo programu, na pořádané akce zve zástupce českého zastupitelského úřadu v zemi, o projektu informuje prostřednictvím svých infomačních kanálů a sociálních sítí.

 

Seznam aktuálních výzev naleznete zde.

V případě dalších dotazů se obracejte na trans(zavináč)mzv.cz nebo telefonicky na Odbor lidských práv a transformační spolupráce (224 182 311)

.