македонски  english  česky 

rozšířené vyhledávání

2. Voličský průkaz

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím může hlasovat na území ČR na základě voličského průkazu. O vydání voličského průkazu je nutno naše velvyslanectví požádat.

 

Podrobné informace o voličských průkazech naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

Kde lze o voličský průkaz žádat

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

O vydání voličského průkazu je možno požádat písemně nebo osobně. Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář, je možné však využít níže uvedený formulář.

Jak a do kdy lze žádost podat

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do dle aktuálního data voleb

-    na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo

-    v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do aktuálního data  do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

Kdy volič průkaz dostane

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb. Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (aktuálního data). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Na základě takto vydaného voličského průkazu může volič hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

 

Žádost o vystavení voličského průkazu (DOCX, 19 KB) 

 

K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je nutné se předem objednat emailem na adrese consulate_skopje@mzv.cz. 

přílohy

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 15.3.2021