македонски  english  česky 

rozšířené vyhledávání

Matriční a státoobčanská agenda

Pro vyřízení matriční a státoobčanské agendy vám doporučujeme si sjednat předem schůzku.

Objednat se můžete prostřednictvím e-mailu: skopje.consulate@mzv.gov.cz

Nezapomeňte připsat vaše telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat.
 

Osvědčení o státním občanství ČR

K žádostem o vydání českého rodného a oddacího listu a také v některých dalších případech budete potřebovat předložit aktuální osvědčení o státním občanství ČR. Pokud takový dokument nemáte nebo je starší než 1 rok, budete si muset požádat o nový. K tomu je nutné vyplnit dotazník pro dospělé (DOC, 39 KB) nebo dotazník pro děti (DOC, 42 KB) ke zjištění státního občanství České republiky,  formulář Žádost o zjištění státního občanství ČR (DOCX, 20 KB)formulář Prohlášení o rodičích (DOC, 28 KB) a uhradit poplatek 150,- Kč, resp. jeho aktuální ekvivalent v eurech.

Dále potřebujete:

- rodný list, oddací list popř. doklad o vzniku partnerství, popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera osoby, o jejíž státní občanství se jedná,

- rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popř. doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli (má-li tyto doklady žadatel k dispozici),

- dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popř. i dalších předků (má-li žadatel tyto doklady k dispozici),

- doklad o osvojení, došlo-li k osovojení osoby o jejímž státním obřanství se jedná, občanem České republiky,

- doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství,

- případně další doklady, které jsou podtstané pro zjištění státního občanství České republiky žadatele.

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

 

Oddací list

K tomu, abyste získali český oddací list, je nutné vyplnit formulář Zápis manželství (DOC, 46 KB) (podání žádosti je zpoplatněno ekvivalentem částky 200,- Kč v eurech). Dále nám budete muset předložit ověřenou kopii originálu vašeho makedonského oddacího listu a jeho ověřený překlad do českého jazyka, aktuální osvědčení o státním občanství ČR, váš český rodný list (pokud jsou oba manželé českými státními občany, vyžadují se české rodné listy obou manželů).

Formulář - Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (DOC, 28 KB)

Rodný list

Pro získání českého rodného listu je nutné vyplnit formulář Zápis narození (DOC, 41 KB)(podání žádosti je zpoplatněno ekvivalentem částky 200,- Kč v eurech). Dále od vás budeme potřebovat ověřenou kopii originálu makedonského rodného listu a jeho ověřený překlad do českého jazyka, platné osvědčení o státním občanství ČR, originály českých rodných listů obou rodičů (příp. ověřené kopie originálů srbských rodných listů obou rodičů a jejich ověřené překlady do českého jazyka), u dětí narozených za trvání manželství český oddací list rodičů.

Formulář - Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (DOC, 30 KB)

 

Formulář Dotazník k žádosti o zaslání matričního dokladu z ČR (DOCX, 16 KB)

 

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

Pokud potřebujete vydat kopii českého rodného/oddacího/úmrtního listu, protože jste původní doklad ztratili nebo jej nemůžete najít, či potřebujete rodný list své matky/otce, popř. musíte úřadům doložit úmrtní list přímého příbuzného, lze kdykoli požádat o vystavení duplikátu požadovaného matričního dokladu.
Duplikát matričního dokladu se vydává za poplatek  (300,- Kč) na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba, jejíž matriční doklad má být vydán a nebo osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání matričního dokladu. Příbuzenský vztah je nutno doložit rodnými listy.
K podání žádosti o vydání duplikátu je nutné předložit:

1. Vyplněnou Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu (PDF, 169 KB)
2. Kopii Vašeho dokladu totožnosti (cestovní pas, řidičský nebo občanský průkaz) – předkládá se kopie datové stránky (stránka s fotografií a údaji o držiteli)
3. Pokud nejste osobou, jejíž matriční doklad má být vydán, přiložte na samostatném papíru žádost s odůvodněním potřeby vydání duplikátu matričního dokladu a doložte prosím doklady potvrzující příbuzenský vztah s osobou, jejíž doklad má být vydán.
 
Jakmile nám bude z České republiky doklad doručen, můžete si jej osobně převzít na velvyslanectví a nebo Vám bude zaslán na Vámi udanou adresu v žádosti.

Pasová agenda - Cestovní doklady

Konzulární oddělení ZÚ Skopje pasovou agendu nevyřizuje a je třeba se obrátit na ZÚ ČR v Bělehradě, Tiraně, Aténách nebo Sofii.

 

přílohy

dotazník pro dospělé 39 KB DOC (Word dokument) 9.6.2016

dotazník pro děti 41 KB DOC (Word dokument) 9.6.2016

Žádost o zjištění státního občanství ČR 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.6.2016

Prohlášení o rodičích 28 KB DOC (Word dokument) 9.6.2016

Zápis manželství 46 KB DOC (Word dokument) 9.6.2016

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru 28 KB DOC (Word dokument) 9.6.2016

Zápis narození 40 KB DOC (Word dokument) 9.6.2016

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru 29 KB DOC (Word dokument) 9.6.2016