česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární ochrana

Konzulární ochrana je poskytována v souladu se Zákonem č. 150/2017 Sb.  občanům České republiky, kteří se nacházejí v zahraničí a zahrnuje pomoc zejména:

a) v případě omezení osobní svobody,

b) obětem trestných činů,

c) v případě nouze,

d) v souvislosti s úmrtím,

e) nezletilým nacházejícím se v zahraničí bez doprovodu,

f) při mimořádné události v zahraničí, je-li zasažen větší počet osob.

 

Občan omezený na osobní svobodě musí o pomoc požádat. Nezbytná pomoc se poskytuje občanu, který se stal obětí trestného činu, rovněž pokud o to požádá. Trestný čin je třeba oznámit příslušným místním orgánům, v případě potřeby generální konzulát poskytne nezbytnou součinnost. Pomoc se poskytuje občanovi, který se v zahraničí ocitl v nouzi v důsledku události hodné zvláštního zřetele, jako je zejména závažné onemocnění, hospitalizace, úraz, havárie, odcizení nebo ztráta dokladů, anebo úmrtí blízké osoby, pokud o to požádá a není schopen řešit svou situaci vlastními silami. Stavem nouze není, pokud občan přicestoval do zahraničí bez dostatečných finančních prostředků na cestu a pobyt. Poskytnutí pomoci je možné odmítnout, jestliže žádající občan neposkytuje konzulárnímu úředníkovi odpovídající součinnost.