česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ověřovací agenda

Legalizace je úřední ověření skutečnosti, že určitá osoba listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině uznala za vlastní. Pro ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem se používá vidimace. V případě, že je nutné listinu použít v zahraničí, pak se k jejímu ověření využívá superlegalizace.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Ověření podpisu

Pravost podpisu lze ověřit pouze za osobní přítomnosti žadatele, ten musí předložit platný doklad totožnosti s fotografií (cestovní pas, občanský průkaz, příp. anglický pas). Žadatel se podepíše za přítomnosti konzulárního pracovníka, nebo uzná svůj podpis za vlastní. Za ověření podpisu se vybírá poplatek v hotovosti v GBP dle aktuálního kurzu (položka 150a). Pro ověření podpisu je nezbytné si sjednat schůzku. Nelze ověřit pravost podpisu na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text.  

 

Ověření kopie nebo opisu listiny

Ověřuje se shoda opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možno ověřit také shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis. Úkon nelze provést u kopie průkazu (občanského průkazu, cestovního pasu, vojenského průkazu), vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby. Ověření listiny nelze uskutečnit, pokud obsah listiny není možné spolehlivě posoudit, také pokud je listina svým obsahem v rozporu se zákony ČR nebo v rozporu s právním řádem státu působnosti, či jsou-li v listině změny, vsuvky, škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

 

Ověření správnosti překladu veřejné listiny

Překlady veřejných listin se neprovádí, pouze se ověřuje jejich správnost. Zastupitelský úřad může ověření správnosti překladu veřejné listiny odmítnout, neovládá-li konzulární úředník v dostatečné míře jazyk, v němž je listina sepsána, nebo jestliže úřady státu působnosti zastupitelského úřadu překlady vyhotovené nebo ověřené na zastupitelském úřadě neuznávají. Kontakty na soudní překladatele působící ve Velké Británii naleznete v  seznamu překladatelů.

Ověřování listin vydaných orgány ČR pro jejich použití v zahraničí

Informace k postupu při ověřování listin vydaných orgány ČR pro jejich použití v zahraničí (po kliknutí budete přesměrováni na stránky legalizačního oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČR).