česky 

rozšířené vyhledávání

Oblast zdravotního pojištění

Účast v českém systému, odhlášení z pojištění, znovuobnovení pojištění, nárok českých pojištěnců na zdravotní péči v cizině

Účast v českém systému veřejného zdravotního pojištění:

V českém systému veřejného zdravotního pojištění je ze zákona pojištěn každý, kdo splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. je v České republice hlášen k trvalému pobytu

 2. je zaměstnán zaměstnavatelem se sídlem v ČR a jeho příjem podléhá zdanění dle zákona o dani z příjmů

Výjimečně nemusí být osoba, splňující výše uvedené podmínky (trvalý pobyt nebo zaměstnání), v ČR pojištěna, a to za následujících podmínek:

 1. pokud je na základě evropského práva přednostně pojištěna v jiném členském státě EU, EHP, Švýcarsku.

 2. Typicky jde o situaci, kdy osoba v jiném státě pracuje (je zaměstnaná nebo podniká) a v ČR bydlí.

- Méně typickou je situace, kdy osoba přesune bydliště do jiného státu EU, EHP, či Švýcarska, aniž by vykonávala výdělečnou činnost (u neaktivní osoby je pro určení státu pojištění rozhodující skutečné bydliště).

- Další skupinou osob, které sice splňují národní podmínky pro účast v systému zdravotního pojištění, ale jsou z něj přesto vyňaty, jsou nezaopatření rodinní příslušníci (děti, neaktivní manžel/ka) pracovníka, vykonávajícího výdělečnou činnost na území jiného členského státu EU, EHP, či Švýcarska.

- poslední skupinou osob, které sice splňují národní podmínky pro účast v systému zdravotního pojištění, ale jsou z něj přesto vyňaty, jsou příjemci důchodu pouze z jiného členského státu EU, EHP, či Švýcarska a jejich nezaopatření rodinní příslušníci

 1. pokud se odhlásila z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí. Takovým pobytem se rozumí pobyt, trvající nepřetržitě déle než 6 měsíců.

Oznamovací povinnost

Pokud nastane jakákoliv situace, která může mít vliv na účast nebo ukončení účasti ve zdravotním pojištění (zahájení činnosti v jiném státě, přestěhování do jiného státu, apod.), je pojištěnec povinen změnu zdravotní pojišťovně do 8 dnů nahlásit.

Odhlášení z českého pojištění nebo oznámení o ukončení českého pojištění

Odhlášení z titulu dlouhodobého pobytu v zahraničí

Pokud pojištěnec ví, že se bude dlouhodobě zdržovat v cizině (déle než 6 měsíců) může se na toto období odhlásit z pojištění. Nejde o povinnost, ale o možnost. Oznámení o odhlášení musí na své zdravotní pojištovně učinit písemně a předem. Zároveň je nutné odevzdat průkaz pojištěnce. Po návratu do ČR a obnovení účasti v pojištění musí pojištěnec prokázat, že byl po celou dobu v jiném státě zdravotně pojištěn (za pojištění je uznáváno i soukromé cestovní pojištění). Za doby, po které není pojištění prokázáno, je nutné dodatečně doplatit pojistné do českého veřejného systému. Po dobu odhlášení ze systému nemůže být za odhlášeného pojištěnce hrazena žádná zdravotní služba.

Oznámení o ukončení pojištění

Pokud začal pojištěnec v důsledku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí podléhat předpisům jiného členského státu Evropské unie, EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island), Švýcarska, nebo smluvního státu, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit své dosavadní české zdravotní pojišťovně. Současně by měl vrátit český průkaz pojištěnce.

Další postup a rozsah nároků na zdravotní péči na území ČR závisí na tom, zda zůstalo zachováno bydliště na území ČR.

Ve složitějších situacích (souběžná činnost, vyslání zaměstnavatelem do jiného státu apod.) by měl svou situaci z hlediska zachování účasti v pojištění zkonzultovat se zdravotní pojišťovnou, Českou správou sociálního zabezpečení, popřípadě Kanceláří ZP 

Ukončení trvalého pobytu v ČR

V případě rozhodnutí o trvalém přestěhování do jiného státu lze zrušit trvalý pobyt na území ČR. V takovém případě bude osobě ukončeno i české veřejné zdravotní pojištění

Znovuobnovení zdravotního pojištění

Ukončení výdělečné činnosti v jiném státě EU, EHP, Švýcarsku či smluvním státě

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě se v případě trvajícího trvalého pobytu v ČR automaticky obnovuje účast v českém zdravotním pojištění. O ukončení činnosti v jiném státě je pojištěnec povinen neodkladně informovat českou zdravotní pojišťovnu. Bude muset prokázat doby pojištění v jiném státě. Pro tento účel si může sám na příslušné instituci, u které byl pojištěn, vyžádat potvrzení dob pojištění E104, nebo S041. Potvrzení si může ze zahraničí vyžádat i česká ZP, tento postup může být ale zdlouhavější. Za potvrzené doby pojištění v jiném státě nemůže být v ČR vymáháno pojistné.    

Obnovení nebo získání trvalého pobytu v ČR

         V případě obnovení trvalého pobytu v ČR (typicky v případě českých občanů, vracejících se z emigrace) dojde k obnovení českého veřejného zdravotního pojištění. Na obnovení trvalého pobytu mají čeští občané nárok, tj, na rozdíl od cizinců nemusí splnit podmínku určité délky pobytu na území. Je nutné vybrat si pro obnovení pojištění jednu ze zdravotních pojišťoven.

Situace může být komplikovanější v případě, kdy jde o příjemce důchodu z jiného státu:

 • Příjemce důchodu ze státu EU, EHP, Švýcarska

  Pokud je pobírán pouze důchod z jiné členské země, měl by být důchodce bez ohledu na občanství stále pojištěn v daném státě a v ČR bude u české ZP pouze registrován na základě zahraničního nárokového dokladu. V ČR bude disponovat nárokem na plný rozsah péče, jaký mají čeští pojištěnci (náklady budou českou registrující ZP účtovány následně do zahraničí, Pro tento účel je nutné od zahraniční pojišťovny vyžádat doklad S1, nebo E121.

  Typicky u osob, vracejících se z emigrace, je ovšem vhodné také ověřit, zda neexistuje nárok na dílčí důchod český za doby důchodového pojištění v Česku (Československu).

  Pokud je totiž přiznán český důchod (byť by šlo o malý, dílčí důchod), zůstane osoba pojištěna pouze v ČR a zahraniční pojištění bude ukončeno. Pro tento účel je nutné zvolit českou ZP.  Plátcem pojistného bude stát.    

 • Příjemce důchodu ze státu mimo EU, EHP a Švýcarsko

  Pokud je pobírán důchod pouze z jiného, nečlenského státu (typicky USA, JAR) a dojde k obnovení trvalého pobytu v ČR, stane se osoba českým pojištěncem.

  Výše zahraničního důchodu má vliv na platbu pojistného (důchod nižší, než minimální mzda = plátcem pojistného je stát; vyšší důchod = důchodce je samoplátcem). Pokud osoba opět pobírá byť alespoň malý český důchod, je vždy plátcem pojistného stát.   

Návrat z dlouhodobého pobytu v cizině

Pokud se pojištěnec dobrovolně odhlásil z pojištění na základě dlouhodobého pobytu v cizině a po ukončení tohoto pobytu se vrátil do ČR, musí kontaktovat svou ZP a prokázat, že byl po celou dobu v jiném státě zdravotně pojištěn (za pojištění je uznáváno i soukromé cestovní pojištění).

Za doby, po které není pojištění prokázáno, je nutné dodatečně doplatit pojistné do českého veřejného systému. Po dobu odhlášení ze systému nemůže být za odhlášeného pojištěnce hrazena žádná zdravotní služba.

Nároky českého pojištěnce na zdravotní péči

V Česku:

Rozsah nároků na zdravotní péči je velmi široce a obecně definován v zákoně o veřejném zdravotním pojištění.

Další práva a nároky lze nalézt na:

https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava_naroky_cr

V Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku

Český pojištěnec má obecně během pobytu v těchto státech nárok na hrazenou nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Pro účely čerpání se musí prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění, vystaveným českou zdravotní pojišťovnou.

Pokud na území těchto států bydlí, ale bylo mu zachováno české pojištění (např. osoba pracující v ČR, ale bydlící v Německu), má ve státě bydliště nárok na plný rozsah hrazené zdravotní péče za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Měl by se pro tento účel u místní zdravotní pojišťovny registrovat na základě nárokového dokladu (S1, S072), vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Spolu s ním mají stejné nároky i jeho nezaopatření rodinní příslušníci.

Český pojištěnec může za péčí i cíleně vycestovat. Pokud chce, aby byly náklady této péče hrazeny podle předpisů státu léčení a ve výši jeho cen, potřebuje pro tento účel získat souhlas zdravotní pojišťovny (formulář S2). Pokud se spokojí s úhradou nákladů do výše české ceny, může do zemí EU vycestovat i bez souhlasu ZP. V takovém případě ovšem musí nejdříve celé náklady zdravotnickému zařízení uhradit sám a dodatečně požádat o refundaci do výše české ceny.

Podrobnější informace o nárocích českých pojištěnců při poskytování zdravotní péče lze dále dohledat nebo zjistit v Kanceláři zdravotního pojištění (info@kzp.cz; tel.: +420 236 033 411 )

Informace o nárocích v případě pobytu nebo bydliště českých pojištěnců v jiném státě EU, EHP, nebo Švýcarsku

https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu

Nebo v mobilní aplikaci ke stažení na :

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/504-pruvodce-peci-v-eu-2

Informace o nárocích na úhradu v případě cíleného plánovaného cestování českých pojištěnců za zdravotní péčí do jiného státu EU

https://www.kancelarzp.cz/cs/vycestovani-zdr-pece/cz-poj-do-zahr/moznosti-uhrady

Ve smluvních státech

Zdravotní péče (věcné dávky ze zdravotního pojištění)

V několika bilaterálních smlouvách jsou obsaženy nároky českých pojištěnců na hrazenou zdravotní péči v těchto státech.

 Jde o smlouvy s :

Albánií,

Srbskem,

Černou Horou,

Tunisem,

Makedonií,

Tureckem.

 Rozsah nároku je zpravidla omezen na neodkladnou zdravotní péči. Pro účely čerpání se musí pojištěnec prokázat formulářem vystaveným českou ZP. V některých zemích (Srbsko, Makedonie) lze nárok uplatnit a prokázat i předložením českého průkazu pojištěnce (Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Blíže viz. :

 Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení, upravující nároky na zdravotní péči

https://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu/postupy-sml-zeme

Další dvoustranné smlouvy o poskytování zdravotní péče v zahraničí

http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/bilateralni-spoluprace_3113_8.html

Všechny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení

http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/

V nesmluvních státech

Dle českého zákona č. 48/1997 Sb. mají čeští pojištěnci od své české zdravotní pojišťovny nárok na dodatečnou refundaci nákladů na neodkladné léčení, které uhradili kdekoliv v zahraničí. Refundace je ovšem omezena cenou, běžnou pro daný typ péče na území ČR.