Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o vydávání a účelu Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí - Informace o aktualizaci Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí

 

Vláda České republiky umožňuje trvalé přesídlení do České republiky cizincům, kteří prokáží svůj český původ (krajanům) v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 1014 ze dne 8. prosince 2014 na základě individuálně podávaných žádostí o povolení trvalého pobytu na území České republiky podle § 66, odstavec 1 písmeno b) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákonů. Krajané tedy mohou žádat o trvalý pobyt na území České republiky "z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele", přičemž účel trvalého pobytu na území České republiky dokládají Potvrzením o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí (PPKK).  Krajané (držitelé PPKK) na které se při vstupu na území České republiky (Schengenského prostoru) vztahuje vízová povinnost mají (v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 1014 ze dne 8. prosince 2014) možnost žádat o české schengenské vízum k pobytu do 90 dní v jakýchkoli 180 dnech s platností až na 5 let, s tím, že účel tohoto krátkodobého pobytu na území České republiky doloží k žádosti o české schengenské vízum předložením svého PPKK. 

►PPKK vydává žadatelům Oddělení pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále jen „KRAJ“) . Žádost se podává na předepsaném formuláři na zastupitelském úřadu České republiky dle místa trvalého pobytu žadatele.

-FORMULÁŘ ŽÁDOSTI (PPKK) - Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí  (DOC, 72 KB)

►K podání žádosti o PPKK je nutné se předem objednat prostřednictvím e-mailové adresy (případně telefonicky) na konzulárním oddělní konkrétního zastupitelského úřadu České republiky, kde má zájem žadatel svou žádost podat. Objednání k podání žádosti je podmínkou podání žádosti. Kontaktní údaje konkrétních konzulárních oddělení velvyslanectví České republiky jsou zveřejněny na webových stránkách těchto úřadů. 

►Žadatel podává svou žádost o PPKK vždy výhradně osobně. Při podání žádosti o PPKK vždy žadatel předloží ke své žádosti originál svého platného cestovního dokladu, vždy při podání žádosti o PPKK předloží žadatel také originály úředních dokumentů dokládajících český národnostní původ žadatele a úředně ověřené kopie těchto dokumentů, opatřené úředním překladem do českého jazyka. Žadatel ke své žádosti také vždy přiloží svůj životopis (v českém jazyce), svůj rodokmen (v českém jazyce) a volnou formou sepsanou Informaci o stycích s českým jazykovým a kulturním prostředím (v českém jazyce). Při podání žádosti o PPKK je vždy se žadatelem  proveden pohovor. Objednání se k podání žádosti o PPKK, podání žádosti o PPKK, celý proces vyřizování a vystavení PPKK je bezplatným procesem a v žádné fázi tohoto procesu za tento proces žadatel nic neplatí.     

Podrobnější informace jsou zveřejněny i prostřednictvím Portálu veřejné správy

►PPKK má deklaratorní charakter a přikládá se k žádosti o trvalý pobyt, jako doklad účelu pobytu. Kromě tohoto dokladu přikládá osoba s prokázaným českým původem (krajan) další náležitosti dle § 70 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonů (např. matriční doklady a další listinné doklady, které potvrzují český původ žadatele, doklad o zajištění ubytování na území ČR, doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu, výpis z registru trestů atd.). Dále je nezbytné doplnit žádost písemným odůvodněním, jehož součástí bude i životopis žadatele, ve kterém uvede další zřetele hodné důvody své žádosti o trvalý pobyt, vyjma českého původu – viz. stránky Ministerstva vnitra ČR. V souladu s výše citovaným cizineckým zákonem nesmí být “Potvrzení“ při podání žádosti starší 180 dní.

O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel/manželka nebo nezletilé dítě daného cizince, který ke své žádosti předloží navíc doklad o příbuzenském vztahu s žadatelem a úředně ověřenou kopii, nebo originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě. Vydání povolení k trvalému  pobytu příbuzným cizince s prokázaným českým původem je však podmíněno vydáním povolení k trvalému pobytu tomuto cizinci.

KRAJ prověřuje předložené listinné doklady svědčící o českém původu žadatele (matriční doklady žadatele a jeho předků v pokolení přímém; obvyklost jména žadatele nebo jeho přímých předků v českých zemích nebo jméno vyskytující se v dané krajanské komunitě; kompaktnost komunit v jednotlivých zemích; znalost českého jazyka; doklady úřední povahy s vyznačenou českou národností žadatele nebo jeho předků v pokolení přímém; archivní dokumenty; prameny dochované v historických a etnografických ústavech apod.). Příslušnost k české krajanské komunitě je vymezení etnické, nikoli teritoriální.

 

Aktualizace Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí 

Upozorňujeme, že držitelé Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě (PPKK), kteří plánují podat žádost o trvalý pobyt a disponují PPKK, které však bylo vydáno před více než 180 dny, si mohou zaslat žádost o aktualizaci tohoto PPKK (tj. nemusí znovu podávat standardní žádost o vydání PPKK a nemusejí opětovně předkládat veškeré doklady k prokázání českého původu - jedná se o zjednodušený administrativní úkon). Upozorňujeme tedy na skutečnost, že PPKK, jako doklad účelu pobytu k žádosti o trvalý pobyt nesmí být v den podání žádosti o trvalý pobyt starší 180 dnů (viz §72, zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky).

►Žádost o aktualizaci PPKK je nutné zaslat na e-mailovou adresu KRAJ (zkz@mzv.cz).

►Aby mohla být žádost vyřízena, musí e-mail obsahovat (v názvu e-mailu či v textu e-mailu) sdělení, že držitel PPKK žádá o vystavení a zaslání aktualizovaného PPKK.  

►V žádosti je nutné uvést číslo jednací původního PPKK, datum vystavení původního PPKK, jméno, příjmení a datum narození držitele PPKK (dle údajů v cestovním pase, respektive dle údajů v původním PPKK).

►Pro co nejefektivnější vyřízení žádosti o vystavení aktualizovaného PPKK je nutné do přílohy e-mailu vložit  scan původního PPKK.

►K vyřízení požadavku je nutné uvést v e-mailu přesnou korespondenční adresu kam má být aktualizované PPKK zasláno, včetně přesného poštovního směrovacího čísla /PSČ/ (korespondenční adresa žadatele v České republice, či v zahraničí /velmi doporučujeme tuto adresu uvádět, jak v českém jazyce, tak v jazyce příslušné země, kam má být aktualizované PPKK zasláno - např. v ruštině, ukrajinštině apod./,  případně je možné uvést  zastupitelský úřad České republiky, kam chce žadatel zaslat aktualizované PPKK - zpravidla se jedná o zastupitelský úřad České republiky, kde je žadatel již objednán k podání žádosti o trvalý pobyt). 

Jestliže žádost o aktualizaci Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí neobsahuje některou z výše uvedených náležitostí, tak nemůže být vyřízena.

Podrobnější informace jsou zveřejněny i prostřednictvím Portálu veřejné správy

Související informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny i prostřednictvím Portálu veřejné správy

 

.