english  česky 

rozšířené vyhledávání

Zápis manželství - žádost o vydání českého oddacího listu

Po uzavření manželství v Nizozemsku je třeba požádat o zápis do české matriky a o vydání českého oddacího listu.

Žádost o zápis manželství uzavřeného v Nizozemsku můžete podat na kterémkoli matričním úřadě v České republice nebo prostřednictvím konzulárního oddělení našeho velvyslanectví. K zápisu se dostaví oba manželé s platnými doklady totožnosti. Osobní přítomnost obou manželů je nutná proto, že součástí zápisu je jejich dohoda o příjmení po sňatku dle českého práva. Ta se netýká jen manželů samotných, ale i společných dětí, které se v takovém manželství narodí.

Objednání termínu k podání žádosti mimo úřední hodiny

Pro české klienty, kteří mají zájem o zápis matriční události u zvláštní matriky v Brně (uzavření manželství, narození dítěte apod.) prostřednictvím našeho úřadu, máme k dispozici schůzky mimo úřední hodiny. Řízení v jednoznačných případech zabere zhruba hodinu. Jakmile budete mít potřebné náležitosti připraveny, napište nám e-mailem o schůzku na:

hague.consulate@mzv.gov.cz

Doporučujeme zaslat Váš požadavek cca dva týdny předem. Telefonické objednávání není z důvodu registrace termínů v elektronickém diáři našeho pracoviště akceptováno.

V e-mailu doporučujeme uvést též telefonní číslo pro zpětný kontakt. Případné přílohy přikládejte v úsporné formě (zazipované) a ve formátu .pdf. Příliš rozsáhlé přílohy (např. fotografie v .jpg pořízené mobilním telefonem) nemůžeme přijmout s ohledem na kapacitu naší e-mailové schránky.

Pokud budete o zápis této matriční události žádat přímo v ČR, raději si před cestou s námi zkonzultujte, zda máte vše potřebné s sebou. Je také možno kontaktovat přímo matriku české obce, na které budete žádost o zápis manželství podávat. Adresář všech českých úřadů najdete například na portálu www.statnisprava.cz. To, zda žádost podáte prostřednictvím našeho úřadu nebo prostřednictvím matriky v ČR, nemá vliv na zákonem stanovenou proceduru a náležitosti podání. Jde jen o volbu podacího místa, řízení vždy povede Zvláštní matrika v Brně. V případě podání žádosti v ČR doporučujeme vždy písemně uvést svou doručovací adresu a další kontaktní údaje (zejména e-mailovou adresu).

Náležitosti žádosti

- platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas ČR;

- platný občanský průkaz nebo cestovní pas druhého manžela, jedná-li se o cizince.

- nizozemský oddací list nebo oddací list pro použití v cizině ve formě úplného matričního výpisu (Uittreksel uit de huwelijksakte) – originál s tzv. vícejazyčným standardním formulářem nebo úředním překladem do češtiny (viz níže upozornění k předkládaným nizozemským dokladům);

- rodný list žadatele; jsou-li oba manželé českými státními občany, vyžadují se rodné listy obou manželů;

- rozsudek českého soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci, pokud občan ČR uzavíral manželství jako rozvedený;

- případně úmrtní list bývalého manžela nebo rozsudek českého soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci, pokud občan ČR uzavíral v Nizozemsku manželství jako ovdovělý.

Pokud chce žena zapsat své příjmení po sňatku v mužském tvaru (tj. bez koncovky  -ová), je třeba vyplnit na našem úřadě příslušný formulář.

Upozorňujeme, že v žádosti o zápis manželství je třeba uvést jméno, příjmení, datum a místo narození rodičů manželů. Nizozemské oddací listy datum a místo narození rodičů snoubenců zpravidla neobsahují. V žádosti se dále uvádějí údaje o svědcích, kteří byli obřadu v Nizozemsku přítomni. Dle českého práva se zapisují jen dva svědci, jeden ženicha a druhý nevěsty. Konkrétně se vyplňuje jejich jméno, příjmení, datum a místo narození.

Upozornění k předkládaným nizozemským dokladům

Všechny doklady se předkládají v originále nebo ověřené kopii. Ověření kopie z originálu můžeme na počkání provést při Vaší návštěvě.

Od 16. února 2019 není na základě nařízení EP a Rady (EU) 2016/1191 vyžadováno, aby pro použití v členských státech EU byly určité veřejné listiny opatřeny apostilou a případně ani úředním překladem. Nizozemský oddací list nemusí tak nemusí být opatřen apostilou; i nadále však můžete o apostilu na matriční doklad požádat u některého z nizozemských soudů.

V případě nizozemského oddacího listu je ovšem třeba, aby k němu byl připojen tzv. vícejazyčný standardní formulář. Vícejazyčný standardní formulář, nahrazující úřední překlad do češtiny, připojí na Vaši žádost obecní úřad (gemeente, burger zaken), který vydá oddací list. I nadále je ale možné předložit nizozemský oddací list s úředním překladem do češtiny (tj. překladem vyhotoveným soudním překladatelem registrovaným pro dané jazyky v některém členském státě EU).

POZOR!

Vícejazyčný standardní formulář nelze zaměňovat s mezinárodním výpisem z BRP (International BRP Extract / internationaal uittreksel uit de BRP). Tento mezinárodní výpis v několika jazycích (vydávaný podle Vídeňské úmluvy z r. 1976) nizozemské matriky cizincům často nabízejí. Mezi jazyky, ve kterých je tento vícejazyčný mezinárodní výpis vydáván, ale není čeština a pro řízení v ČR je tudíž sám o sobě nepoužitelný. Pokud by jej chtěl klient pro řízení v ČR uplatnit, musel by být opatřen úředním překladem do češtiny.

Je třeba požadovat nizozemský výpis z BRP s vícejazyčným formulářem (standaarduittreksel met bijlage - meertalig modelformulier) podle nařízení (EU) 2016/1191.

Vícejazyčný formulář k manželství (první strana) vypadá takto►.

Další informace ke zjednodušenému režimu použití některých veřejných listin v rámci EU naleznete na našich webových stránkách zde►.

 

Zastupitelský úřad neprovádí překlady z nizozemského jazyka. Úřední překlad cizozemských dokumentů do českého jazyka musí být vypracován soudním překladatelem registrovaným pro dané jazyky v některém členském státě EU. Níže uvádíme odkazy na vyhledávače překladatelů v Nizozemsku a v České republice.

Aktuální seznam tlumočníků („tolk“), resp. překladatelů („vertaler“) publikuje veřejná právní poradenská služba Nizozemska na této webové stránce: https://www.bureauwbtv.nl/tolk-vertaler-zoeken/

Seznam soudních tlumočníků působících v ČR naleznete na webových stránkách Komory soudních tlumočníků ČR zde: https://www.kstcr.cz/cz. (V českém právu rozdíl mezi tlumočníky a překladateli není. Každý soudní tlumočník je i „překladatelem“). Seznam je také k dispozici na webovém portálu českého soudnictví, případně u jednotlivých krajských soudů (resp. Městského soudu v Praze): https://www.justice.cz.

Lhůty a poplatky

Správní poplatky se hradí v hotovosti či platební kartou při podání žádosti. Aktuální výši poplatků (přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně) naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví v kapitole Konzulární informace - Konzulární poplatky.

Velvyslanectví ČR v Haagu nemá možnost ovlivnit délku lhůt stanovenou příslušným zákonem při vyřizování jednotlivých dokladů příslušnými orgány v ČR. Pokud jsou všechny předložené doklady v pořádku, trvá vyřízení oddacího listu přibližně 3 až 4 měsíce.

 

POZOR!

Platnost cestovního dokladu ČR skončí, mimo jiné, uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

Platnost občanského průkazu ČR skončí uplynutím 45 dnů ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana či ode dne změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu.

 

přílohy

Bijlage IV_manželství 178 KB PDF (Acrobat dokument) 6.2.2020