english  česky 

rozšířené vyhledávání

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu (tj. obecnímu úřadu nebo na úřadu městské části či městského obvodu). Sdělení lze podat též prostřednictvím našeho velvyslanectví.

Sdělení může podat

       - občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy;

       - zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu;

       - zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit ukončení místa trvalého pobytu;

       - člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Sdělení lze podat

       - osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo na zastupitelském úřadu (pokud je sdělení podepsáno před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu, podpis nemusí být úředně ověřen);

       - písemně  s úředně ověřeným podpisem občana (v Nizozemsku provede náš úřad při osobním podání sdělení);

       - formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem;

       - prostřednictvím datové schránky.

Občan musí prokázat totožnost občanským průkazem, popř. cestovním dokladem ČR.

Pro podání neexistuje standardizovaný tiskopis. Sdělení je realizováno volnou formou. Lze využít tento vzor.

Lhůty a poplatky

Sdělení o ukončení trvalého pobytu podléhá správnímu poplatku. Na našem velvyslanectví lze správní poplatek při podání žádosti uhradit v hotovosti či platební kartou. Aktuální výši poplatku naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví v kapitole Konzulární informace - Konzulární poplatky.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den doručení sdělení ohlašovně v České republice, případně pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Ohlašovna zapíše údaj o ukončení trvalého pobytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

Upozornění  

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu. Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

Pokud tak neučiní, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o skončení platnosti občanského průkazu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.

Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

Ukončení trvalého pobytu má vždy vliv na výkon volebního práva v ČR, neboť v jeho důsledku dojde k vyškrtnutí občana ze stálého seznamu voličů vedeného obcí (nyní zrušeného) trvalého pobytu. Řešením pro některé z voleb (obou komor Parlamentu či volby prezidenta) může být zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším úřadem. K tomuto tématu blíže na našich webových stránkách v kapitole Konzulární informace - Volby.

přílohy

Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR 210 KB PDF (Acrobat dokument) 12.4.2018