česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

V souvislosti s novelou zákona o matrikách provedenou zákonem č. 270/2021 Sb. došlo k zjednodušení užívání příjmení žen v mužském tvaru.

S účinností od 1.1. 2022 postačí, aby žadatelka

-  při zápisu uzavření manželství projevila svým podpisem na příslušné žádosti vůli užívat své příjmení v mužském tvaru


FORMULÁŘ: Příjmení v mužském tvaru, manželství (DOC, 28 KB)

FORMULÁŘ: Příjmení v mužském tvaru, partnerství (DOC, 27 KB)

- při zápisu narození dítěte rodiče projevili svým podpisem na příslušné žádosti vůli užívat příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru
(DOC, 30 KB)
FORMULÁŘ: Příjmení v mužském tvaru, narození (DOC, 30 KB)

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru lze podat i zpětně. Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.

Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení zpět budou posuzovány jako změna příjmení (§ 72 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů).

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení s koncovkou  -ová.

Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.

Na základě žádosti ženy se zapíše její příjmení, popř. rodné příjmení, podle předložené cizozemské veřejné listiny, popř. listin, jde-li o zápis

 • příjmení matky (cizinky) muže nebo ženy, kteří uzavírají manželství, do knihy manželství a na oddacím listu, 
 • příjmení matky (cizinky) dítěte do knihy narození a na rodném listu dítěte a
 • příjmení pozůstalé manželky či partnerky (cizinky) do knihy úmrtí a na úmrtním listu zemřelého manžela či partnerky

(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.12.2005, čj. 4 As 52/2004-77, uveřejněný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4 ze dne 26.04.2006).

Kdo podává žádost

 • Žena
  • cizinka, která uzavřela manželství na území České republiky se státním občanem České republiky nebo s cizincem, nebo v cizině se státním občanem České republiky,
  • státní občanka České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a uzavřela manželství na území České republiky, nebo v cizině,
  • státní občanka České republiky, jejíž manžel je cizinec, a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině,
  • státní občanka České republiky, která je jiné než české národnosti a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině.
 • Žena
  • cizinka, která uzavřela registrované partnerství na území České republiky se státní občankou České republiky nebo s cizinkou, nebo v cizině se státní občankou České republiky,
  • státní občanka České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a uzavřela registrované partnerství na území České republiky, nebo v cizině,
  • státní občanka České republiky, jejíž partnerka je cizinkou, a uzavřela registrované partnerství na území České republiky nebo v cizině,
  • státní občanka České republiky, která je jiné než české národnosti a uzavřela registrované partnerství na území České republiky nebo v cizině.
    
 • Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví, které je
  • cizincem, který se narodil na území České republiky,
  • státním občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a narodil se na území České republiky nebo v cizině,
  • státním občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem a narodil se na území České republiky nebo v cizině,
  • státním občanem České republiky, který je jiné než české národnosti a narodil se na území České republiky nebo v cizině.
    
 • Pozůstalý manžel/partnerka cizinky, pozůstalé děti cizinky, sourozenec, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Jak a kam se obrátit

Na kterýkoli matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině.

Co musíte předložit

 • žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru
 • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR)
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej osoba vlastní
 • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (sdělení MZV č. 96/1998 Sb.)
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů