česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobý pobyt – zaměstnanecká karta

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty.

Důležitá informace pro žadatele, kteří legálně pracují v jiném členském státě EU než v ČR nebo získali pobytové oprávnění k výkonu práce v jiném členském státě EU než v ČR (např. v Polsku) a mají být svým zaměstnavatelem vysláni k výkonu práce do ČR:

Společné stanovisko státních orgánů (PDF, 2 MB)

Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu práce z jiného členského státu Evropské unie – informační leták (PDF, 930 KB)

 

Náležitosti:

 1. žádost (PDF, 372 KB) o vydání zaměstnanecké karty
 2. platný cestovní doklad – nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti požadovaného víza; nesmí být poškozen
 3. 2 shodné fotografie (odpovídající současné podobě žadatele)
 4. doklad o zajištění ubytování na území ČR
 5. pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí (v tomto případě je nutné předložit jak vlastní originál dokumentu, tak i jeho ověřenou kopii; originál se následně ihned vrací žadateli), v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba minimální měsíční mzdy.  Týdenní pracovní doba v každém základním pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin. Cizinec je povinen tento doklad předložit v českém jazyce a v úředně ověřeném překladu do jazyka srozumitelného cizinci nebo v jazyce srozumitelném cizinci a úředně přeloženém do českého jazyka.
 6. další doklady:
  1. doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání (při podání žádosti se doklad o nostrifikaci nevyžaduje; zároveň se silně doporučuje předložit jak vlastní originál dokumentu, tak i jeho ověřenou kopii, jelikož konzulát může dle zákona požádat v některých případech o předložení originálu dokladu za účelem posouzení pravosti předkládaného dokladu; originál se následně ihned vrací žadateli) nebo
  2. povolení k zaměstnání, je-li vyžadováno (upozorňujeme, že pokud se jedná o cizince, který v postavení společníka, statutárního orgánu anebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní korporace plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti, nebo který hodlá vykonávat sezonní zaměstnání, není oprávněn podat žádost o zaměstnaneckou kartu, i když disponuje pracovním povolením)
  3. doklad prokazující, že se jedná o cizince podle §98 zákona o zaměstnanosti (tj. cizinci, kteří nepotřebují pro výkon zaměstnání pracovní povolení) a
  4. jde-li o výkon regulovaného povolání, předložit doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání
 7. výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze) – v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než na Ukrajině, pak je konzulát oprávněn v odůvodněných případech si vyžádat předložení rovněž i výpisu z rejstříku trestů tohoto státu (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi); v případě, že cizinec během svého života změnil příjmení, je třeba doložit výpisy z rejstříku trestů na všechna příjmení

Povolení k zaměstnání se podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se rovněž vyžaduje:

 1. v případě cizince, jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt a který je svým zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou osobou nebo fyzickou osobou vysílán k výkonu práce na území ČR k plnění úkolů vyplývající z této smlouvy
 2. nebo v případě, kdy cizinec bude sezónním zaměstnancem zaměstnávaný činnostmi závislými na střídání ročních období, avšak nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními na území ČR uplyne doba nejméně 6 měsíců; který bude zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na dobu nejdéle 6 měsíců. Toto období může být prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v ČR
 3. do 26 let věku zaměstnávaného příležitostnými a časově omezenými pracemi v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, jichž se ČR účastní

Důležité informace:

 • Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou povoleného pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vstupu na území ČR na takové vízum je cizinec povinen do 3 pracovních dnů se osobně dostavit na příslušné oddělení pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k podání žádosti o vystavení průkazu o povolení k pobytu. Takový průkaz pak bude ve lhůtě 60 dnů vystaven.
 • Udělené povolení k pobytu umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.
 • Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého pobytu nesmí být v okamžiku podání žádosti starší 180 dnů od jejich vydání s následujícími výjimkami: cestovní doklad, matriční doklady a fotografie, pokud odpovídá současné podobě žadatele, nemají omezenou platnost.
 • Všechny náležitosti musí být v českém jazyce nebo úředně přeloženy do českého jazyka. V případě ukrajinských dokumentů není vyžadována apostila, stačí ověření oprávněného notáře.
 • Žadatel je povinen uhradit správní poplatek, pokud jeho žádost podléhá zpoplatnění.
 • O žádosti o vydání zaměstnanecké karty rozhodne Ministerstvo vnitra do 60 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech ve lhůtě do 90 dnů. V případě zařazení do Programu klíčový a vědecký personál pak ve lhůtě do 30 dnů. V případě, že je řízení přerušeno, lhůta neběží.
 • Zaměstnanecká karta se vydává na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle však na dobu 2 let; v případě cizince, který předkládá pracovní povolení, se zaměstnanecká karta vydá na dobu platnosti odpovídající době uvedené v pracovním povolení.

přílohy

Společné stanovisko státních orgánů 2 MB PDF (Acrobat dokument) 21.12.2017

Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu... 929 KB PDF (Acrobat dokument) 21.12.2017