česky  українською 

rozšířené vyhledávání

PRACOVNÍ VÍZUM A ZAMĚSTNANECKÁ KARTA

V souladu se zákonem Lex Ukrajina jsou na konzulátu ve Lvově přijímány od 1. 1. 2024  žádosti o zaměstnaneckou kartu:

1/ v Programu kvalifikovaný zaměstnanec

2/ v Programu Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

3/ v Programu klíčový a vědecký personál

4/ v Programu Mimořádné pracovní vízum

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zařazování ukrajinských zájemců do Programu kvalifikovaný zaměstnanec probíhá prostřednictvím jeho českého zaměstnavatele a garanta, kterým je Hospodářskou komora, Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Agrární komora, Potravinářska komorou, Zemědělský svaz, Lesnicko-dřevařská komora nebo Asociace soukromého zemědělství.

Roční kvóty pro podání žádostí ve Lvově jsou stanoveny následovně:

Kvalifikovaný zaměstnanec (KZ): 11 000

Vysokokvalifikovaný zaměstnanec (VKZ) / Klíčový vědecký personál (KVP): 500

Mimořádné pracovní vízum (MPV): 1 500

Do vládou schválených programů jsou zařazováni žadatelé, kteří:

1/ jsou držiteli dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany v jiném členském státu EU nebo žadateli o tuto ochranu,

2/ pobývají na území Ukrajiny a jsou podle platných ukrajinských předpisů oprávněni vycestovat z ukrajinského území, nebo

3/ pobývají v jiném státě na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu po dobu kratší než 2 roky.

Do programů nejsou zařazování občané Ukrajiny, kteří obdrželi dočasnou ochranu v Česku.

Program Mimořádné pracovní vízum - pokud ke dni podání žádosti o zařazení žadatel pobývá na území Ukrajiny a je podle platných ukrajinských předpisů oprávněn vycestovat z ukrajinského území.

Zaměstnavatel žádající o zařazení zaměstnance do vládou schválených programů je povinen prokázat splnění daných podmínek čestným prohlášením nebo jiným relevantním dokladem. Na vyžádání je zaměstnavatel povinen příslušné doklady doložit.

Zaměstnavatelé vyplňují čestné prohlášení, kde uvádějí, že má žadatel připraveny veškeré náležitosti k vízové žádosti, do které kategorie spadá a stát, v němž aktuálně pobývá.

Konzulát přijímá individuální i hromadné žádosti - všechny žádosti jsou přijímány na konzulátu, nikoliv ve vízovém centru.

Zařazení účastníka do programu ekonomické migrace:

 • Garant zařadí účastníka do programu, až když má účastník připraveny veškeré náležitosti k podání žádosti o pobytové oprávnění, a to včetně výpisů z cizozemských rejstříků trestů. Tuto skutečnost zaměstnavatel garantovi sdělí prostřednictvím čestného prohlášení spolu s informací o tom, ve kterém státě nyní žadatel oprávněně pobývá.
 • V žádosti o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec, Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál zaměstnavatel garantovi indikuje, zda bude účastník programu o pobytové oprávnění žádat osobně na zastupitelském úřadě na Ukrajině, nebo bude žádat o upuštění od osobního podání, a na kterém zastupitelském úřadě hodlá žádost podat.
 • Formuláře v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec budou zasílány na nově zřízenou adresu program_ukrajina@mzv.gov.cz (zasílání prostřednictvím datové schránky se tímto ruší).

Další ustanovení:

1/ Zletilý nezaopatřený rodinný příslušník účastníka programů VKZ a KVP podává žádost o dlouhodobé vízum pouze za účelem studia, tzn. je vyloučen z okruhu osob s právem na sloučení rodiny.

2/ Výpisy z rejstříku trestů Ukrajiny budou nabírány již standardním způsobem (tj. čestná prohlášení nahrazující výpis nejsou akceptována).

3/ Pokud účastník vládou schválených programů nebo žadatel o Modrou kartu nepobývá na Ukrajině, může požádat o upuštění od osobního podání. Konzulát posoudí každou žádost individuálně, a pokud je řádně odůvodněna, může být vyhověno.

4/ Žadatel, který se nachází mimo území Ukrajiny a požádá o upuštění od osobního podání, může výjimečně předložit místo originálu cestovního dokladu pouze kopii všech jeho stránek s tím, že originál předloží na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky dle budoucího místa hlášeného pobytu žadatele na území ČR, a to nejpozději před pořízením biometrických údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu (biometrické karty).

5/ Žadatelům, kteří podají žádost bez osobní přítomnosti prostřednictvím poštovního styku, bude veškerá korespondence doručována pouze prostřednictvím úřední desky ZÚ. Jedná se o způsob doručování, který je přístupný všem žadatelům na dálku na webové stránce konzulátu.

Osobní podání žádosti o pobytové oprávnění

Týká se následujících žadatelů:

1/ Účastníci Programu Mimořádné pracovní vízum.

2/ Účastníci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál, kteří jsou občany Ukrajiny nebo držiteli cestovního dokladu vydaného Ukrajinou a kteří pobývají na Ukrajině a jsou podle platných ukrajinských předpisů oprávněni vycestovat z ukrajinského území.

 • Po zařazení účastníka do programu zašle konzulát termín k osobnímu podání žádosti
  e-mailem kontaktní osobě zaměstnavatele.
 • Zaměstnavatel sdělí obratem termín žadateli.
 • Pokud žadatel termín nevyužije, musí proces s garantem zahájit znovu.
 • Při podání žádosti je třeba uhradit správní poplatek splatný v hotovosti v EUR (dle aktuálně platného směnného kurzu), případně platební kartou v CZK prostřednictvím platebního terminálu na zastupitelském úřadě.
 • Pokud žádost postrádá některé náležitosti, žadatel obdrží osobně výzvu k odstranění vad podání ve lhůtě 60 dní.
 • Dokud nejsou předloženy všechny náležitosti, není žádost posuzována. Pokud není ve lhůtě doplněna, je řízení zastaveno.
 • Případné žádosti o pobytové oprávnění nejbližších rodinných příslušníků účastníků Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu vědecký a klíčový personál (tj. manžel/ka, registrovaný/á partner/ka a nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince nebo jeho manžela/ky nebo partnera/ky) musí být podány současně s účastníkem programu.

Podání žádosti o pobytové oprávnění bez osobní přítomnosti žadatele

 • Bez osobní přítomnosti mohou o pobytové oprávnění žádat účastníci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál, kteří jsou občany Ukrajiny nebo držiteli cestovního dokladu vydaného Ukrajinou a kteří:
 1. jsou držiteli dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany v jiném členském státu EU nebo žadateli o tuto ochranu NEBO
 2. pobývají v jiném státě na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu po dobu kratší než 2 roky.Žádost může žadatel
 • Žádost lze podat: 1/ podat prostřednictvím zmocněného zástupce (s podáním na konzulátu, plná moc nemusí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele (pokud je udělena pouze pro dané řízení); nebo 2/ zaslat poštou spolu s žádostí o upuštění od osobního podání vízové žádosti nebo 3/ podat osobně na konzulátu. Žádost o upuštění od osobního podání lze adresovat konzulátu prostřednictvím datové schránky Ministerstva zahraničních věcí ČR (identifikátor DS: e4xaaxh).
 •  
 • Žádost o upuštění od osobního podání se podává ZÁROVEŇ s žádostí o pobytové oprávnění.
 • Žadatel hradí dva správní poplatky – za žádost o upuštění od osobního podání + za žádost o pobytové oprávnění.
 • Uhradit správní poplatky lze na dálku prostřednictvím platebního odkazu, který konzulát zašle žadateli e-mailem, nebo prostřednictvím zmocněné osoby na zastupitelském úřadu v EUR dle platného směnného kurzu (a to v hotovosti nebo platební kartou).
 • Žádost o upuštění od osobního podání nebude posuzována, dokud nebude správní poplatek připsán na účet adresáta.
 • Žádost o pobytové oprávnění nebude postoupena k posouzení, dokud nebude správní poplatek připsán na účet adresáta.
 • Žadatel doručí konzulátu zároveň následující dvě žádosti:
 1. Žádost o upuštění od osobního podání žádosti o pobytové oprávnění
  1. Žadatel v žádosti uvede adresu příslušného konzulátu, jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, resp. současného pobytu, kontaktní údaje pro komunikaci (ideálně e-mail a telefon), důvod upuštění od osobního podání, preferovaný způsob platby správního poplatku (na zastupitelském úřadě nebo prostřednictvím platebního odkazu), e-mail pro zaslání platebního odkazu (pokud žádost nepodává třetí osoba na konzulátu) a žádost podepíše.
  2. Žadatel uhradí správní poplatek 2500,- Kč, a to prostřednictvím zmocněné osoby na konzulátu nebo prostřednictvím platebního odkazu, který mu konzulát zašle e-mailem.  Žádost o upuštění od osobního podání nebude posuzována, dokud nebude správní poplatek připsán na účet adresáta.
  3. Žádosti o upuštění od osobního podání by po uhrazení správního poplatku mělo být zpravidla vyhověno. Žadateli je pak zpravidla vystavena výzva k doložení chybějících náležitostí. Tato výzva bude předána zmocněné osobě, zaslána do datové schránky nebo zveřejněna na úřední desce konzulátu (pokud byla žádost doručena poštou):
  4. https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/uredni_deska/prehled_pisemnosti_k_doruceni.html
  5. https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/uredni_deska/prehled_pisemnosti_k_doruceni_21.html
 1. Žádost o pobytové oprávnění
 • Náležitosti žádosti o pobytové oprávnění nesmějí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.
 • Cestovní doklad musí být předložen v originále, s výjimkou žadatelů pobývajících mimo území Ukrajiny. Ostatní doklady je třeba předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud nejsou vyhotoveny v českém jazyce, je třeba doložit též úřední předklad do českého jazyka.
 • Žádost obsahuje následující náležitosti:
  1. vyplněný formulář Žádost o zaměstnaneckou kartu (případně modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance)
  2. platný cestovní pas, který není starší 10 let, obsahuje nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti je delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti dlouhodobého víza. K žádosti je třeba doložit i kopii stránek cestovního pasu s údaji o žadateli;
   • Pokud žadatel není schopen doložit originál cestovního pasu, může s ohledem na výjimečně s ohledem na trvající ozbrojený konflikt na Ukrajině a z toho vyplývající pobyt v jiné zemi výjimečně doložit zastupitelskému úřadu kopie všech stránek cestovního pasu s tím, že originál cestovního dokladu předloží na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky dle budoucího místa hlášeného pobytu žadatele na území ČR, a to nejpozději před pořízením biometrických údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu (biometrické karty).
  3. 2 fotografie pasového formátu (3,5 x 4,5 cm), odpovídající současné podobě žadatele;
  4. číslo volného pracovního místa zařazeného v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, pokud se cizinec uchází o pozici uvedenou v této evidenci;
  5. originál nebo ověřená kopie pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince bude v souladu s konkrétním Programem; týdenní pracovní doba v každém základním pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin; nebo
  6. povolení k zaměstnání, pracuje-li např. jako stážista v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v ČR; nebo
  7. potvrzení, že je žadatel osobou s volným přístupem na trh práce, například osvědčení o středním vzdělání získaném v ČR, osvědčení o vyšším odborném vzdělání získaném v ČR, osvědčení o vyšším odborném vzdělání v konzervatoři získaném v ČR, osvědčení o vysokoškolském vzdělání získaném v ČR;
  8. doklad prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména doklad prokazující požadované vzdělání (např. Diplom); doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle jiných právních předpisů vyžadována (např. průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku nebo u řidičů tramvaje/autobusů příslušné řidičské oprávnění a podobně);
  9. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR. Takovým dokladem může být například potvrzení o zajištění ubytování žadatele s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, nebo smlouva o nájmu mezi žadatelem a vlastníkem nemovitosti. Další informace k dokladu o zajištění ubytování lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR;
  10. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech souhrnně po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. Výpis z rejstříku trestů Ukrajiny se předkládá v plné verzi.
 • Pokud při podání žádosti chybí nějaká náležitost, zastupitelský úřad vydá ustanovení k odstranění vad podání a stanoví lhůtu 60 dní. Usnesení je zasláno prostřednictvím datové schránky nebo zveřejněno na úřední desce zastupitelského úřadu:
  1. https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/uredni_deska/prehled_pisemnosti_k_doruceni.html
  2. https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/uredni_deska/prehled_pisemnosti_k_doruceni_21.html
 • Dokud není žádost kompletní, není posuzována. Pokud ve lhůtě není doplněna, je řízení následně zastaveno.
 • Případné žádosti o pobytové oprávnění nejbližších rodinných příslušníků účastníků Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu vědecký a klíčový personál (tj. manžel/ka, registrovaný/á partner/ka a nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince nebo jeho manžela/ky nebo partnera/ky) musí být podány současně s účastníkem programu.
 • Žadatelům se doporučuje kromě originálů a ověřených kopií náležitostí doložit i kopie všech doložených dokumentů, kopii datové stránky cestovního pasu a datové stránky ukrajinského vnitřního pasu s uvedeným místem hlášeného pobytu (má-li žadatel nový typ ukrajinského občanského průkazu - ID kartičku, předloží s ní zároveň potvrzení o registraci místa pobytu na Ukrajině).

Stav řízení a převzetí zaměstnanecké karty

 • Stav řízení lze ověřit na https://frs.gov.cz/informace-o-stavu-rizeni/ na základě čísla žádosti přidělené konzulátem nebo čísla jednacího přiděleného Ministerstvem vnitra.
 • Jakmile Ministerstvo vnitra o žádosti rozhodne, konzulát o výsledku neprodleně informuje kontaktní osobu zaměstnavatele e-mailem s instrukcí o konkrétním datu vyzvednutí víza.

Zaměstnaneckou kartu a modrou kartu lze převzít na místně příslušném pracovišti Ministerstva vnitra na území ČR. Kontaktní osoba zaměstnavatele však o tomto musí informovat konzulát, aby nedocházelo ke zbytečné blokaci termínů. V případě žadatele s biometrickým cestovním pasem není nutné nechat si vylepit vízum do cestovního pasu na konzulátu.

 

Jaké jsou možnosti zaměstnávání občanů Ukrajiny

Hlavní způsoby řešení pobytového oprávnění v ČR: více ►

Program kvalifikovaný zaměstnanec

PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC více ►

Zaměstnanecká karta

ZAMĚSTNANECKÁ KARTA více ►

Schengenské vízum za účelem zaměstnání

SCHENGENSKÉ VÍZUM za účelem zaměstnání více ►

Mimořádné pracovní vízum

MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ VÍZUM více ►

Sezónní dlouhodobé vízum

Sezónní dlouhodobé vízum více ►

Schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

Schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání více ►