česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Založení firmy v Dánsku

V následujících bodech naleznete přehled hlavních kontaktních zdrojů souvisejících s podnikáním v Dánsku. Materiál slouží českým podnikatelům k rychlému přehledu a orientaci mezi rozličnými dánskými institucemi. K dispozici jsou zde odkazy na webové stránky institucí, pod kterými naleznete konkrétnější informace.

Business in Denmark


Veřejná organizace napomáhající zahraničním firmám orientovat se na dánském trhu. Poskytuje právní pomoc, poradenství v oblasti daní, pomáhá s registrací do dánských systémů, atd. Úzce spolupracuje s ostatními dánskými autoritami, jako je například SKAT, Ministerstvo práce či Danish Working Enviroment Authority. V případě potřeby tak může zahraniční společnosti odkázat k patřičným institucím a sjednat jim tak maximálně kvalifikovanou pomoc.

Stránky jsou v angličtině.

Webové stránky jsou organizovány do třech hlavních částí:

i) Who is who
Informace a kontaktní údaje dánských veřejných institucí, se kterými se zahraniční společnosti nejčastěji setkávají. Naleznete zde také informace o dánském modelu, podle kterého funguje trh práce. Ten je minimálně organizován státem, ale řídí se hlavně podle odborových organizací a organizací zastupujících zaměstnavatele. Každá nová společnost na dánském trhu se tak musí registrovat u příslušného odboru podle svého odvětví.

ii) What are the rules
Sekce, která upozorňuje na podmínky a pravidla, která se vážou k podnikání v Dánsku. Důležité je zde rozlišovat mezi podnikáním dočasným a trvalým.

iii) Where to register
Zde naleznete nejdůležitější registrační programy veřejné správy pro zahraniční společnosti. Záznamy jsou plně digitalizovány. Některé registrace budete moci provést přímo přes portál Business in Denmark, u některých budete odkázáni na příslušné webové stránky.

Kontaktní informace
Adresa: Langelinie Allé 17, 2100 Copenhagen
Tel: +45 35 29 10 00
E-mail: erst@erst.dk


2) SKAT
 

Instituce SKAT je dánský daňový úřad. Je to nezávislá národní agentura odpovědná za správu a vymáhání daní. Webové stránky jsou rozděleny do dvou sekcí, které se zabývají daněmi pro společnosti a pro jednotlivce.

Stránky jsou v angličtině.

iv) fyzické osoby
V této sekci naleznete informace, co dělat a které dokumenty zařídit, když přicházíte do Dánska, žijete a pracujete zde, ale i v případě, že dánské území opouštíte. Jsou zde podány informace o výši daní, která se liší, v závislosti na délce pobytu, typu vykonávané práce, zaměstnavatele, atd.

v) právnické osoby
Zde, v podobně jako v sekci pro jednotlivce, naleznete informace, které se týkají příchodu do Dánska, tedy informace o tom, co by měla každá společnost nejdříve zařídit. Jsou zde také informace o už uskutečňovaném podnikání na dánském území. Najdete zde údaje o výši a druhu daní, i časový rámec plateb a odevzdání různých typů daňových přiznání.

Kontaktní informace
Tel: +45 72 22 18 18
E-mail: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2362&lang=us (odkaz na stránku, přes kterou můžete zaslat e-mail se svou otázkou)


3) Virk
 

Virk je jeden ze základních portálů, na kterých by se měl začínající podnikatel v Dánsku zaregistrovat. Portál slouží k usnadnění administrativní práce jednotlivým společnostem a propojuje všechny hlavní instituce jako je daňový úřad, inspekce atd. Zaměstnavatel zde může jednoduše a na jednom místě zanést všechny rozličné informace, které je ze zákona povinen hlásit, např. nemocenská, mateřská, pracovní úraz, atd.  Je zde možné provést i žádost o vydání CVR čísla, bez kterého v Dánsku nelze začít podnikat.

Stránky jsou pouze v dánštině.

Kontaktní informace
Tel: +45 72 20 00 30
Podrobnější kontaktní informace jsou k nalezení po přihlášení


4) Danish Working Environment Authority (WEA)
 

Úřad pod záštitou ministerstva práce, který dohlíží na bezpečnost na pracovištích a na zajištění správných pracovních podmínek na pracovišti. Úřad poskytuje informace a vypracovává pravidla na ochranu zdraví na pracovišti. Hlavní náplní je pak provádění kontrol na jednotlivých pracovištích, případně udělování sankcí za porušení bezpečnosti.

Stránky jsou v angličtině.

Kontaktní informace
PO Box 1228
Tel: + 45 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk


5) Health and Safety Organisation (OHS)
 

Organizace poskytující poradenství a konzultace zaměstnancům i zaměstnavatelům v oblasti bezpečnosti na pracovištích.

Velká část stránek je v dánštině.

Kontaktní informace
Bygmestervej 5, 1., 2400 Copenhagen
Tel: +45 30 48 58 16
E-mail: info@bamr.dk


6) Ministerstvo práce
 

Zastřešující instituce, která zodpovídá za rámec a pravidla podnikání a práce v Dánsku, za nezaměstnané občany, za distribuci dávek a finanční podpory.

Stránky jsou v angličtině.

Kontaktní informace
Adresa: Ved Stranden 8, 1061 Copenhagen
Tel: +45 72 20 50 00
E-mail: bm@bm.dk


7) Další užitečné odkazy
 

Danish Business Authority

Entrepreneurship in Denmark

Establishing a Business in Denmark – dokument ministerstva zahraničních věcí o podnikání v Dánsku